Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Загальне мовознавство (лекція)
Книги и др.‚  61 стр.
Просмотров: 2815 | Скачиваний: 1

Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс лекцій:

"Загальне мовознавство'

для студентів IV курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для спеціальності 7.030507 "Переклад'

Факультет гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Мова викладання: українська

 

 

 

 

Форма

навчання

Семестр

Лекції

Самостійна

робота

Всього

годин

Екзамен

Курсова

Робота

денна

VII

9

36

54

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Маріуполь 2004р.

 

(Уклав: Дмитрієва Т.А. – доцент, кандидат філологічних наук, рецензент: Лазаренко Л.М. – доцент, кандидат педагогічних наук, Маріуполь 2004р. – 52с.)

 

 

 

 

Курс "Загальне мовознавство' має об'єктом вивчення проблеми зародження, розвитку та функціонування мови, його структуру, систему, його природу, приналежність до різних суспільних явищ, взаємозв'язку між мовою та мовленням, між різними рівнями мови, а також функціональні стилі. Важливе місце займають філософські проблеми мови, а також співвідношення мови та свідомості, мови та мислення.

Ціль цього курсу – це вивчення вказаної проблематики у світлі зародження та історичного розвитку мовознавства як науки та того як ці проблеми ставились та вирішувались в різні епохи різними лінгвістичними школами та окремими вченими.

Задача курса полягає в отриманні студентами по можливості повної картини того як розвивалась мовознавська наука,  уявлення її сьогоднішнього стану та майбутніх перспективах.

За час проходження курса студент повинен розбиратися в суті та особливостях різних лінгвістичних напрямків в мовознавстві, знати видатні імена лінгвістов та лінгвістичних шкіл, які існували в різні епохи, знати які задачі стоять перед сучасним мовознавством, які проблеми ставяться та вирішуються в ньому.

З ціллю підготовки майбутніх спеціалістів до самостійної  перекладацької та научної діяльності велика увага приділяється розвитку навиок практичного підходу до різноманітних трактовок того чи іншого мовного явища.

Курс проходить у формі лекційних та семінарських занять.

Лекції знайомлять студента з суасним станом мовознавської науки та її загальноюпроблематикою, а також з різноманітними лінгвістичними школами та напрямками, які існували і існують зараз в мовознавстві.

На семінарських заняттях обговорюються окремі найскладніші теоретичні питання курсу.

Цель семінару полягає в тому, щоб забезпечити розуміння загальних положень курсу, розвити у студентів вміння працювати з науковою літературою.

Контроль засвоєння студентами отриманих знань здійснюється у вигляді контрольних опитувань по загальним розділам курсу.

Курс "Загальне мовознавство' має велике загальноосвітнє значення, та сприяє розширеню лінгвістичного кругозору студентів.

 

ЗМІСТ

1.      Мовознавство – екскурс в історію науки про мову. Античне мовознавство.

2.      Мовознавство Середньовіччя та епохи Відродження.

3.      Різні аспекти мовознавства XVIII століття. Виникнення порівняльного історичного мовознавства.

4.      Натуралізм в мовознавстві. Натупалістична концепція А. Шлейхера.

5.      Лінгвістична система В. Фон Гумбольдта. Психологічний напрямок в мовознавстві.

6.      Младограматичний напрямок в мовознавстві.

7.      Лінгвістичні школи 20-го століття.

8.      Структурна лінгвістика. Передумови виникнення структуралізму.

9.      Структурна лінгвістика. Копенгагенська школа сруктуралізму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція №1

Мовознавство — екскурс в історію науки про мову.

Античне мовознавство.

 Про те, що таке мова, як вона виникла, як з'явилося писання , люди замислювалися вже у далекому минулому. Численні свідоцтва цьому ми знаходимо і в міфології багатьох народів стародавнього Ближнього Сходу, в тих, що дійшли до нас шумерських, аккадських, єгипетських, хеттських переказах, в яких знаходила вираз віра в створення мови і писання богами — як правило, покровителями відповідних міст-держав, а також віра в наявність у богів своєї мови, відмінної від людської мови.

Спеціальний же інтерес до мови прокидається, як свідчить історія, тоді, коли в центрі уваги людей опиняються основні його одиниці і правила їх вживання в мові. І його пробудженню в якнайдавніших державах Ближнього Сходу (Єгипет, Шумер, Вавілонія, Хеттське царство, Угаріт, Фінікія та ін.) сприяли ті багато в чому схожі проблемні ситуації, в яких стала усвідомлюватися необхідність забезпечити письмову фіксацію результатів різноманітної господарської, адміністративної, культової, дипломатичної і іншої діяльності і тим самим зробити можливою мовну комунікацію не залежної від чинників часу і простору.

Саме в близькосхідному регіоні були створені перші засвідчені людською історією системи листа. Тут близько 4-го тис. до н.е. з'явилася єгипетська iэроглiфiка, в 29-28 cc. до н.е. склався шумерський клинопис. Ці дві системи листа послужили прямими джерелами або "підказками" для формування багатьох подальших писемностей (перш за все в Передній Азії). Створення і розповсюдження рисемностi, природно, викликало до життя необхідність навчати ii. Стали виникати численні школи писарів (Єгипет, Шумер, Вавілон). Надзвичайно високим рівнем характеризувалася, за свідченням істориків, підготовка писарів-адміністраторів у Вавілоні кінця 3-го тис. першої половини 2-го тис. до н.е., де аккадцев навчали мертвій шумерській мові, що служила проте дуже довгий час головним засобом спілкування в адміністративній, господарській, релігійно-культовій і дипломатичній сферах в Двуреччi (Месопотамії). В таких школах для учбової мети створювалися численні тексти і словники (як одномовні, так і багатомовні), і ті з них, які дійшли до нас, дозволяють вивчати як самі стародавні мови Ближнього Сходу, так і еволюцію писемностi, а також судити про характер лінгвістичних знань того часу і способи їх формування.

Мистецтво писемностi у власному, термінологічному значенні припускає відчуття членимости звучної мови на дискретні і багато разів відтворні, пізнавані в різних контекстах мовні одиниці (такі, наприклад, як слова) і наявність інвентаря також відтворних і пізнаваних в різних контекстах графічних знаків, регулярно що співвідносяться з певними мовними одиницями. Передуючі письму протописьменностi різних видів (і зокрема твори піктографії) не відповідали цим вимогам: вони забезпечували передачу лише смислової сторони повідомлень, а не передачу найзвучнішої мови і створюючих його мовних одиниць. Вони, як правило, не володіли наборами стандартних графічних знаків, які мали б певне прочитання (значення).

Перші системи листа були ідеографічними ( перш за все логографiчними). Їх зв'язок з піктографією (малюнчатим листом) особливо наочно виявлявся на початковому ступені їх формування. Піктограми продовжують використовуватися в сучасних суспільствах. Більш того, вони сьогодні нерідко стають інтернаціональними по своєму характеру, оскільки не пов'язані з певною мовою. Але сьогодні за ними по перевазі закріплюється лише допоміжна функція.

Поступово, в результаті тривалої еволюції, складалися, разом з ідеографічним принципом письма, силлабiчний (складової) і алфавітний (буквений) принципи. Існуючі і нині існуючі типи листа рідко бувають чистими (так, кирилічний звукобуквенне письмо, слідуючи принципу "окрема фонема" окрема графема", проте вдається і до складового принципу: багато в чому за допомогою букв е, г, ю, я передаються, по-перше, фонемосполучення-склади /jа/ /jо/,ju/,/ja/, а по-друге, фонемосполучення, в яких початкові згідні є тими, що палаталізували, наприклад: сів /s`iv/, мед /m'et/, люк /l'uk/, м'яч /m'ас /).

Процес еволюції ідеографічної єгипетської і клинописної шумерської (пізнє шумерсько-аккадськоi, або вавілонської) систем письма свідчить про постійні пошуки засобів для диференціації логографiчних знаків в різних їх значеннях і  спочатку в дуже обмеженому ступені — для передачі звукової сторони мовних одиниць. У єгиптян з'являються роздільники для фраз і синтагм, будуються складні логограми. У Вавілоні, де широко вживаються шумеро-аккадськi гетерограммы, створюються особливі знаки для передачі афіксів, використовується спосіб "ребусу" запису слів, що свідчить про перехід до логографiчеськi-силлабiчеського принципу, винаходяться способи для передачі переносних значень і абстрактних понять шляхом використовування семантичних детерминативiв ("ключів") і фонетичних комплементов. Як свідчить історія ближньосхідних графічних систем, письмо еволюціонує від iконiчностi до символічності/схемної, від образотворчої до фотографічної, від величезних наборів знаків до їх обмежених інвентарів.                                                                               

Правда, ідеографічні системи володіють достатньою стійкістю і внаслідок того, що запис тексту ідеограмами займає менше місця, ніж при використовуванні силлабiчних або буквених знаків (велика кількість парадигматично помітних знаків обертається економією в синтагматичному плані), і внаслідок того, що ідеограми виявляються зрозумілими в міжетнічному спілкуванні.

Винайдена в Шумері клинопис і вавілонська традиція листа набувають широке поширення у ряді інших держав (зокрема у хеттiв в Малій Азії). Ті, що мешкали в тій же Малій Азії лувiйцi вдаються до ієрогліфічного письма. У західних семітів формуються якнайдавніші силлабiчнi системи (письмо протосинайськое, протипалестинськоэ, протобiблськоэ). В цьому ж ореалi (пер за все у Бiблi, Угарiтi, Фiнікії) близько 18—17 сс. до н.е. складаються перші алфавіти (вірніше квазіалфавіти, знаки, що мають, тільки для згідних). Труднощі, які були пов'язані з прочитанням текстів, написаних за допомогою лише консонантичних знаків, приводили до появи в цих системах дiакритик, словоразделителей, так званих "матерів читання" (materes lectionis). Разом з тим подібні труднощі сприяли тривалому збереженню складовими типами письма свого пануючого положення.

І все-таки квазіалфавітний лист Фінікії, що мав в своєму інвентарі близько 40 графем, тобто більш економне в порівнянні з листом складовим, який припускає наявність багатьох сотень знаків, і тим більше з логографiчним, вимагаючим багатьох тисяч і навіть десятків тисяч знаків, виявилося згодом достатньо конкурентоздатним.Воно послужило прототипом більшості подальших систем листа.

В самій Передній Азії воно з'явилося - шляхом арамійського скоропису — основою для формування листа єврейського (в різних його варіантах), пальмiрського (з різними відгалуженнями), набатейського (продовженням якого виявилося арабське).

На Сході, також через посредство арамійського скоропису, воно було джерелом багатьох алфавітів в Еламэ, Персії (письмо пехлевийськое, авестийськое), в Індії і в контактуючих з нею державах (письио кхароштхи і брахми, що став прототипом для листа маурья, кушанського, гупта, нагари, деванагари, Тибету, непалського, бенгальського, ассамського, тагальського, а також для листа випалини і висхідних до нього бірманського, сингальського, кхмерського, лаосського, таi, для кадамби,що дала основу для письма грантха, Таміла, кави, яванця, батакського, лампонг, реджанг), в Центральній Азії і Сибірі (письмо хорезмийськое, согдийськое, уйгурськое, орхонськое, монгольське, маньчжурське, ойратськое, бурятське) і в багатьох державах Південно-східної Азії.                                                                                           На Заході до нього сходять ряд східних і західних варіантів зародився в 9-8 сс. до н.е. грецького листа, який вперше включив до складу алфавіту особливі знаки для голосних і у свою чергу став прототипом для багатьох алфавітів в Європі і за його межами (зокрема листи етруського, латинського, рунічного, провансальського, сучасного ірландського, італійського, іспанського, португальського, французького, англійського, німецького, шведського, датського, норвезького, ісландського, чеського, польського, хорватського, угорського, фінського, естонського, латиського, литовського і т.д.; далі, листа коптського, готського, славяно-глаголiчеського, славяно-кирилічного, сучасного російського, українського, білоруського, болгарського, сербського і т.д.; в деякій мірі листи вірменського і грузинського).                                                                                                        

            Разом з листом Фінікії розповсюдження отримали деякі інші західно-семітські графічні системи. В 9-8 сс. до н.е. вони послужили формуванню ряду малоазiйських алфавітів: фрiгiйського, мiзiйського, лiдiйського, "паралiдiйського", карiйського, "паракарiйського", лiкiйського, сiдетського. До західно-семітських джерел сходять також графічні системи мов ефіопського і амхарського.

Створення і розповсюдження письма з'явилося найважливішою заслугою народів стародавнього Близького Сходу перед людською цивілізацією.

Не можна не відзначити, що робота із створення і вдосконалення графічних систем, по навчанню мистецтву листа і читання активізувала процес аналізу і інвентаризації мовних одиниць, перш за все слів. В Єгипті, Вавілоні, у хеттiв, у Фінікії і Угарітэ складається обширна лексикографічна практика. Створюються (перш за все для мети навчання писарів-адміністраторів) словники одномовні і багатомовні (шумерсько-аккадскi, шумерсько-аккадсько-хеттськi, шумерсько-аккадсько-хуррiтськi і т.п.), тематичні, синонімічні, тямущі і т.д. Вавілоняни (а під їх впливом і хети) починають включати в словники фразеологiзми і зразки пропозицій, інформацію про словотворчі зв'язки слів і про особливості формоутворення слів.                                                                

У вавілонян з'являються перші граматичні таблиці (парадигми форм слова і навіть форм пропозиції). Є непрямі свідоцтва про розробку фiнiкiянами понять класів слів і про створення ними термінів для окремих морфологічних форм дієслова. Зароджуються, таким чином, перші теоретичні уявлення про лад мови.

Високого рівня розвитку (в умовах інтенсивних міжетнічних контактів) досягає мистецтво письмового і усного перекладу (особливо у хеттiв). Та все ж на стародавньому Близькому Сході, при високо розвинутій лінгвістичній практиці і багатстві емпіричних спостережень, при дуже високо розвинутій літературі, при безлічі вірних інтуїтивних припущень і зачатків парадигматичного аналізу, ще не склалася цілісна система теоретичного лінгвістичного знання і мовознавчої традиції, що відповідно сформувалася, що знаходить своє пояснення в неопрацьованості філософського і теоретичного способів пізнання миру.

Активні і всесторонні контакти стародавніх греків, а потім і римлян з народами Близького Сходу надали безумовний вплив на становлення грецької і римської культур. Завдяки тривалим зв'язкам з єгиптянами, фiнiкiянами, сірійцями, іудеями і іншими етносами цього ареалу греки і римляни добре знали близькосхідну науку, культуру і міфологію, зокрема єгипетські міфи про божественних творців мови і листа (букв), про покровителів листа і рахунку. Вони запозичили деяких персонажів з близькосхідних міфологічних систем в свій пантеон богів. Запозичення ж у фiнiкiян алфавіту є найнаочнішим матеріальним свідоцтвом таких контактів.                                  Староіндійському мовознавству властиві наступні риси:

1)  Підхід до вивчення мови диктувався практичними задачами

2)  Вся лінгвістика стародавніх індусів носить дескриптивний характер. (Отже, прообразом сучасної американської дескриптивної лінгвістики є     мовознавство     стародавніх індусів).

Індія   -   країна   з   надзвичайно   сильною   релігією   і   релігійною філософією, з одного боку.  В -  других  Індія  дуже багатомовна  країна.  Ці   дві   обставини   визначили   прагматичний   характер староіндійської лінгвістики. Веді- стародавні гімни були написані на ведiческом санскриті. Мова ця з часом ставала незрозумілою. Він все більше і більше відрізнявся від розмовних мов, називалися пракрiти. Відмінності ставали на стільки значними, що вони утрудняли використовування цих гімнів в ритуальних процедурах. Йшлося про усне відтворення цих гімнів. Для того, щоб вони зрозуміли потрібний було створювати коментарі до них. Потрібно було вивчати санскрит. Йшлося про пояснення і опис санскриту. Фонетика і граматика отримали щонайвищий розвиток в староіндійському мовознавстві. Видатним граматистом стародавньої Індії був Паніні. В IV в. до н.е. він створив знаменитий трактат по граматиці "Граматика Паніні". Вона розкриває всі особливості граматичної будови санскриту. Граматика Паніні складається з 8 книг і містить 4 томи правил. Написаний трактат у віршованій формі і разом з тим в лаконічній формі, тому що він був призначений для використовування в усній мові. Це був суто практичний трактат. Всі правила в ньому передбачалося вивчити напам'ять. Він користувався символічними позначеннями, які дозволяли зробити його максимально компактним. Що стосується змістовної сторони, слід зазначити такі моменти. Паніні виділяє 4 частини мови: дві основних - ім'я і дієслово і дві службових. В категорію імені потрапляли всі імена, у тому числі і прикметник. Виділення частин мови відбувалося по функціональній ознаці. В імені розрізнялося сім відмінків. Вони не мають назв і позначаються номерами. В системі дієслова виділяється час, нахил і особа.

Що стосується синтаксису, то він був мало розроблений. Пропозиція виділялася, як найважливіша одиниця мови. При тій практичній спрямованості, яка була характерна для індійського мовознавства, це було закономірно. Шлях аналізу йшов від пропозиції шляхом його сегментації до звуку. Слову надається велика увага в цьому трактаті.

Дієслівні корені були початком всіх словників. Зміна коренів відносилася до внутрішньої флексії. Тут вже наголошувалася видозміна на складових стиках. Потім вони виросли в теорію сандхi (внутрішні сандхi -це зміни усередині слів). Розрізнялися первинні і вторинні суфікси. Первинними суфіксами вважалися ті, які приєднувалися до дієслівних коренів. Дієслова вважалися самими першими словами. Вторинними суфіксами вважалися ті, які приєднувалися до іменної основи для утворення прикметників, іменників і т.д. Вводилося поняття бази проводить основу. Що стосується деяких звукових явищ, то в граматиці Паніні детально розглядається система чергувань, особливо голосних, усередині кореня. Пізніше на цій основі виникла теорія Ablaut(а). Виділялися три ступені чергування голосних: 1-й ступінь початковий (основа з коротким голосним), 2-й ступінь - це ряд форм, коли на місці голосного в корені утворюється дифтонг, 3-й ступінь -продленна або просунута, де виявляється довгий голосний.

Теорія аплаута грунтується на цих ступенях. Що стосується фонетики, то у той час добре був вивчений мовний апарат. Розрізнялися пасивні і активні органи мови і по ознаці, якого органу утворюється даний звук (передньоязичний, губний і ін.). Вже тоді виявилося можливим дати назву артикуляції звуків.                               

Третьою областю, в якій також наголошується успіх індійського мовознавства, була лексикографія, що теж диктувалося практичною задачею. Спочатку в словнику слова давалися в тій формі, в якій вони зустрічалися в тексті. Перші словники поступово перетворилися на справжні словники. Слова сталі вписуватися в словники коренів. В трактаті міститься вельми обширний список дієслівних коренів, кожний з яких забезпечений рядом значень. І у наш час ще трактат захоплює точною технікою опису граматичних       форм,       чіткістю       формулювань.        Досягнення староіндійських    вчених    зробили    великий    вплив    на    європейське мовознавство. Стародавня Індія- колиска мовознавства. Власне, Веді включають 4 збірника гімнів, співів, і жертовних формул: Рігведу, Самаведу, Яджурведу, і Атхарваведу. Оскiльки ведичеськi тексти сходять до божественних джерел, то вони, по переказах стародавніх індійців, мають сакральну силу.

Текст повинен бути відтворений без щонайменшого варіювання мовної тканини. Тільки в цьому випадку надприродні можливості Священного тексту можуть бути реалізований.

Правильність мови повинна дотримуватися не тільки відносно значення, але і відносно її звукової форми, інакше сокральностi обряду, пов'язаного з ведичеськими гімнами буде порушений, залучення до божественного не відбудеться.

Праця Паніні знайшла багато видатних коментаторів і послідовників, які розширили і поглибили його граматичні навчання. Стародавні індійці розробили не тільки граматику, але і лексикологію. 

Їх лексикологічне дослідження пов'язано перш за все  з складом словників, першим з  яких є список що вживаються у Ведах незрозумілих слів. В  V-VI сс. н. е. мовознавець Амара склав словник санскриту, широко що використовується і сучасними санскритологами.

В індійському мовознавстві вже закладена фактично ідея історичного розвитку мов  і їх історичне вивчення.

Один з послідовників Паніні, лінгвіст Варарічи (III в. до н. э.), займався вивченням середньоiнндiйських мов-пракрiтов, висував думку про те, що всі вони сходять до одного і того ж джерела-санскриту.

            Стародавньо-індійська лінгвістична наука поклала початок до філософських аспектів мовознавства.

Так, філософ-мовознавець Бхардхарі (I в. н. э.) досліджував філософічний аспект співвідношення пропозиції і думки, ролі слова в мові.

В стародавній Греції наука про мову зародилася в рамках загальної філософської теорії. У філософію включалися всі галузі наук. Мовознавство було галуззю філософії. Мовознавство складалася як теоретична дисципліна, і виросло з філософії. Старогрецьке мовознавство включає 2 періоди: 1-й філософський. Він триває з V в. до н.е. по III в. до н.е. 2-й період набуває абсолютно іншого характеру -граматичний і триває з III в. до н.е. по X в. н.е. Цей період прийнято називати александрійським. В Александрії знаходилася школа граматистiв . Всі сучасні граматики упираються своїм скелетом в александрійську граматику. Граматична проблематика перейшла до римлян і продовжувала розвиватися після краху Греції в Стародавньому Римі аж до X в. н.е. Тому прийнято говорити про греко-римську граматичну традицію, але нічого нового римляни не створили, вони просто перенесли грецьку традицію на латинську мову.

В рамках філософії, яка вважалася наукою наук, грецькі учені, вони ж філософи, вони ж філологи, намагалися ставити теоретичні проблеми. Найвидатнішою проблемою була проблема співвідношення найменувань, імен з речами, предметами, об'єктами миру через поняття (знаменита тріада). Це була не проста проблема, це була проблематика, в якій протягом декількох століть брали участь всі найвидніші учені Стародавньої Греції.

Всі вони ділилися на 2 табори. 1-й табір вважав, що найменування визначаються іменниками ознаками предметів і речей. Згідно цієї точки зору найменування вважалися природно обумовленими. Ця концепція отримала назву фюсей, 2-а концепція будувалася на постулаті протилежного характеру. Її прихильники не визнавали природної обумовленості назв. Вони вважають, що люди умовилися і стали називати речі так, а не інакше. Назви не природно обумовлені, а встановлені за домовленістю між людьми. Ця друга точка зору стала називатися тесей.

Теорія іменує фюзей "за природою', Тезей "по положенню'.                                                                                                                                                                                                                                                

Геракліт (540-480 рр. до н. э.)- кожне ім'я відображає природу позначаючої речі, нерозривний пов'язано з нею і в іменах розкривається єство речей. Демокріт (460-370 рр. до н.е.) виступав проти природного зв'язку між словом і річчю. Він вважав, що речі позначаються словами не згідно природі самих речей, а згідно звичаю, по встановленню людей. Проблема  фюсей-тесей,   боротьба   цих   двох   концепцій   отражена в знаменитому трактаті Платона "Кратіл або про правильність імен". Трактат з'явився, після того, як проблема пережила свій апогей. Платон, як автор трактату, виступив, як людина, яка, з одного боку висміює крайнощі, а з іншою пропонує компромісну точку зору. Він вважає, що в деяких випадках є природно-обумовлені найменування (звуконаслідування, наприклад, кукурікати, кукати), але більшість імен не має природної обумовленості і вони пов'язані з традицією вживання (соціально обумовлені). Платон намагався провести думку, що істину потрібно шукати за допомогою компромісу. В цю полеміку були втягнуті Демокріт, Арістотель. Вони належать до теорії ТЕСЕЙ! Геракліт - до теорії ФЮСЕІ!

Ця проблематика розвертається в перший період - у філософський період.

Коли в III в. до н.е. філософський період змінився граматичним, тоді виникло поняття граматики. У цей момент виникла інша знаменита полеміка. Цю суперечку почали стоїки. Ця суперечка називалася аналогія-аномалія. Вирішальне слово в цій суперечці сказали представники граматистiв Александрійської школи. Ця полеміка тривала до епохи Стародавнього Рима. Прихильники аналогії називалися аналогiстiв, аномалії - аномалістами.

На думку аналогiстiв мова адекватна мисленню. З другого боку усередині мови панує принцип аналогії. Граматика дає цьому блискуче підтвердження. Наприклад, граматичні групи імен підкоряються певному типу відмін, а не схиляються по своїй власній парадигмі.

Прихильники аномалії дотримувалися інших поглядів. Вони вважали, що мислити можна більше, ніж говорити. Наприклад: Афіни - найменування одного міста, а число множинне; муха - позначає і самця і самку.

Загострення будь-якого з цих аспектів приводить до неправильних висновків. Ця дискусія служила поштовхом для розвитку граматики. З другого боку обидві суперечки стимулювали розвиток етимології. Проблеми аналогії-аномалії продовжували дискутуватися аж до кінця XIX століття (младограматики).

Трактат Варрона "Про латинську мову" дає яскраве уявлення про цю полеміку. Він зберігся не повністю, лише деякі його книги. Варрон також як Платон виступає як людина, охоча примирити сторони, що сперечаються. Він пропонує враховувати повсякденну мовну практику людей, яка, на думку Варрона, складалася стихійно. Він вважає, що і аналогія і аномалія народилися з побуту, і роблять висновок, що слід визнати і аналогію і аномалію. Тільки де і в яких пропорціях - це вже інше питання.

Третя проблема - походження мови. Це питання теж ставилося в старогрецькому мовознавстві. Це питання стародавні греки намагалися пов'язати з питанням про походження людини. Висувався ряд теорій. Відповідно до однієї з них вважалося, що слід говорити спочатку про нечленороздільну мову. Це були звуки такі, якими користувалися тварини. Потім встановилася членороздільна мова. Отже, об'єднання людей в колективи викликало потребу спілкування, а спілкування привело до членороздільної мови. Існувала також теорія природних криків. Звуконаслідувальна теорія також знаходить своїх прихильників.

Теорія божественого походження мови не користувалася популярністю в Стародавній Греції. І теорія про те, що мову створила одна велика людина, теж не признавалася. Мова признавалася колективною творчістю   людей.   Спочатку  мова   людини  могла  виражати первинні відчуття, а потім вже абстрактні поняття.  Можна слатися на слова Арістотеля:   "Тільки   людина,   зі   всіх   істот,   обдарована   мовою.   Голос властивий і тваринам".

Опис мови, який дав Арістотель, є початковий етап античної лінгвістичної теорії. Найбільший розквіт антич. лінгвістична традиція досягає в александрійський період в епоху (334-31 рр. до н. э.) еллінізму в поселеннях грецьких колоній в Александрії (Єгипет) і Пергамi (Маля Азія), мають особливе значення для розвитку філології. В Александрії і Пергамi були створені найбільші сховища рукопису- бібліотеки, в яких був збір більшості творів грецької літератури і науки, переклади творів східних літератур. В свої кращі часи до розгрому Александрії арабами в 642 р. н.е. Александрійська бібліотека налічувала понад 700000 рукописних сувоїв.

У відношення граматики слід зазначити, що антична наука заклала основи граматичної термінології. Граматична наука «Європи, аж до XIX в., грунтувалася на граматичному навчанні греків, в його зміненому на римському грунті вигляді; одним з доказів цього є граматична термінологія, яка переважно залишилася такою ж, як за часів старовини; і навіть терміни, що виникли в більш пізні епохи, є головним чином тільки більш менш вдалою передачею старої назви і грунтуються лише в окремих випадках на більш новому і кращому розумінні мовної категорії» (109, 25).

Особливістю теоретичних побудов античних авторів було те, що мовна база теорій обмежувалася однією мовою - грецькою або латинською, оскільки всі інші мови вважалися варварствами і не підлягаючими вивченню, причому і самі спроби зіставлення грецької і латинської мов залишилися у зародку. Правила граматичного мистецтва створюються тільки для мови даної культури. Разом з тим антична лінгвістична традиція, разом із староіндійською, засвоєної європейським мовознавством дещо пізніше, з'явилася колискою європейського мовознавства.

 

 

 

Лекція №2

Мовознавство Середньовіччя та епохи Відродження

(V-XVI ст.)

Мовознавство Середньовіччя

 

Загальна характеристика. Епоха середньовіччя для світової цивілізаціїї в цілому характеризується зародженням феодалізму в ряді країн, створенням нових культур, формуванням і зміцненням світових релігій – індуїзму, будизму, іудаїзму, іслама і християнства. В Європі розширенню і становленню християнства сприяло падіння в V ст. Західної Римської імперії. Світові релігії – це не тільки вірування. Вони включают до себе філософію з вченням про буття, політичне вчення про суспільство і державу, право, мораль, систему естетичних воззрінь, під знаком яких розвивались усілякі види мистецтва – архитектура, скульптура, живопис, формувалась художня література, а також наука.

Зруйнування античних державних формувань і перехід суспільства до нового політичного. Економічного, релігіозного і морально-естетичного стану створюють нове становище не лише в галузі культури, але і в сфері мов. В цей період виокремлюються дві сфери мов: сфера мов каноничних і класичних( все це мови древніх цивілізацій), усвідомлених в суспільно-мовній практиці і теорії мовияк мови "правильні'; сфера мов "варварських' або "вульгарних'(все це безписьмові або новописьмові мови), усвідомлених в суспільно-мовній практиці і теорії мови як "неправильні'(1, 112)

Становлення нових цивілізацій і світових релігій в суспільно-мовній практиці характеризується двома протилежними тенденціями: з одного боку, з метою підтримання давніх традицій і збереження самобутності і єдності релігії, морально-естетичного, історио-культурного, ідеологічного змісту ряд текстів, які грають важливу роль в цьому прцесі, канонизується. В середні віки канонічні тексти виходять за межі державних створень, прагнуть розширити територію їх застосування. При цьому мова канонічних текстів вважалася правильною, неканонічних – неправильною. З іншого боку, для більш ефективного проникнення в нові сууспільства релігіозного і культурного вчення до суспільно-мовної практики залучають "неправильні' мови.

Поширення релігіозних текстів, таких як Біблія, Коран, індійські Упанішади (букв. – таємне вчення; коментарі до Вед), твори будизму та інш., супроводжувались іх тлумаченням, коментарем, уніфікуванням змісту, який складав основу канона. Канонічні тексти складають ідеологічний фундамент суспільства і стають основою всій системи знань і змісту навчання.

Головна мета мовознавства полягає в таких умовах в узгодженні нового письмового тексту з старим письмовим текстом у межах кожної "правильної' мови, усунення розбіжностей. Які виникають в різних школах писців. Результатом цього процесу виступає канонизація античної граматики, а також поетики, риторики, логіки, оскільки останні були невід'ємною частиною мистецтва теологічного спору. Інше завдання мовознавства обумовлювалось природним розвитком писемності "неправильних' мов, у зв'язку з перекладом на них канонічних текстів. Переклад канонічних текстів на "неправильні' мови вимогал створення, впорядкування і нормалізації писемності, граматичного опису цих мов згідно з античними граматичними традиціями. І хоча цей процес повільний і неравномірний у різних регіонах, починається він в раннім Середньовіччі. Наприклад, в V ст. Канонічні тексти "опановує' вірменська мова, в VII-IX ст. – ірландська, давньоанглійська, давньоверхньонімецька, в IX ст. – старослов'янська. Таким чином виникають іноді нові канонічні мови. Наприклад, під час перенесення християнського канону на грунт слов'янської мови, головним чином як переклад з грецької, виникла канонічна церковнослов'янська мова.

В середні віка виникають дві осбливі сфери дослідження канонічних текстів – герменевтика і екзегенетика. Герменевтика ( з грец. hermeneutike(techne) – мистецтво тлумаченя) і кзегетика ( з грец. exegetikos – пояснюючий, той , що дає тлумачення) з різних боків досліджували канонічні тексти. Герменевтика тлумачила зміст текстів, первісний смисл яких загублений через їх давність або недостатню збереженість давніх пам'ятників. В герменевтиці розуміння тексту досягається граматичним дослідженням мови, форми твору, розкриттям натяків, смисл яких з часом зробився незрозумілим. В Священнім тексті, наприклад, в Біблії, герменевтика з'ясовувала трибічний смисл: почуттєво-буквальний,   відволіченно-моральний та ідеально-містичний. Екзегетику цікавила історія виникненя і життя канонічних  текстів,справжність і умови їх сворення, історія подій, описаних в них, і це давало суттєвийматеріал для герменевтики. Обидві  стали основою для текстології, палеографії, епіграфіки та інших наук про мовний текст.

Таким чином, мовознавству середніх віков притаманна нормалізаторська діяльність у сфері відповідних канонічних мов, застосування граматичних принципів античності до описання систем нових мов, широкі лексикологічні дослідження, пов'язані з тлумаченням канонічних текстів, розвиток античних традицій в області теорії мови , зокрема теорії найменування.

 

Мовознавство в середньовічній Європі. В середні віка відроджуються сперечання про природу назв – сперечання реалістів і номіналістів. Реалісти, на чолі з єпископом Кентерберийським Ансельмом (1033-1109), стверджували, що загальні поняття є об'єктивними і реальними і передують матеріальним речам. Ідеї,  поміщенні в форму поняття, є внутішнім словом бога, що творить материальні речі.

Номіналісти, очолювані Росцеліном з Комп'єна (прибл. 1050- прибл. 1120), вважали, що реальними є лише речі з їх індивідуальними якостями і властивостями, а загальні поняття, які виводить наше мислення, не лише не існують незалежно від предметів, а й навіть не відображують їх властивостей.

Середню позицію займали поміркованні номіналісти на чолі з французьким філософом П'єром Абеляром (1079-1142) , які вважали, що реально існують лише окремі предмети, які є базою загальних понять. На їх думку, загальні поняття не існують окремо, а виводяться свідомістю дюдини з узагальнення реально існуючих властивостей предметів і відображують їх властивості.

Отримуя в різні епохи неоднокову наповненість і різні інтерпритації, цей спор ще раз підтвердив надзвичайну актуаьність для людської думки теми, яка уходить своїми коренями в доісторичні прачаси: співвідношення між словом, думкою, предметом, людиною і Твірцем.

Зародження і розвиток феодалізму в середньовічній Європі характеризується затуханням тех творчих інтенцій, які виявились в період розквіту греко-римської цивілізації, спадом в розвитку культури і науки, який продовжується аж до XV століття.В області мовознавства цей період характеризується схоластичним підходом до мови, перебільшенням значення латинської мови як єдиного засобу науки і освіти. Латинська мова стає єдиною мовою, яку вивчають, до того ж її вивчають лише з прктичною метою- для отримання освіти. Верхом ученості вважається опанування граматики латинської мови у викладі Доната і Присціана. Правила і поняття латинської граматики вважалися всезагальними, їх автоматично переносили у граматики інших мов. Сама же латинська граматика виступає взірцем премудрості, мистецтвом провильно говорити і писати.

Граматики Доната і Присціана використовувались як основні поібники для висчення латинської мови в школі, як засіб розуміння, інтерпритування і відтворення  в суспільно-мовній практиці канонічної латинської мови.В додаток до них створюються глосари, або словники, призначені для кращого розуміння канонічних текстів. Глосари являли собою перефразування чи переклад слів і виразів з "правильної' мови канонічного тексту на "неправильну' мову. На початок XIIXIII ст. була ясно усвідомлена відмінність середньовічної латини  як засобу комунікації в культурному світі Європи  від класичної латинської мови, особливо в області вимови і слововживання. До граматики Присціана стали додаваться коментарі, які відбивали нові норми мови. В мовній теорії власне граматична традиція почала поступатиь місцем логістичній.

Виникнення логістичного напрямку – логістичної граматики – в мовознавсті середньовіччя датується XIXII ст., коли в європейському суспільстві відбулося широке знайомство з працями Аристотеля і логіка глубоко проникла у всі сфери розумової діяльності. Логістична граматика була тісно пов'язана з проблемою універсалій, яку розглядали у середньовіччя як проблему всановлення семантики універсальних термінів, позначаючи людину і його властивості. Логіко-філософський підхід знайшов своє ярке втілення в XIIIXV ст. в працях Раймонда Лулія (1235-1315) і Петра Гелійського. Лулій запропонував створити на базі латинської мови універсальну філосфську мову, яка найбільш адекватно відтворює механізм логічного моделювання. Ідеї філосфської граматики були висунуті і Гелійським, які пізніше були усвідомлені як концепція всезагальної, абоуніверсальної, граматики. Обидва автори, відштовхуючись від явищ латинської мови, намагалися отримати мовну схему, в яку змогли би уміститься факти буд-якої мови; латинська мова в цьому випадку виступала як певний еталон логіко-граматичної злагодженості.

Таким чином мовознавство середньовічної Європи базується на античній греко-римській теорії мови, перш за все граматичному каноні двух мов – латинської та грецької, остання використовується менш інтенсивно, більш обмежено, лише в православному світі.Панування схоластики сприяло розвиткові того боку античної думки, яка характеризувалась скоріше мистецтвом спору, ніж об'єктивністю спостережень і суровим констатуванням фактів. Поділ мов на "правильні' і "неправильні', їх співіснування призводить до того, що "неправильні' мови починають брати на себе функції "правильних' мов. Звідси відбуваються осмислення великої кількості мов, спроби розкрити притаманну всім мовам едність. Так у загальних рисах відбуваться підготовка до формування в Європі мовознавста епохи Відродження.

 

Мовознавство епохи Відродження

Епоха Відродження ( в Італії XIVXVI ст,   в  інших  країнах Європи XVXVI ст.) характеризується відродженням гуманізму, зверненням до культурної спадщини античності, розквітом мистецтва, літератури, оживленням в науці. В цей період яскравовиявляються три розумові і культурні течії – ренесанс, реформація і просвітлення. Ренесанс означав розрив із середньовічною ідеологією і відкриттям заново античної культури, заміну церковної культури на культуру світську. Реформація дала моливість розвиткові національних сил європейських країн. Просвітлення замінило теологію на філософію раціоналізма і науку і пов'язало з ними усе духовне життя народів Європи.

В сфері мовознавства в епоху Ренесанса переглядається антична і середньовічна спадщина. Знайомство Європи з культурою античного світу стало можливим лише в резуьтаті величезної роботи і тлумачення грецьких і латинських текстів. Значні заслуги у виданні і філологічному коментуванні античних літературних пам'ятників французьких гуманістів Юлія Скалігера ( 1484 – 1558) і його сина Йосифа скалігера ( 1540 – 1609), Роберта Стефануса ( 1503 – 1559) і його сина Генріха Стефануса(1528 – 1598). Текстологічна робота над літературними творами, тлумачення явищ граматики і лексики класичних мов сприяють відродженню класичної філології. Ю.Скалігер обгрунтував закон про три єдності, який згодом став основою нормативної есетики класицизму. І.Скалігер видає працю "Про засади мови латинської', а Р.Стефанус – "Скарбниця мови латинської'. Опис грецької мови пов'язаний з ім'ям Г.Стефануса, автора книги "Скарбниця мови латинської'.

Рух Реформації в європейських країнах викликав необхідність переклада Біблії на мови різних національностей. Це приводить європейських вчених до заннять семитськими мовами: давньоєврейською ( мовою Старого заповіту), арамейською, арабською та інш., что сприяло створенню семитської філології. Переклади Священних текстів на національні мови викликають появу філології різних народів Європи, оскільки при цьому виникало питання про засади нових літературних мов, особливостях їх граматичної будівлі і лексичного складу, про співвідношенні діалектних і літературних форм.

Великий італійський поет Данте Алігьєрі (1265-1321) вперше ставить питання про народну і літературну мови.В трактаті "Про народну мову' він захищає нову літературну мову, підкреслюючи, що народна італійська мова благородніше латинськлї мови, тому що це мова "природня', а латинська – мова "штучна'. Ці ідеї він втілює на практиці і пише свою "Божествену комедію' не латинською, як це було тоді прийнято, а народною італійською мовою.

Технічні досядження в сфері кногодрукарства сприяють перетворення всього мовного вигляду суспільства. Поява друкованих текстів надає усі умови для стандартизації освіти, росту темпів мовної комунікації. Через певні умови становлення і формування націй і національних країн, розвитка національної самосвідомості суспільство спрямовує свої зусилля на зміну " неправильних' мов, яка одночасно б віповідала машинній переробці мови. Нове мовне будування здійснюється за принципом "єдність мови і пиьсма', причому рух здійснюється від письмової мови до усної – через школу, граматики, словники. Великий вплив на становлення книгодрукарства в низці слов'янських країн зробила діяльність білоруського просвітника і гуманіста Франциска Скоріни (прибл. 1490- прибл. 1541). Великі його заслуги в перекладі Біблії на рідну мову.

 

 

 

 

Лекція №3

Різні аспекти мовознавства XVIII століття.

Виникнення порівняльного історичного мовознавства.

1-Й АСПЕКТ:

18 століття в області мовознавства цікаве постановкою деяких загальних питань лінгвістики, особливо  питанням про походження мови. Якщо раніше ідея божественного походження мови користувалася великою популярністю, то тепер автори намагаються затвердити людину творцем мови. З такою ідеєю виступає Ж.-Ж. Руссо. Він розробляє теорію "суспільного договору". Суть її в тім, що люди домовилися між собою, як люди називатимуть предмети і т.п. і створили собі мову. Ця теорія прогресивна тим, що ліквідовує божественне походження мови, підкреслюючи соціальну роль і характер мови. Аналогічну точку зору виказав і А. Сміт.

Разом з цією теорією існувала інша теорія, створена представником німецького романтизму Хердером. Згідно його концепції,  джерела походження мови слід шукати в потребах внутрішнього світу людини. Хердер написав трактат "Міркування про походження мови". Мислення, в творі Хердера потрактує, не як суспільна свідомість, а як індивідуальна свідомість.

2-Й АСПЕКТ:

Зв'язок мови з мисленням потрактує в аспекті індивідуального. Здатність говорити й мислити вважається природженою здатністю людини. Ці ідеї німецького романтизму згодом вплинули на знамениту концепцію філософії мови В. фон Гумбольдта.

Відомою фігурою цього часу був філолог, філософ Бернгарді, що жив у 18-му  - початку 19-го століть. Він написав працю «Вчення про мову», завершальний етап доісторичного мовознавства.  "Ця  концепція поєднує  філософію мови з власне граматикою.

З початком географічних відкриттів, розширенням зв'язків між народами, робота по виявленню нових мов не припинялася. З'являлися описи цих мов. Вже в XVI столітті був опис деяких індіанських мов, про які ми знаємо мало і тепер. Місіонери, крім того, що вели словники (глосарії), створювали ще й місіонерські граматики.

3-Й АСПЕКТ:

Зародження лексикографії можна віднести до 18 століття. Це не була ще наука із строго обґрунтованими науковими принципами. Лексикографічна робота, носила широкий розмах і намагалася дати зіставлення великих списків слів в різних мовах. Виходять знамениті словники.

В Росії вийшов словник Палласа (4 том). 276 мов було включено в цей каталог. До кінця 18 століття з'являється 2-е видання цього словника під назвою "Порівняльний словник всіх мов і говорів".

Цікава робота в цьому плані була виконана іспанським місіонером Ервас-і-Пандура в яку входили 300 мов; в ній порівнюються і граматичні елементи деяких мов. Ще більш знаменитим твором кінця 18 століття є фундаментальна праця німецьких учених Аделунга і Фатера "Мітрідат або загальне мовознавство". Тут береться "Отче наш" і перекладається на 500 мов світу. Вважається, що в цьому словнику ще більше помилок, ніж в інших, але тут була ціль виявити відповідність між живими мовами. Проте текст молитви суворо канонічний і не відображає живу мову. В цьому відношенні досвід був би більш вдалим, якби був узятий інший текст. Однак, всі ці досліди мали велике значення для розвитку мовознавства.

4-Й АСПЕКТ.

У зв'язку з 18 століттям у багатьох дослідників виникає думка про спорідненість мов, (Скалігери), але на початку 18 століття в Голландії з'являються роботи вченого на прізвище Тен-Кáте. Об'єктом його дослідження служать германські мови (готська, німецька, голландська, англійська, ісландська). Праця присвячена обґрунтовуванню спорідненості германських мов. В "Російській граматиці" Ломоносова проводиться перевірка схожості слов'янських мов. Висловлюється ідея про близькість слов'янських мов із германськими й балтійськими.

Відкриття санскриту

Коли говорять про три передумови виникнення порівняльного історичного мовознавства, то однією з них є відкриття санскриту.

В якості 2-й і 3-й передумов Звягінцев, наприклад, називає проникнення принципу історизму в науку і німецький романтизм. Проте 3-ій принцип признають  не всі.

Те, що пов'язано з відкриттям санскриту слід вважати 5-им аспектом у розвитку мовознавства 18 століття.

В кінці 16 століття італійський дослідник Соссеті, довгий час живе в східній Індії, в своїх листах звертає увагу на риси схожості  числівників в італійській, латинській мовах і санскриті. Детальне знайомство з санскритом відбувається майже через 200 років, в 18 столітті. Французький місіонер Керду хотів довести не випадковість цих збігів. Зауваження Керду були цікаві, але остаточне відкриття санскриту пов'язано з ім'ям англійського вченого Джоунса. Джоунс організував в Калькутті азіатське королівське суспільство по вивченню стародавніх рукописів. Він відкрив в цих рукописах санскрит.

У результаті він доповів, що відкрита ним "мова володіє дивною структурою, досконаліша за грецьку, більш багата, ніж латинська мова і більш витончена, ніж обидві ці мови. А що до коренів і граматичних форм, то вона дуже, дуже близька до цих мов. Близькість настільки очевидна, що жоден філолог, вивчаючий їх, не може не прийти до висновку про те, що вони вийшли з одного і того ж  джерела."

Тільки на початку 19 століття з`явився жвавий інтерес до санскриту. Було виявлено декілька різновидів санскриту. Разом із старою індійською класичною мовою, об'єктом уваги стає і більш стародавній ведичний санскрит. Були відкриті пракрити, мови більш низьких станів. Була відкрита мова пáлі на Цейлоні.

 Але вікном у санскрит стала книга Фрідріха Шлегеля під назвою "Про мову та мудрість індусів". Сам Шлегель в деталях вивчив все, що пов'язано з санскритом. В книзі Шлегеля багато цікавого. Разом із описом форм санскриту, Шлегель спробував вийти в порівняльну граматику. Заслуга Шлегеля полягає вже в самому введенні терміну "порівняльний", запозиченого ним із порівняльної анатомії. Він припустив, що санскрит, оскільки він є досконалішою мовою, є джерелом походження грецької, латинської та інших стародавніх європейських мов.

Виникнення порівняльного історичного мовознавства

Виникнення порівняльного історичного мовознавства відноситься до 1-ої чверті 19 століття. В лінгвістиці є тенденція рахувати це початком наукового мовознавства.

Порівняльне історичне мовознавство стає основним напрямком розвитку лінгвістичної науки аж до 20 століття, тобто це по суті вся лінгвістика 19 століття. І лише в 20 столітті починають складатися різні аспекти мовознавства. В створенні і розробці його основ брали участь мовознавці різних країн, але відносно історичного мовознавства це вважається досягненням німців, що, напевне, пов'язано з тим, що німецькі мовознавці є авторами найвидатніших фундаментальних праць, які і до цих пір активно вивчаються. Тому порівняльне історичне мовознавство іменують ще німецькою лінгвістикою. Порівняльне історичне мовознавство створювалося на базі індоєвропейських мов, які називалися індогерманськими.

Основоположники порівняльного історичного мовознавства

Усяка наука, щоб існувати, повинна мати суворо науково обґрунтований метод дослідження. З цього, по суті, починається наука. Порівняльне історичне мовознавство починається з порівняльного історичного методу. Вони нерозривно зв'язані.

До числа основоположників відносяться: німецький мовознавець Франс Бопп, датський Расмус Раск, німецький філософ Якоб Грімм, слов'янський - Олександр Востоков і романський Фрідріх Діц, ті, які відносяться приблизно до одного періоду (хоча Діц сформувався дещо пізніше). Порівняльне історичне мовознавство починається, загалом, із Ф. Боппа, що пояснюється тим, що 1-а порівняльна граматика була опублікована саме Боппом в 1816 році й присвячена системі відмінювання санскриту порівняно з системами відмінювання індоєвропейських мов. Цей рік можна вважати роком народження порівняльного історичного мовознавства, проіснувавшего до 1916 року, коли з'явилися роботи Ф. де Соссюра. Але повернемося до роботи Боппа. Поява роботи Боппа була не випадковою. Бопп сформувався як вчений санскритолог на основі всіх матеріалів Паризької академії наук. Бопп вважався кращим знавцем санскриту, вчився у Шлегеля, був прекрасним знавцем стародавньої історичної літератури, діалектів, різновидів санскриту.  Вся його підготовка привела його до написання 1-ї порівняльної граматики.

Бопп говорив, що якщо спочатку його надихала любов до східної літератури, то поступово головним інтересом сталі мови. Він відчув внутрішню потребу сприяти становленню наукового мовознавства. (Як мови досягли сучасного стану; стадії їх формування, які мови можна вважати спорідненими; в чому це позначається). Бопп розумів, що потрібно провести розширення рамок лінгвістичних досліджень, вивчити систему кожної з мов, і всі вивчені системи зіставити між собою. В такому дусі була задумана його порівняльна граматика. Бопп виконав дослідження цілком на морфологічній основі. Порівняльна граматика між санскритом і його дочками. (Санскрит виступає в ролі мови-основи. Але ідея Шлегеля помилкова, санскрит займає серед них рівноправне положення. Він теж походить з мови-основи). Виконуючи дослідження на морфологічному рівні, Бопп всю увагу сконцентрував на флексіях - особистих закінченнях. Бопп знаходить не тільки схожість, але і їх повну тотожність, особливо показові парадигми дієслів "бути" і "нести" в різних часах. Бопп робить висновок про абсолютну спорідненість систем.

Бопп розумів, що флексії навряд чи можуть кочувати з мови в мову, запозичуватись. Бопп вважав, що на основі порівняння флексій можна вирішити питання спорідненості і йти далі, порівняння з семітськими мовами, з алтайською, але це вже інший план. Враження від роботи було сильним. Його запросили в Берлінський університет. Будучи професором, він розширював діапазон мовознавчих фактів.

В 1833 році почала видаватися 1-а порівняльна граматика індоєвропейських мов. В 1852 році видання було закінчено. Порівняльна граматика санскриту, зенге (авестийська, мова Авести), вірменської, грецької, латинської, литовської, старослав`янскої і германських мов. Відсутні тільки кельтські та албанські мови. Помилка Боппа в тім, що він рахував вірменську мову -  індоєвропейською, але вірменська  - це цілком самостійна мова, як і албанська  Порівняльна граматика мала таку структуру. Спочатку Бопп описує корені, потім відмінкову систему, потім системи форм іменних частин мови, потім системи форм дієслів, в кінці - словотворення на матеріалі всіх мов.

Хоча в переліку названо 9 мов, насправді представлений матеріал більш ніж на 40 мовах (але інші для переконливості). Це була перша віха в розробці порівняльного мовознавства індоєвропейських мов. Загальна орієнтація Боппа визначається  тією  же, позицією,  що і  в  першому  досвіді.

Крізь призму санскриту, іменованого ним третейським суддею (помилково - невідомо, що більш давнє - грецька мова або санскрит). Незабаром Бопп вніс ще доповнення, обґрунтувавши приналежність і албанської, і кельтської до індоєвропейської сім'ї мов.

Крім того, серед інших мов, він привертає матеріал кавказьких і меланезійських мов. Критики справедливо засуджували його за це (адже це була не типологічна граматика). Порівняльна граматика повинна ґрунтуватися тільки на спорідненості мов.

Створюючи порівняльну історичну граматику, Бопп і тут орієнтується на морфологію як на ядро. Потім основою порівняльного історичного методу стає фонетика, а не граматика.

Система фонетичних відповідностей і складе базу подальших порівняльних історичних досліджень. Якщо вони витримувалися, можна говорити про спорідненість мов.

У Боппа ж фонетика залишалася поза увагою. Бопп вважається засновником теорії аглютинації, що зростає з його пошуків у напрямку пояснення походження флексій в індоєвропейських мовах. Він фіксував наявність системи флексій, а потім йому важливо було показати, як саме вона складалася.

Особливу роль Бопп відводив дієслову "бути", вважаючи його зв'язкою і вважаючи, що він присутній майже у всіх флексіях (і у всіх мовах в різних формах).

Теорія аглютинації не втратила свого значення і до цього дня. Вона зіграла велику роль. (Виділяються аглюнативні мови, на основі принципів аглютинації - тюрські, угро-фінські). В індоєвропейських мовах це явище майже не трапляється , але, мабуть, колись було. Разом з цим, і як би на противагу теорії аглютинації, була створена теорія еволюції, що пояснює словотворення (німецький учений Беккер вважав, що не флексія виникла із службових слів, а навпаки службові слова виділилися із словесних комплексів, що дуже сумнівно). Дедуктивний логістичний постулат, заданий наперед.

Расмус Раск

В 1818 р. з'явилося дослідження про походження стародавньої північної або ісландської мови. Ця праця Раська дуже відрізнялася від порівняльної граматики Боппа: по-перше, Раськ не мав підготовки відносно санскриту й взагалі його не використовує (що є серйозним недоліком), по-друге, якщо Бопп керувався ідеєю, що санскрит – джерелом усіх індоєвропейських мов, то Раськ вважав -  фракійську мову (Болгарія, Балкани).Це одна з білих плям, оскільки опис цієї мови не зберігся, тільки жалюгідні уривчасті відомості. Ця не засвідчена древнє-фракійська мова по Раску краще всього зберегла свої риси в старогрецькій мові, яка і виступає у нього як відправна крапка для побудови порівняльної історичної граматики. Однак у Раска були й істотні переваги. 1-й розділ його граматики присвячений етимології. Раск першим вказав на можливість регулярних фонетичних відповідностей. І залишається один крок до відкриття принципу етимології:

 

1)        морфологічні відповідності

2)        регулярні фонетичні відповідності

3)        лексичні відповідності.

 

Все ж таки основоположником прийнято рахувати Боппа. На практичному матеріалі сам Раск не встановив важливі фонетичні відповідності. (Це зробив Якоб Грімм). В останніх розділах роботи, Раск етимологічним порівнянням мов продовжив свою класифікацію германських мов, яка однак поступалася класифікації Скалігера (Раск припустився помилки, він ділить всі германські мови на 2 групи - скандинавські й  германські (готські). Усередині готських він виділяє різні підгрупи. Це помилка в класифікації. Але всередині самих германських мов багато цікавих спостережень. Останній розділ книги з'ясовує джерело походження германських мов, особливо стародавньої північної або ісландської мови. Тут він приводить порівняння, порівнюючи ісландську мову як епіцентр з кругами і розходящимися  навкруги нього іншими індоєвропейськими мовами.

Якоб Грімм

Творець історизму в мовознавстві, підводить під порівняльний метод історичну базу. Сам Грімм всією своєю діяльністю пов'язаний з німецьким романтизмом. Грімм раніше займався історією германців взагалі, а також ширше - історією індоєвропейців, фольклором, міфологією, літературою, зокрема поезією. Це зробило його широко ерудованою людиною. Коли Грімм вивчав історію, то прийшов до висновку, що найвидатнішим свідоцтвом історії культури народів є сама мова. Відома робота Грімма - «Німецька граматика». Це умовна назва. Йдеться про порівняльну історичну граматику германських мов із широким залученням індоєвропейських мов. З'явилася ця граматика в 1819 р. Це фундаментальна праця, близько 4000 сторінок. Вважається, що Грімм вніс в лінгвістику любов до дрібниць, німецьку сумлінність у збиранні мовного матеріалу.

З цієї граматики черпають і до цих пір; багато дано всяких обґрунтовувань. Цінність довідкового джерела збереглася до цих пір.

Граматика Грімма побудована так:

І розділ -        про звуки

ІІ розділ -       словотворення (сюди входило і формоутворення, тобто морфологія)

III        розділ -      окремі граматичні категорії

IV       розділ -      присвячений     синтаксису переважно простому реченню.

В граматику Грімма, як основний матеріал включалися германські мови - готська, старонімецька, стародавньо-північна (ісландська), англо-саксонска, а для фону інші індоєвропейські мови. Дана періодизація.

До Грімма (мовознавство 17-18 ст.) панували принципи дедукції. Грімм не розділяв такий підхід до мови. Вони порушують власне лінгвістичну частину, строгість лінгвістичних висновків.

Грімм був прихильником спостереження, індуктивного підходу. Що вагомого вніс Грімм, так це відкриття цілого ряду фонетичних законів всередині:

а)  германських мовах

б)  в індоєвропейських мовах

 

Перший закон Грімма

1-е або германське пересування приголосних, це основна характеристика, що відразу визначає групу германських мов. У далекому минулому, коли не було ще окремих груп мов, була загальна індоєвропейська прамова. З неї стали виділятися нові самостійні групи. Це виділення відбувалося нерівномірно. Коли виділялася германська група мов, в структурі відбулися зміни і, перш за все у фонетичному плані. Гучним приголосним, дзвінким вибуховим звукам b, d, g в індоєвропейських мовах відповідають глухі р, t, k в германських мовах.

Самі германські дзвінкі b, d, g відповідають в індоєвропейських мовах придиховим звукам.

Другий закон Грімма

II-е або верхньонімецьке пересування приголосних. Німецька мова відділяється від германських  мов. Всі діалекти німецької мови зазнають змін.

На місці глухого t з'являється аффриката Тs (zwei).

Ці два закони визначили вигляд порівняльної історичної граматики  мов.

Закони Грімма торкаються консонантизму, але у вокалізмі відбуваються теж цікаві зміни (Umlaut, Breachung). Проте в області вокалізма важко підвести до закономірності звукові зміни.

У той час був вже сталий погляд на первинний склад індоєвропейських голосних. Вважалося, спочатку були а, і (короткі). Вся решта змін йшла від цих голосних, але це було помилкою. Таку помилку важко було подолати. До кінця 19 століття вся проблематика порівняно - історичної граматики розчинилася в голосних. Головна заслуга Грімма у відкритті фонетичних закономірностей. Праці Грімма, як і Боппа швидко увійшли до обігу. Праці Раска і Востокова залишалися довгий час невідомими з мовних причин.

Фрідрік Діц

Фрідріх Діц народився в кінці 18 століття. Наукова діяльність його доводиться на 1 чверть 19 століття (із заходом на середину). З його ім'ям пов'язано проникнення порівняно історичного методу в романські мови. Порівняльна граматика романських мов Діца - перша. Говорять навіть, що Діц творець всієї романської філології. В 1836г. з'явилася його порівняльна граматика. В цей час виходили вже 2-е і 3-е видання граматики німецьких мов. В орбіту порівняння Діц включає 6 мов - 2 східні - румунську та італійську, 2 південно-західні - іспанську та португальську, 2 північно-західні - французьку та провансальську. Діц виходить із того, що в них єдине першоджерело – латинська мова. Але вже за часів Діца і раніше було відомо, що в історії латинської мови виділяється 2 періоди - класичний і вульгарний. Діц  вважав, що ці мови відбулися від вульгарної, народної латинської мови. Існувала точка зору, згідно з якою латинська мова вважалася чимось змішаним з елементів старогрецької, італійської та ін. Діц справедливо вважав, що це не продукт змішення, а самостійна оригінальна мова. Що стосується граматики Діца, то вона складалася з історичної фонетики, формоутворення і синтаксису. В першій фонетичній частині ретельно порівнюється доля, кожного голосного і кожного приголосного. Всередині-романські звукові закони встановлюються, як основа порівняльної    граматики.    В    розділі    морфології    розглядається формоутворення основних частин мови. В розділі про синтаксис увага уділяється переважно простій пропозиції.  Складне залишається в тіні.

Разом з цією працею Діц створив етимологічний словник романських мов, який з'явиться як би IV частиною його порівняльної граматики. Діц критикує ненауковий підхід до етимології, вважав, що вона потребує серйозної наукової бази, якою повинна стати історична фонетика.

Як і взагалі класичні вчені, Діц надавав мало значення другій стороні етимології - семантиці, в основному займався фонетикою. Вважається, що в області семантики навряд чи можна вивести закономірності, можна тільки ворожити.

Проблеми співвідношення фонетичних і семантичних питань сталі згодом центральними. Але тут вони лише намічаються. Таким чином, наукова діяльність Діца заклала свій камінь в розробку порівняльного історичного мовознавства. В цей період виникла индоєвропеістика, основу якої складає компаративістика (створювалися порівняльні граматики) У процесі становлення порівняльного історичного методу були висунуті деякі його принципи, які залишилися непорушними:

1). Порівняльний історичний метод можна  застосовувати лише до споріднених мов.

2). Основним матеріалом повинні бути якнайдавніші зафіксовані пам'ятники (санскрит, старогрецька мова). Їм відводилося особливе місце.

3). Компаративістіка повинна спиратися на фонетику і морфологію, як  на експериментальну базу.

 

 

Лекція № 4

Натуралізм в мовознавстві.

Натуралістична концепція А. Шлейхера

(Класифікація мов по Шлейхеру.

Лінгвістична система В. фон Гумбольдта)

Виникнення натуралізму в мовознавстві відноситися до середини XIX в. і пов'язано з бурхливим розвитком в Європі природних наук. Елементи натуралістичного підходу до мови містяться вже в роботах В. фон Гумбольдта і Ф. Боппа, які застосовують термін «організм»  і по відношенню до мови. Але тільки у представників натуралістичного напрямку цей термін одержує яскраво виражене природнонаукове забарвлення. Натуралістична концепція мови знаходить своє відображення в тому або іншому ступені в роботах німців Моріца Раппа (1803-1883) («Фізіологія мови», «Порівняльна граматика як природна наука» і ін.), Макса Мюллера (1823-1900) («Лекції з науки про мову»), американця Вільяма Уїтні (1827-1894) («Життя і зростання мови») і інших лінгвістів. Найбільш виразно натуралізм як філософія мови сформульований в працях німецького мовознавця Серпня Шлейхера (1821-1868). З його ім'ям пов'язано не тільки оформлення індоєвропеїстики в особливу науку, але і застосування природнонаукового методу в дослідженнях мови.

А. Шлейхер разом з мовознавством вивчав філософію і ботаніку, що наклало відомий відбиток і на його погляди. З 1846 р. він доцент в університеті в Бонні, з 1850 р. викладає в Празі, а з 1857 р. - в Ієнському університеті. В 1858 р. був вибраний іноземним членом-кореспондентом Російської Академії наук. Шлейхер був різностороннім лінгвістом, він займався германськими, слов'янськими і балтійськими мовами в порівняльно-історичному і типологічному аспектах. В 1852 р. виходить його «Морфологія церковнослов'янської мови», в 1856 р. «Литовська граматика». В 1861-1862 рр. була видана головна праця Шлейхера «Компендій порівняльної граматики індогерманських мов», в якій підведений підсумок порівняльному вивченню індоєвропейських мов за минулі півстоліття.

З ім'ям Августа Шлейхера пов'язаний другий період  розвитку порівняльно-історичного мовознавства. В своєму «компендіумі» Шлейхер уточнює і удосконалює дослідницькі прийоми, розширяється наукова проблематика компаративістики. Шлейхер створює теорію родовідного дерева, в якій головну роль відіграє поняття прамови або мови предків (Uhrsprache). (Це поняття було введено Шлейхером і потім піднято на щит іншими компаративістами). З прамови виходять мови, які утворюють мови, які утворюють мовний ряд, або мовне дерево, що поділяється на мовні родини, або мовні гілки. Теорія А. Шлейхера зробила величезний вплив на розвиток порівняльно-історичного мовознавства, її відгомони відчуваються у ряді сучасних досліджень. Один з найвагоміших результатів компаративістики є створення генеалогічної класифікації мов світу. Сучасне порівняльно-історичне мовознавство і його останні досягнення в значній мірі характеризуються відкриттям нових мовних матеріалів, розширенням предмету і методів дослідження.

Що ж до іншої ідеї Шлейхера, ідеї відновлення прамови в його первинній формі, то вона виявилася менш плідною. І хоча все порівняльно-історичне мовознавство 19 століття надихнуло цією ідеєю Шлейхера, нині вона визнана ненауковою і, тому, не має можливості бути реалізованою. Відновлення прамови визнано неможливим. Але Шлейхер поставив перед собою таку мету і написав байку прамовою і переклав її на іншими мовами (старогрецькою, латинською, литовською і ін.) Шлейхер вважав, що в індоєвропейській прамові була незначна кількість голосних звуків (три) а-і-у + цілий ряд дифтонгів. Приголосних 9. Для ряду дзвінких був ряд придихових + деякі сонорні і щільові. Таким звуковим складом володіла прамова в той період, коли вона повинна була розпастися на мови – гілки.

Щлейхер вважає, що в найглибших глибинах звуковий склад був ще простішим (не було дифтонгів і придихових). Що стосується морфології, то в морфологічній системі було 2 класи слів: іменник і дієслово, а в структурі форм були лише корінь + суфікс (префіксів не було). Див. теорію аглютинації Боппа, яку повністю розділяє Шлейхер.

Звичайно, ідея Шлейхера про відновлення прамови не реальна, але саме реконструкція стала основним ядром порівняльної граматики. Цей метод став потім широко застосовуватися мовознавцями. Але Шлейхер ще не пройнявся ідеєю абсолютної строгості звукових законів. Багато його реконструкцій страждають свавіллям.

Теорія родовідного дерева

Спочатку прамова стала членуватися на діалектні зони, які стали виділятися як самостійні мови. Розчленовування прамови Щлейхер утілив в родовідному дереві. Процес розпаду прамови двоякий. Прамова членується на дві великі зони: північний ареал германо-балто-слов'янські мови і арио-італо-греко-кельтський ареал. Потім у середині кожного з ареалів відбувається розчленовування на 2 гілки. Гермаино-балто-слов'янські членуються на германські і балто-слов'янські мови. В південній гілці виділяються арійська і італо-греко-кельтські мови. Потім балто-слов'янські поділяються на балтійські і слов'янські; італо-греко-кельтські - на італо-кельтські і греко-албанська мову. На підтвердження цього розчленовування наводиться конкретний мовний матеріал. Мови, що належать до однієї гілки в усіх відношеннях ближче одна до одної, ніж до мов інших гілок. Ця схема родовідного дерева відіграла велику роль у розвитку європейського мовознавства. З іншого боку, вона найчастіше  критикувалася. Коли склалося порівняльно-граматичне орієнтування на лінгвістичну географію, відбувалося повне перегруповування всередині цих родовідних гілок. Дерево хиталося. Висувалися нові концепції, які потім теж спростовувалися новими концепціями. Ця проблематика залишається і сьогодні.

В області славістики Шлейхер створював всі теорії, роблячи висновки з ідей германо-балто-слов'янської єдності. У нього маса публікацій, що стосуються цього питання. Було заплановано написання порівняльної граматики слов'янських мов, створення етимологічного словника слов'янських мов.

Коли він приступив до здійснення цього задуму, він знайшов білі плями. Не було жодних відомостей про тих слов'ян, які жили на Ельбі (про полабів). Через деякий час він уже створює полабську граматику (1871 р.)

Щлейхер помер дуже рано. Йому не вистачило життя на здійснення всіх своїх задумів.

У Шлейхера була широка загальнотеоретична підготовка. Він займався філософією, пізніше ботанікою. Він вважав, що завдяки заняттям з ботаніки він здобув дослідницьку вправність. З іншого боку, ці заняття вплинули на нього як на творця натуралістичного мовознавства.

Разом з ім'ям Щлейхера згадують ім'я  Макса Міллера. Шлейхер вважав, що мовознавство належить до природних наук, тому що в його основі лежить метод-експеримент. Він вважав, що область природних наук цілком чітко визначається таким аргументом. В них панують закони, незалежні від волі людей. А в історичних науках закони, так чи інакше, піддаються впливу волі людей.

Методи природних наук виключають суб'єктивізм.

Такий розподіл наук на історичні і природні більш ніж суперечний.

Власне мовознавство він поділяв на філологію й лінгвістику. Область філології пов'язував з літературними пам'ятками. А лінгвістика вивчає мову незалежно від літературних пам'яток. Це безпосереднє спостереження мови, мовлення. Якщо філологію можна віднести до історичних наук, то лінгвістику до природних наук, вважав Шлейхер. Лінгвіст по Шлейхеру дуже схожий на зоолога, для якого дуже важливо спостерігати експеримент. Як зоолог не може обмежитися вивченням однієї будь-якої особини, так лінгвіст не може обмежитися вивченням однієї мови.

Класифікація мов за Шлейхером

Шлейхер виділяв 3 типи мов:

1) ізолюючі;

2) аглютинативні;

3) флективні.

Полісинтетичні мови у нього відсутні. Він намагається дати обґрунтовування такому розподілу з погляду того, як пов'язано між собою значення і відношення. Значення може бути виражено тільки в корені, а ось відношення може виражатися по-різному. В корнеізолюючих мовах відношення не виражається звуковим способом. Воно виражається особливим розташуванням коренів по відношенню один до одного. Наприклад, китайський, бірманський і т.д.

Аглютинативні мови. В них теж є корені, несучі значення і є афікси, які виражають відносини. Афікси стоять десь на шляху між самостійними словами і закінченнями (тюркські).

Флективні відрізняються від інших типів тим, що в них відносини передаються за допомогою внутрішньої флексії. В них вираження і значення, і відношення відбувається всередині самого слова.

В першому типі мов слово можна порівняти з кристалом, в другому з рослиною, в третьому слово -  цельнофункціонуючий організм тварини. Явна тенденція уподібнити мову організму. Але ще яскравіше натуралізм виявляється в питаннях розвитку мови. Шлейхер вважав, що ці три типи мов хронологічно слідують один за одним.

Шлейхер розглядає мову як природний організм. «Мови, ці утворені зі звукової матерії природні організми, до того ж найвищі з усіх, проявляють свої властивості природного організму не тільки в тому, що всі вони класифікуються на роди, види, підвиди і т.ін., але і в тому, що їх зростання відбувається по певним законам» (39, 95, ч. I). Мови виникли природним шляхом, незалежно від людської волі. Воля людини безсила змінити що-небудь в мові, як не може вона змінити і будови людського організму, тому закони мови об'єктивні і зовнішні відносно людини, як і закони природи. Шлейхер підкреслює, що закони, встановлені Дарвіном для видів тварин і рослин, в головних своїх рисах застосовуються і до організмів мов. Саме ці загальні закономірності ріднять мови з іншими породженнями природи, роблять мови природними організмами.

Такий погляд на мову приводить Шлейхера до розмежування мовознавства і філології. Мовознавство, що вивчає мову як природне формування, складає частину природної історії людини. Мовознавець у Шлейхера виступає в ролі природодослідника, який відноситься до мов так само, як ботанік до рослин: естетична і практична оцінки рослини для ботаніка байдужі, він повинен вивчити лише закони будови і розвитку рослинних організмів. Філологія ж має справу з історією, яка починається там, де виявляється вільна воля людини. Об'єкт філології - створені людьми літературні тексти, письмові пам'ятки. Вона знаходить матеріал лише там, де є література, тому не може, наприклад, існувати філологія у неписьменних американських індійців. І, навпаки, для мовознавства мови і діалекти неписьменних народів викликають величезний інтерес. Філологічний аналіз і коментар текстів, на думку Шлейхера, схильний до суб'єктивізму дослідника. Разом з тим є області, де філологія і мовознавство змикаються, наприклад, синтаксис. У ньому панують об'єктивні закони, а з іншого боку, певну роль відіграють і суб'єктивні обставини, такі, як воля людей.

Теорія Дарвіна про походження і зміну видів дуже вплинула на Шлейхера. А. Шлейхер переносить на мову встановлені Дарвіном закони мінливості видів. Він вважає, що розділення і підрозділи в області мов, по суті, такого ж роду, як і в царстві природних організмів. «З племен мов, нам добре відомих, ми так само складаємо родоводи, як це прагнув зробити Дарвін для видів рослин і тварин», - пише він (39, 117, ч. 1). На його думку, види одного роду ми називаємо мовами, підвиди - діалектами; різновидам відповідають місцеві говори, окремим особам - образ вираження окремих людей, тобто індивідуальна мова. При цьому походження і зміна мов, появу нових форм з колишніх в мові встановлювати легше, ніж у сфері організмів тварин і рослин. Цьому сприяє наявність письмових пам'яток, завдяки яким історію деяких мов і родин мов можна простежити більш ніж протягом двох тисячоліть.

Ґрунтуючись на дарвінівській теорії, Шлейхер прагне встановити загальні закони виникнення і розвитку мови. Він вважає, що як органічний світ розвинувся з одноклітинних організмів, так і всі мови світу ведуть своє походження від таких найпростіших форм, в яких ще не виражені ні дієслова, ні іменники, ні відмінювання, ні відміни. Шлейхер встановлює «для всіх мов однакове походження за формою »: всі мови світу походять від простого кореня, який відрізняється звуковим матеріалом і значенням для людей, що живуть в різних природних умовах. В процесі еволюції мови пройшли шлях розвитку від найпростіших структур до найвищого ступеня зростання. Підкреслюючи близькість мови до природних організмів, Шлейхер відмічає: «...життя мови не відрізняється істотно від життя всіх інших живих організмів – рослин і тварин. Як і ці останні, вона має період зростання від найпростіших структур до складніших форм і період старіння, в який мови все більше відділяються від досягнутого найвищого ступеня розвитку, і їх форми зазнають втрат» (39, 114, ч. I). У своїй класифікації мов Шлейхер відмовляється від гумбольдтовського розподілу мов на чотири типи і повертається до шлегелевського розподілу мов на три класи, що відображає три ступені розвитку мови: ізолюючі, аглютинативні і флективні. Ізолюючі, або односкладові, мови є першим ступенем розвитку, з них розвинувся аглютинативний тип мов, а з нього сформувався найвищий тип мови - флективний. Для цих ступенів розвитку мов Шлейхер знаходить аналогію в природі, де кристал, рослина і тварина відповідають різним епохам розвитку Землі.

А. Шлейхер поширює на мову положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна про боротьбу видів за існування. Як в рослинному і тваринному світі, де перемагають найпристосованіші, життєстійкі види, в боротьбі мов, на думку Шлейхера, перемагають мови, що знаходяться на вищому ступені розвитку, тобто флективні мови. Він вважає, що «на даному етапі життя людства переможцями в боротьбі за існування виявляються переважно мови індогерманського племені; розповсюдження їх безперервно продовжується, а багато інших мови ними витиснені» (39, 121, ч. 1).

Еволюційна теорія мови А. Шлейхера випробувала на собі сильний вплив філософської системи Гегеля. Як відомо, у Гегеля першопричиною розвитку всього є дух, його діяльність. Доки дух перебуває в природі, вона розвивається, сповнена творчих можливостей. Коли ж припиняється інобуття духу, він покидає природу і повертається до себе, природа перестає розвиватися, відбувається поступове руйнування і відмирання вже існуючих форм. Те ж саме Шлейхер спостерігає і в мові. У перший, доісторичний період життя людини «дух зв'язаний у звуці» і відбувається мовне творення у всьому різноманітті його форм. Після того, як дух повертається до себе в історії людства, він вже не створює нових мов; природа, сповнена творчої потенції в попередній період, знижується до відтворювання. В цей період звуки мови «зношуються», виникають різноманітні асиміляції, звукові викривлення, зникає багатство форм, проявляється тенденція до спрощення. Після видалення творчого духу з мови на нього починають впливати фізичні закони, мова лише відтворюється, дряхліє, її виродження стає все більш помітним.

Таким чином, заслугою натуралістичного напрямку в мовознавстві є порівняння мови з живим організмом, що сприяло ствердженню системного погляду на мову, як об'єкт, що володіє власною структурою і законами свого розвитку, до яких застосовні точні методи природних наук. Шлейхер сформулював і висунув ряд наукових положень, які згодом були підхоплені лінгвістичними напрямками: проблема мовної типології, проблема прамови і родовідного дерева індоєвропейських мов, питання про генетичне і географічне варіювання мов. Біологічний підхід до мови знаходить свій подальший розвиток у сучасному мовознавстві, дослідженнях природи структурного ізоморфізму генетичного коду і природної мови.

 

Лінгвістична система Вільгельма фон Гумбольдта

Ім'я Гумбольдта знаменує собою появу загального мовознавства. Це ім'я, яке прикрашає мовознавство першої половини 19 століття. Гумбольдта неможливо віднести до жодної лінгвістичної школи. Він має абсолютно особливе положення. Від нього починається абсолютно інша лінія в мовознавстві. Сама його лінгвістична система є якісно новим етапом в розвитку науки про мову. Вперше в історії мовознавства він використовує всі знання, які мала в своєму розпорядженні лінгвістична наука того часу. Він зміг створити дуже струнку теорію, обґрунтувавши багато теоретичних питань: внутрішній склад мови, зв'язок мови з мисленням і суспільне функціонування організму мови. Всі ці питання складають проблематику мовознавства і сьогодні. Він був дуже освіченою людиною,   займався   державною діяльністю. Завдяки своїм фундаментальним знанням, він прийшов до лінгвістики. Володів величезною кількістю мов. Він сам об'їздив всі кути земної кулі і міг сам перевірити всі знання, що були в його розпорядженні. Гумбольдт чудово орієнтувався в тому, як розвивається порівняльно-історичне мовознавство. Він листувався з Боппом, Гріммом. Він високо оцінював успіхи порівняльно-історичного мовознавства, але вважав, що крім збирання і осмислення фактів мов, потрібно замислитися над загальними проблемами. Він став засновником загального мовознавства або основним філософом мови.

Концепція системи мови висловлена в одній праці, що містить три томи і  що вийшла в 40-е роки 19 століття «Про мову каві на острові Ява». Перший том є теоретичним вступом, який має власний заголовок і який було потім видано окремою книгою «Про відмінності в будові людських мов і про вплив цих відмінностей на духовний розвиток людства». Цей вступ складає понад 400 сторінок. Саме він  відображає концепцію мовознавства Гумбольдта. Гумбольдт має велику кількість праць, конкретних лінгвістичних робіт, що торкаються проблем окремих мов. Список його робіт починається з докладу в Берлінській АН «Про порівняння вивчених мов, стосовно різних етапів їх розвитку». Цей доклад цікавий тим, що тут охоплюється велика кількість мов. Висловлюється думка про необхідність типологічного підходу до вивчення мов. Зазначено опорні моменти, які повинні братися до уваги при типологічному вивченні мов.

Він набагато випередив можливості свого часу і передбачив, в якому напрямку буде розвиватися лінгвістика в майбутньому. Він вважав, що в мовознавстві разом із порівняльно-історичною можуть існувати інші області, які розвиватимуться за іншими методами.

В  цьому  докладі  Гумбольдт  намітив  круг лінгвістичної проблематики, обкреслив  межі лінгвістики.

А вінцем його діяльності є вже згадана праця «Про мову каві на острові Ява». Гумбольдт представив мови враховуючи розвиток їх ладу як основи для розвитку людського духу і показав їх взаємний вплив.

Коли йдеться про теоретичну концепцію Гумбольдта, то часто сперечаються про те, до яких філософських побудов примикає його теоретична концепція. В першу чергу називають ідеалістичну філософію Канта. Вважається, що основні теоретичні посилки філософії Канта прямо і безпосередньо відображені в теорії мови Гумбольдта. Антиномії Канта. Спроба розуму дати теоретичну відповідь на питання про те, що таке світ призводить до відповідей - формулювань, які виявляються суперечливими.

Це і є вчення Канта про антиномії чистого розуму. У Гумбольдта спроба розуму відповісти на питання, що таке мова, призводить до суперечливих відповідей. Тут простежується паралелізм теорії Гумбольдта з філософією Канта.

Суперечливі властивості мови Гумбольдт намагається сформулювати у вигляді антиномій, тобто суперечностей між двома положеннями, що взаємо виключають одне одного, кожне з яких визнається доказовим. До найважливіших антиномій мови В. фон Гумбольдта відносяться наступні.

Антиномія мови як діяльності і як продукту діяльності. По своєму єству мова є вираз діяльності духу, він не «продукт діяльності (ergon), а діяльність (energeia)». На думку Гумбольдта, мову не можна представляти раз і назавжди готовим матеріалом, який можна перечитати у всій його кількості і засвоїти мало-помалу: його слід представляти тим, що вічно відроджується за певними законами. Мова є щось постійне і в кожний даний момент скороминуще. З іншого боку, кожне покоління отримує від попереднього мову вже в готовому вигляді як результат, продукт діяльності народного духу. В цих готових формах міститься все для оновлення мови і вічного руху духу в результаті людської творчості.

Антиномія мови і мислення. Гумбольдт всіляко підкреслює нерозривну єдність мови і мислення: мова є орган, який створює думку; мова прагне перетворити звук на висловлювання думки; без мови неможливе утворення понять; слово є індивідуальна фізіономія поняття; слово є єдністю звуку і поняття і т. ін. Разом з тим дух людини, який втілився в поняття, постійно прагне звільнитися від уз мови, оскільки слова утрудняють внутрішню свободу духу, думки, ставлячи їх в певні рамки.

Антиномія об'єктивного і суб'єктивного в мові. По Гумбольдту, мова по відношенню до пізнаваного суб'єктивна, по відношенню до людини вона об'єктивна. Мова має самостійне буття, по суті вона не залежить від окремих осіб, хоча дійсне життя і отримує лише у вживанні її людьми. Мова належить мені, зазначає Гумбольдт, тому що я відтворюю її власною діяльністю.

 

 

 

Лекція № 5

Лінгвістична система В. фон Гумбольдта (продовження).

Психологічний напрямок в мовознавстві.

Антиномія стійкості і руху в мові. Ця суперечність тісно пов'язана з розумінням мови як діяльності і як продукту діяльності. Мова постійно змінюється і водночас незвичайно стійка. Кожна людина вносить свої зміни в мову, і водночас вона сприймає її в готовому вигляді від попередніх поколінь. Елементи мови, які сприймаються, складають деяким чином мертву масу, але в той же час містять в собі живий зародок нескінченних змін, оскільки кожна особа порізно і притому безперервно діє на мову, змінюючи її в кожному поколінні.

Антиномія індивідуального і колективного в мові. Мова, вважає Гумбольдт, належить завжди цілому народу, але в той же час вона залишається творінням окремих осіб, тому що мова живе і відтворюється тільки у вустах окремих людей. Оскільки говорять тільки окремі особи, то мова - творення індивідів. І водночас мови як творіння народів передують творінням окремих осіб. Мова виражає світогляд окремої людини, але водночас людина завжди залежить від народу, до якого належить. Мова як діяльність завжди передбачає мовця і слухача, які уособлюють колектив.

Антиномія мови і мовлення. Мова це певна система, сукупність певних фактів, які реалізуються у вигляді окремих актів мовленнєвої діяльності. Мова - це внутрішньо взаємопов'язаний організм, кожний, з найдрібніших елементів якого тим або іншим і не завжди ясним чином визначається мовою. В мові немає нічого одиничного, кожний його елемент проявляє себе лише як частина цілого. Для мовлення мова встановлює лише регулюючі схеми, надаючи їх індивідуальне оформлення свавіллю мовця. Система мови завжди реалізується в мовленні у вигляді окремих актів мовної діяльності

Антиномія розуміння і нерозуміння. Мова і розуміння розглядаються Гумбольдтом як різні форми діяльності мови. Слова набувають своєї остаточної визначеності лише в мовленні індивіда. Проте в живому мовленні ніхто не розуміє слів абсолютно в одному і тому ж значенні: і мовець і слухач можуть сприймати один предмет по-різному і вкладати різний, індивідуальний зміст в одне і те ж слово. Тому взаємне розуміння між мовцями є в той самий час і розбіжністю.

Таким чином, лінгвістична концепція Гумбольдта знаменує собою якісно новий етап в розвитку мовознавства. Володіючи досконало, як, мабуть, ніхто інший до нього або після нього, всім відомим в його час емпіричним матеріалом, що відноситься до численних мов і культур, Гумбольдт вперше за історію розвитку знань про мову зміг побудувати досить струнку і цільну лінгвістичну систему, що відображає внутрішню будову мови, його зв'язки з духовним і розумовим життям народу, його культурою, вказати майбутнім поколінням учених основні шляхи проникнення в нескінченно складні механізми мовної, інтелектуально-духовної і культурно-історичної діяльності людини (1,319).

Гумбольдт по праву вважається основоположником теоретичного і загального мовознавства як окремої дисципліни. Він заклав основи теорії мови як діяльності і витвору людського духу, що розвивається, тісно пов'язав філософію мови з порівняльно-історичним методом, багато лінгвістичних ідей В. фон Гумбольдта впливали і продовжують впливати на мовознавство XIX і XX ст. Положення Гумбольдта про мову як діяльність духу і мислення зробило величезний вплив на розвиток психологічного напрямку в мовознавстві, на погляди Р. Штейнталя, А.А. Потебні і інших представників психологічної школи, на формування теорії мовної діяльності, на становлення сучасної теорії мови. Основоположне для концепції Гумбольдта поняття народного духу, формою вираження якого є національна мова, отримало свій подальший розвиток в сучасній этно-лінгвістиці і інших різновидах неогумбольдтианства. Ідеї Гумбольдта про системність і знаковость мови зробили свій вплив на концепції А. Шлейхера, И.А. Бодуэна де Куртене, Ф. де Соссюра, залишаються також актуальними і в сучасному мовознавстві. Плідний вплив на погляди А.А. Потебні, До. Фосслера, Б. Кроче і інших представників естетичного напрямку в мовознавстві зробили думки Гумбольдта про мову як творчу діяльність індивіда. Положення Гумбольдта про те, що мова постає над індивідами, і водночас є масовим, колективним, народним творінням, вплинули на становлення соціологічного напрямку в мовознавстві. За справедливим твердженням Б.А. Ольховікова, В. фон Гумбольдта можна віднести до тих мислителів, наукові побудови яких в більшій мірі належать подальшим епохам розвитку науки, ніж сучасникам.

Іншим філософським джерелом у формуванні   теорії   Гумбольдта   є   філософія Гегеля. «Феноменологія духу». У феноменології Гегель проводить думку про те, що ні матерія, ні свідомість не можуть розглядатися, як первинне, а у Гумбольдта це положення знаходить відображення в тому, як він розглядає відношення мови і мислення. Він вважає, що ані мова, ні мислення не можуть бути первинними.

З іншого боку німецький романтизм з його ідеалами зробив великий вплив на  Гумбольдта. Це ті джерела, які підживлювали його.

А в лінгвістиці він використав буквально все, що було зроблене до нього. На цій підставі він і створив свою лінгвістичну концепцію. Він уперше спробував підійти до виявлення єства мови, характеру її функціонування і розвитку з позиції діалектики. Для нього не було мови, як мертвого продукту. Він сприймав мову як щось, що розвивається і постійно функціонує. Гумбольдт завдав удару по спробах конструювання загальної граматики на підставі формальної логіки. Поняття духу пронизує всю концепцію Гумбольдта. Гумбольдт стверджував, що особливості духу і будови мови, у кожного народу на стільки тісно спаяні, що одне потрібне виводити з іншого.

Дух народу є його мова, а мова народу є його дух. Мова служить зовнішнім проявом духу. Виникнення різних мов - це результат безперервної діяльності духу. Саме цей дух і повинен служити основою відмінності мов.

Але мови, які виникли і склалися, роблять зворотний вплив на дух, на мислення, на загальний духовний розвиток людства. В цьому місці зазначається   вплив   Гегеля,   вчення про його   абсолютну, ідею, яка розвивається самостійно. Внутрішній механізм цього зв'язку не доступний нашому розумінню. Оскільки дух знаходитися в постійному русі, то і мова знаходитися у вічному русі. Мова є щось постійне і в кожну дану мить змінне. Вона не є закопченим продуктом, вона є діяльність. Мова не є – ergon, мова є energeia. Мова є  діяльність духу, що вічно повторюється, направлена на те, щоб перетворити членороздільний звук на вираз думок.

  На фоні своєї концепції зв'язку мови і духу Гумбольдт обґрунтував у загальному потоці мови 2 періоди.

I період розумівся як первинне утворення форм мови. Дух народу творить мову, коли він максимально діяльний і активний. Мова збагачується формами, формується. Матеріал накопичується. Період кристалізації мови.

   II період характеризується наступним: накопичений язиковий матеріал робить зворотний гальмуючий вплив на дух. Творчий дух вичерпано. Мова вступає в другий період, коли дух дряхліє, його активність знижується, мова користується лише готовими формами. Творчий період в мові закінчується. Треба сказати, що коли Гумбольдт формував свої положення, тут відчувається вплив німецького романтизму, який тужить за минулою силою народу. У наш час ця точка зору Гумбольдта визнана ненауковою і не прийнята.

Підхід Гумбольдта до проблеми мова і суспільство

 Гумбольдт вирішує це питання в плані 3-х категорій: індивід – народ -  мова. Постановка цих проблем у такому вигляді характерна взагалі для загального мовознавства, але частіше за все має місце таке зіставлення: індивід або суспільство в цілому впливає на мову. Гумбольдт вважав, що постановка питання в такому плані не правомірна. І індивід і народ роблять вплив на мову. Індивіда треба розглядати в повній єдності з суспільством. Народу як колективу належить вирішальна роль у впливі на мову. Але Гумбольдт прагнув вивести звідси національну специфіку мови. Кожна мова має свою національну форму. Саме народ як нація і складає творчий початок мови по Гумбольдту. Але головна роль народу не виключає, а припускає безперервну творчу діяльність індивіда. Хоча мови є творінням народу, вони залишаються і самостійним творінням індивіда. Кожна людина, користуючись готовою мовою, робить зворотний вплив на мову. Кожне покоління вносить в мову щось нове. Тут можна угледіти одну з антиномій, суперечливих формулювань, які нібито виключають одна одну.

Ось цитата з роботи Гумбольдта, яку часто приводять «Мова походить з таких глибин людської природи, які не дозволяють розглядати її, як творіння народу. Це не справа народу, а дар, призначений йому долею». І таких перепадів у Гумбольдта не мало.

Мова і мислення

До 19 століття пануючої в мовознавстві була позиція логіцизма, що упирається в формальну логіку. Мова має в розпорядженні слова - імена предметів, а мислення має в розпорядженні поняття. Кожне слово в мові виражає яке-небудь поняття. Зв'язок між мовою і мисленням прямий, механічний.

В мові крім номінативних одиниць - слів, існують комунікативні одиниці – речення. Кожне речення мови є висловлювання якої-небудь думки або висновку. Вважалося, що логіка для всіх одна, тому і граматика повинна бути універсальною (Пор-Рояль), Ця позиція існувала до Гумбольдта і в наші дні переживає новий підйом.

Вважається, що позиція Гумбольдта була першим серйозним ударом по логіцизму. Логічна школа перестала бути єдиною. Проблеми мови і мислення у Гумбольдта втілюються зовсім по-іншому. Мова і мислення нерозривно пов'язані одне з одним і утворюють тісну єдність. Цей зв'язок не простий, механічний, а дуже складний динамічний і суперечливий. Розшифрувати це складно: Дух (або душа) не повинен відчувати себе скуто і прагнути визволилися від уз мови. Слова починають обмежувати його, поміщаючи в якісь рамки. Хоча слово і утрудняє внутрішнє сприйняття, мислення не може відмовитися від слова і протікати без словесного оформлення. Ця боротьба веде до того, що мова все більше і більше одухотворяється і - це продовжується в ній вічно. Гумбольдт вважає, що якщо людину вилучити з суспільства, її мислення все одно б протікало за допомогою мови. Але насправді індивідуум нібито розчиняється в суспільстві. Він знаходиться в постійному зв'язку з собі подібними. В цьому  динамічність зв'язку мови і мислення. Мова по-справжньому може існувати і розвиватися тільки в суспільстві. Але немає повного, чистого взаєморозуміння в колективі. Немає абсолютно точного взаєморозуміння.  У  кожного з певним  поняттям пов'язано власне уявлення. Кожне розуміння за допомогою мови є водночас нерозуміння.

Вже в 20 столітті на цій основі складатиметься семантичний напрямок у філософії. Мова - джерело непорозумінь і конфліктів в суспільстві. Гумбольдт висуває і обґрунтовану гіпотезу проміжного світу мови. Він трактує мову як проміжний світ, що знаходиться між людиною і природою. Цей проміжний світ накладає свій відбиток на світогляд людини. Будь-яке слово не є відбитком предмету, як такого, а є відбитком образу предмету, породженого в душі людини. А у кожної людини на об'єктивне сприйняття нашаровується суб'єктивне сприйняття і виходить дуже індивідуальне поєднання цих двох моментів - об'єктивного і суб'єктивного. У кожного складається свій особливий світогляд.

А оскільки мова складається з багатьох мов кожної окремої людини, то в сукупності утворюється своєрідний загальний проміжний мовний світогляд. В кожній мові полягає свій погляд на світ. Сприйняття  людиною  навколишньої  дійсності  залежить   від особливостей мови, якою він говорить. Кожна мова описує навколо народу, якому вона належить, круг, вийти з якого можна лише шляхом вступу до іншого круга, утвореного іншою мовою.

 

Психологічний напрямок

 Натуралістична і психологічна концепція мови якийсь час співіснують, пов'язуючи загальну теорію мови з порівняльно-історичними дослідженнями. Багато лінгвістичних положень отримують своє психологічне осмислення вже в роботах В. фон Гумбольдта, психологізм характерний в тому або іншому вигляді для порівняльно-історичного мовознавства всієї другої половини XIX ст. Оформлення і становлення психологізму в мовознавстві відносять до середини - кінця XIX ст., воно тісно пов'язане з іменами Геймана Штейнталя (1823-1899), Моріца Лацаруса (1824-1903) і Вільгельма Вундта (1832-1920) в Німеччині, з ім'ям А.А. Потебні (1835-1891) в Росії. В рамках психологічного напрямку в мовознавстві чітко формуються дві течії: соціальний, або колективний, психологізм, інакше - етнічний психологізм і індивідуальний психологізм. Представники першої течії висувають вимогу розглядати мову як специфічний прояв психології народу. Тут в центрі уваги знаходиться психологія соціуму - народу, колективу, нації. Для представників другої течії характерне розуміння мови як особливого механізму діяльності індивідуальної психіки, як механізму уявлень в свідомості індивіда. В центрі уваги індивідуального психологізму опиняється окрема людина і її психіка. На становлення лінгвістичного психологізму дуже вплинула асоціативна психологія німецького філософа, психолога і педагога И. Гербарта (1776-1841), в якій розумовий процес розглядається як асоціація уявлень. Асоціаціями виступають зв'язки уявлень по суміжності, по схожості і по контрасту. Окрім асоціацій, зв'язок уявлень здійснюється також в асиміляції, тобто  об'єднанні і закріпленні тотожних або близьких уявлень, і в апперцепції - визначенні нового сприйняття вже наявними уявленнями. Психологізм як особливий напрямок в науці про мову виникає, перш за все, у зв'язку з концепцією народної психології Г. Штейнталя і М. Лацаруса.

Народна психологія, або психологія народів, як особлива область наукових знань сформувалася в кінці XVIII - початку XIX ст. і була підготовлена всім ходом розвитку суміжних з мовознавством наук.  

Психологічний напрямок в мовознавстві, що зародився в середині 19 століття, розвивається і зараз. Взагалі психологічний напрямок ділиться на психологізм в мовознавстві 19 століття і психологізм в мовознавстві 20 століття. Младограматизм виникає з психологізму. Якщо торкнутися теоретичних основ, то потрібно буде, перш за все, вказати на теоретичну концепцію Гумбольдта, як джерела психологізму. Вся система Гумбольдта пронизана психологізмом. Але психологізм Гумбольдта це психологізм універсального плану, тому що він ґрунтується на ідеї загальнолюдського мислення і духу. Це головне в його концепції. Його концепція є основою загального мовознавства. Це індивідуально-психологічне трактування виражається в тому, що Гумбольдт враховує особливості особи, співвідношення особового і загальнолюдського виступає, як одна з антиномій в системі Гумбольдта.

Психологічний напрямок в мовознавстві був орієнтований проти перенесення законів логіки на мову. Як основний принцип висувається боротьба із засиллям логіцизма в мовознавстві. Основою є ідеалістична філософія.

Засновником психологізму в мовознавстві є Штейнталь. Штейнталь виступив як відданий і постійний послідовник Гумбольдта. Він також значну увагу приділяв тлумаченню ідей Гегеля "Наука про мову В. фон Гумбольдта і філософія Гегеля". Штейнталь написав і видав багато робіт, але особливо відомим є його робота "Логіка, граматика і психологія". Одна з робіт, присвячених класифікації мов. Тут проводиться та ж ідея, що і в концепції Гумбольдта. Вищим мовним ладом визнається флективний лад.

Одночасно з Штейнталем жив і працював ще один відомий вчений Лацарус "Життя душі"  - одна з найбільших робіт Лацаруса.

Пізніше вони вдвох виступатимуть, як засновники спеціального журналу, який виходитиме з 1860 року „Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft". Навколо нього формуватимуться видатні лінгвісти. Штейнталь обґрунтував цілий ряд важливих для його концепцій теоретичних положень. Існує не один тип мислення, а декілька і кожному відповідає своя логіка. Універсальний логіцизм не прийнятний. Він не ідентичний жодному типу мислення. Мову він визначає як значуще звучання зі своєрідними поняттями і поєднаннями цих понять. Це не ті поняття, якими оперує логіка. Мову не можна ототожнювати з мисленням. Потрібно визнати, що мова сама є своєрідним мисленням  і розвивається по своїм власним законам. Стверджується наявність мовного мислення. Штейнталь ставить знак рівності між мовою і мовним мисленням. Досліджуючи мовне мислення, мовознавство повинне спиратися на психологію, а не на логіку. До моменту, коли Штейнталь почав свою діяльність, панувала психологічна концепція Гумбольдта (асоціативна  психологія).   Штейнталь  спирався  на  психологію Гумбольдта, але в цілому стан психології у той час не задовольняв Штейнталя. Психологія займалася вивченням психіки окремо індивіда.

Штейнталь писав, що людина живе в суспільстві, а тому не можна скласти собі повне уявлення про індивіда, якщо не брати до уваги те духовне середовище, в якому він живе. Індивідуальну психологію потрібно доповнити психологією народів. Ця психологія народів повинна була вивчати не індивіда. Етнічна психологія має свої області дослідження. Проявом народного духу є не тільки мова, але норов, звичаї, вчинки, традиції, фольклор, міфологія. Найважливішою є мова. Саме дані мови найбільш яскраво ілюструють особливості розвитку психології.

Важливим є те, що Штейнталь націлює вивчення на середовище, суспільство, в якому виховується індивід. Він вважав, що індивідуальну психологію потрібно доповнити колективною психологією. Самому Штейнталю не вдалося створити нову науку - етнічну психологію. У нього не було ще дуже продуманих і до кінця дефінірованих понять, якими б він оперував при створенні цієї концепції. Він користувався поняттям народного духу, але ж і Гумбольдт залишає це поняття туманним. На цьому понятті побудувати нову область науки було навряд чи можливо. Створення етнічної психології здійсниться пізніше в 2-й половині 19 століття. Це пов'язано з ім'ям В. Вундта.

Штейнталь же вирішував проблему походження і єства мови. Для нього походження і єство мови ідентичні. Він посилався на Гумбольдта. Мова це діяльність, що вічно поновлюється, -  енергея.

Для того, щоб з'ясувати, як виникла мова потрібно відмовитися від порівняння мови з живим організмом. Мова породжується душею людини, і це породження відбувається вічно. "Зрозуміти, як виникає мова - це зрозуміти той стан душі, який прагне бути вираженим в звуці". А тим самим ми осягаємо єство мови. "Мова є по своєму єству ні що інше, як вічне виникнення, як діяльність", що вічно знову поновлюється. Чисто ідеалістична основа в тлумаченні цього питання. Він відмічає "Вчення" про внутрішню форму Гумбольдта. Визначення Гумбольдта залишається неясним. Гумбольдт говорить, що це щось суто інтелектуальне, індивідуальне, Штейнталь намагається піти далі Гумбольдта і пов'язати це з видами мислення:

1) наочне мислення

2) мовне мислення

Перший етап - більш низький ступінь розвитку мислення. Коли ми маємо справу з уявленням. Уявлення це не абсолютна копія предметів - це теж абстракція. Коли ми говоримо про категорію уявлення, то охоплюємо найхарактерніші ознаки предмету. Коли йдеться про мовне мислення, тут мають місце представлення другого ступеня. Це уявлення про ті перші уявлення. Ці вторинні уявлення виявляють собою високий ступінь абстракції.

Ця внутрішня форма виступає, як пов'язуюча ланка між наочним мисленням і членороздільними звуками.

Внутрішня форма - більш суб'єктивна, ніж представлення першого ступеня.

На тому другому ступені, коли з'являється внутрішня форма, цілком виявляється суб'єктивність.

Внутрішня форма не залишається незмінною, вона має свій розвиток. Всього внутрішня форма проходить три ступені. Перший ступінь, коли сприйняття зовнішнього світу не абсолютно (первісні люди), слів найменувань поки що немає. Наступний, другий ступінь - виступає, як стадія   світанку   вдосконалення   сприйняття   зовнішнього   світу. Розширяються можливості абстрактного мислення. На підставі цього абстрактного мислення створюються слова-поняття з ясною внутрішньою формою. Є чітка мотивація найменувань. Два перші ступені відносяться до доісторичного періоду. Третій ступінь випадає на історичний період. Тут звук і значення (об'єктивне уявлення) обходяться без посередника. Внутрішня звукова форма зі свідомості зникає. Вона служить лише крапкою, в якій стикаються звук і значення.

Штейнталю належить думка про те, що в той період, коли значення слів не мотивовано, кожний індивід вкладає в них своє особисте сприйняття, сою індивідуальну психологію. У момент вимовлення слова пронизані загальним нюансом значення і тому розуміються в тому колективі, де відбувається спілкування.

Штейнталь висловлює думку про те, що під це повинен бути підведений психологічний критерій. Чим більше схожості народів по духовній лінії, тим більше схожості в їх мовах.

 

 

 

 

Лекція № 6

Младограматичний напрямок в мовознавстві.

Младограматичний напрямок в мовознавстві виник в 70-і роки XІX століття. Його становлення стимулюється різними чинниками. В цей період у філософії панував позитивізм, який протиставляє абстрактному мисленню позитивні дані досвіду. Філософський позитивізм служив зовнішнім стимулюючим чинником для розвитку младограматичного напрямку. Внутрішні чинники були пов'язані із станом лінгвістичної науки того періоду, тобто з тим тупиком, в якому виявилася наука про мову після смерті глави порівняльно- історичного мовознавства і засновника натуралістичного напрямку в мовознавстві, геніального Августа Шлейхера.

            Младограматизм виник на противагу компаративістиці(порівняльному історичному мовознавству),  що втрачала свій авторитет. Багато хто з видатних представників младограматизму були учнями А. Шлейхера.

                        Становлення   младограматизма (назва спочатку носила чисто умовний і навіть жартівливий характер і була пов'язана з очевидною молодістю і молодим азартом когорти декількох ще не відомих, але поза сумнівом талановитих вчених) пов'язано з іменами таких лінгвістів як Август Лескін (1840 – 1916), Карл Бругман (1849 – 1919), Герман Остгофф (1847 – 1909), Герман Пауль (1846 – 1921) і Бертольд Дельбрюк і ін. Це представники лейпцігської  школи младограматизма. В Німеччині у той час існувало і інше віття младограматизма. Наприклад, при Берлінському університеті, де працював інший учень А. Шлейхера Йоган Шмідт. В Геттінгенськом  університеті – Бенфей. Проте ні Шмідт, ні Бенфей не змогли створити свою школу.

            Саме Лескін був вождем і вчителем младограматиків.

            Поява младограматичного напрямку склалася на підставі критики і недоліків мовознавства XІX  століття, і в першу чергу компаративістики. Вони виступили проти Августа Шлейхера (сам Лескін, будучи учнем Шлейхера, також піддався критиці, хоча і дещо побічно).

            Своєрідним маніфестом нового напрямку в мовознавстві стала передмова до І тому неперіодичного видання «Морфологічні дослідження», написаного К. Бругманом і Г. Остгоффом (1878 р.). Проте енциклопедією младограматизма стала книга Г. Пауля «Принципи історії мови». В цій книзі концепція младограматизма висловлюється якнайповніше і послідовно.

            Младограматизм, по своїй суті, не дивлячись на запеклу критику порівняльно-історичного мовознавства, є не що інше, як порівняльне історичне психологічне мовознавство, а одній з передумов його виникнення з'явився філософський позитивізм.     Позитивізм заперечував теорію пізнання і протиставляв абстрактному мисленню позитивні дані досвіду.Він розумів досвід як сукупність відчуттів і уявлень. Роль науки зводилася до опису і систематизації явищ на основі сукупності відчуттів і уявлень. Для теорії науки це мало наступні висновки:

а) не повинно бути абстрактних тез;

б) допустимі тільки узагальнення приватного порядку, тобто виводиться з емпіричного матеріалу.

            Тим часом, характерною межею младограматизма є прагнення уникати філософії мови взагалі. Філософія позитивізму ж заломлюється в мовознавстві в том, що всі теоретичні тези повинні підкорятися досвіду, спостереженню і повинні витікати з матеріалу мови. Емпіризмом пояснюються відмова від філософії мови і відмова від вирішення питань, пов'язаних з онтологією мови. Теорія мови повинна бути, згідно з  думкою младограматиків, індуктивною та емпірично обгрунтованою.

            Таким чином, як відзначає в своїй книзі «Вступ у вивчення індоєвропейських мов» Би. Дельбрюк, - «мовознавство вступило з філософського періоду в історичний». Це був тотальний історизм. Младограматики вважали мовознавство історичною наукою. Приватний опис фактів припускав історичний підхід до нього.

            На думку Германа Пауля, як тільки дослідник виходить за межі простої констатації одиничних фактів, і як тільки він намагається уловити зв'язок між явищами і зрозуміти їх, так відразу ж починається область історії.

            Іншою невід'ємною межею младограматизма є психологізм, причому  психологізм індивідуалістичного толку. Саме тому младограматики, і зокрема, Г. Пауль вважали мовознавство культурно-історичною наукою.На думкуПауля психічне начало є найважливішою ознакою культури. Пауль вважає, що насправді ніякий етнопсихологиї не існує, а існує тільки індивідуальна психологія. Звідси, справжньою реальністю в його концепції виступає лише індивідуальна мова. А оскільки кожний індивід володіє власною мовою, і кожний з цих мов – власне історією, то очевидний висновок, що на світі стільки ж мов, скільки індивідів», до якого приходить Г. Пауль. Подібної ж точки зору дотримувалися і Бругман з Остгоффом: «вона (мова) по справжньому існує тільки в індивідуумі, тим самим всі зміни в житті мови можуть виходити тільки від розмовляючих індивідів».

            Не дивлячись на очевидну абсурдність заяви  Пауля про те, що кожний індивідуум є носієм окремої мови, не можна не погодитися з солідарним з ним Остгоффом і Бругманом, що зміни в мові можуть виходити тільки відрозмовляючих індивідів. Від кого ж ще?

            А парадоксальність висновків, до яких приходить Пауль, полягає просто в тому, що младограматики не зробили чітке розмежування між поняттями «мова» і «мовлення». Ця честь належить швейцарському  вченому Фердинанду де Соссюру. Проте це вже зовсім інший напрямок в мовознавстві,що виник трохи пізніше.

            Повертаючись до младограматиків, слід зазначити, що центральним в концепції младограматизма є уявлення про мову як про індивідуальну психофізичну (психофізіологічній) діяльність. Таким чином, разом з історизмом і психологізмом у вивченні мови вони виділяють ще один принцип – індивідуалізм.

            Младограматики звинувачують попередні ним мовознавства в небажанні займатися вивченням розмовляючого індивідуума. «З винятковим завзяттям досліджували мови, але дуже мало –розмовляючу людину», - пишуть Остгофф і Бругман в своєму введенні до «Морфологічних досліджень».

            Таким чином: позитивізм – 1-ий принцип младограматизма; історизм – 2-й принцип. Будь-який стан мови – фаза історії. Статика мови – окремий випадок його динаміки.  

3-ий принцип - психологізм індивідуалістичного характеру. Младограмматики вважають, що мова існує по-справжньому в індивідуумі. Всі зміни в мові залежать від розмовляючих індивідів. Велику роль грають такі терміни як «уявлення», «асоціація». Младограматизм зловживає асоціаціями, оскільки всі зв'язки мови потрактують як асоціації.

Поняття асоціації є гальмо на шляху пізнання мовного пристрою. Психологізм младограматиків затверджує: на світі стільки мов, скільки індивідів.

Кожний індивід - носій якогось діалекту. Це 4-ий принцип младограматизма. Він носить загальний методичний характер. Атомізм младограматиків виявляється в тому, що об'єктом дослідження є окремі емпіричні факти. Вони можуть бути зв'язані між собою. Це обумовлюється також позитивізмом. Заперечується пізнання, розкриття причинності, закономірності в теоретичному плані. Немає тоді і взаємозв'язку між чинниками і явищами мови. Немає системи мови. Форми мови вивчені дуже добре, складено багато словників, граматик і т.д., але немає теорії мови. Анатомізм - основна мішень критики младограматизма

                  В   методі   дослідження   порівняльної   граматики   вони вважають необхідним  підкреслити наступне:

1)  кожна звукова зміна відбуваєься по законах, не знаючих виключення;

2)             Новоутворення звукових форм аналогічно грає важливу роль в житті нових мов. Тому потрібно визнати, що це мало місце і в якнайдавніші періоди.

2 стрижень  младограматизма: поняття звукових законів і аналогій.

 До младограматиков мовознавці займалися стародавніми мовами і стародавніми етапами їх розвитку. Стародавні мови оголошувалися еталоном, по якому треба було порівнювати, звіряти живі мови. Ця орієнтація на живі мови зіграла велику роль в подальшому мовознавстві. Виступаючи проти засилля старих мов, младограматики сформулювали в маніфесті: «Тільки той компаративіст - мовознавець, хто покине задушливі, повні туманних гіпотез кузні, де куються індоєвропейські праформи і вийде на свіже повітря відчутної мовної дійсності і сучасності, щоб зрозуміти те, що незбагненно за допомогою сухої теорії. Тільки такий вчений зможе досягти правильного розуміння характеру життя і змін в мові і виробити правильні історичні принципи аналізу мови. Без цього неможливе проникнення в періоди дописьмової історії мов, подібно плавання в морі без компаса".

 

Лінгвістичні школи в Росії  XІX століття

В російському мовознавстві II половини 19 століття головна роль належить двом школам: московській і казанській. Вони контактували із західноєвропейськими школами, особливо з німецькими. Б. де Куртене і Фортунатова знали за рубежем.

Ці російські лінгвістичні школи складалися на рубежі 70-х років 19 століття. По своїх загальних установках і дослідницькій практиці вони близькі до младограматичногу напрямку в Німеччині. Але той факт, що вони зближувалися з младограматизмом, не повинен закреслювати їх своєрідну специфіку. Тут ставилися проблеми слов'янських мов.

Навкруги Фортунатова склалася московська школа. Він читав курси лекцій в Московському університеті по багато яких аспектах порівняльної граматики. Він згуртував навкруги себе лінгвістів, що стали відомими: Шахматов, Ушаков, Боржезинській, Ляпунов, Томсон і цілий ряд зарубіжних мовознавців, що приїжджали повчитися у Фортунатова: Фасмер - творець етимологічного словника російської мови, Беліч - видатний сербський славіст, Міккола - фінський мовознавець, Бернекер - німець, автор етимологічного словника і багато які інші.

Фортунатов мав широкий круг інтересів. Головна область -порівняльна граматика індоєвропейських мов. Особливо він працював в області балто-слов'янського мовознавства.

Як у класичного компаративіста його інтерес зосереджувався на фонетиці і морфології. Синтаксисом сам Фортунатов не займався. Найбільшим авторитетом в області синтаксису став академік Шахматов. Серед московських вченних були такі, хто займався питаннями семантики, семасіології (Покровській, Поржезинській). Ушаков відомий як автор тлумачного словника російської мови в IV томах.

Разом з индоєвропеістикою центральне місце в проблемах московської школи займала російська мова з усіма приватними задачами дослідження.

Крім того, московська школа була тісно пов'язана з практикою викладання. Тому московські мовознавці займалися також питаннями методики викладання російської мови. Ідеї в області методики робили вплив на складання програм викладання російської мови в школах, гімназіях, університетах.

Основні роботи Фортунатова: «Загальний курс порівняльною мовознавства», «Порівняльна фонетика індоєвропейських мов», «Лекції з порівняльної морфології індоєвропейських мов». Фортунатов відкрив деякі звукові закони. Новими були такі публікації Фортунатова, як: «Про порівняльну акцентологію литва-слов'янських мов», «Про наголос в балтійських мовах». В цілому кількість публікацій у Фортунатова не дуже велика. Всі його роботи увійшли до двотомника. Всього 34 статті, але якість цих робіт була дуже високою. В 1884 році Фортунатов отримав ступінь доктора наук без захисту дисертації, а в 1898 році був вибраний членом Російської АН. Потім він став членом багато яких академій наук і товариств. Все це свідчить про великі заслуги Фортунатова. Фортунатов надавав велику увагу порівняльній граматиці індоєвропейських мов. Він займався питаннями методики порівняльних історичних досліджень. Він не відступає від установки младограматиків про аналогію та постійність дії звукових законів. Але Фортунатов не відрізняється однобічністю і абсолютизмом поглядів на порівняльно-історичний метод. Він визнає, що можна вивчати мови і по-іншому. Можна зіставляти мови і на підставі чисто зовнішньої схожості і відмінностей.

В плані загальної лінгвістичної тематики Фортунатов піднімав такі питання, як співвідношення мови, суспільства і індивіда. Він визнає мову суспільним явищем, а не надбанням індивіда, як це виходило у младограматиків.

Але спеціальні заслуги Фортунатова пов'язані з більш конкретними питаннями: з вченням про слово і про так звані форми слів. Новизна підходу Фортунатова давала можливість рахувати його з одного боку структуралістом, а з іншого — прямо-таки сучасним вченним.

Вчення Фортунатова про форму слова полягає в тому, сто він розглядав слово, як найважливішу одиницю мови (американська дескриптивна лінгвістика проголосила найважливішою одиницею мови морфему). Фортунатов визначає слово таким чином: «Всякий звук мовлення, що має в мові значення на відміну від інших звуків, які є словами, є слово». Це визначення не можна вважати вдалим. Але справа не в дефініціях. Важливо те, що Фортунатов бере орієнтацію не на семантику, а на формальні показники. Він проводить всю свою дослідницьку практику в напрямі визначення тих формальних критеріїв, які дозволяють відділити слово від інших одиниць мови.

В традиційних граматиках слова класифікуються по частинах мови. Кінцеве число частин мови в різних мовах встановлено різне. Є найрізноманітніші підходи, але все одно виділення частин мови складає основу морфології. Фортунатов намагається представити таку систему частин мови, яка була б витримана у дусі якогось одного принципу. Беручи формальний показник за основу, Фортунатов представляє таку систему: граматичні класи частин мови можуть бути більш загальними і менш загальними:

1)           повне слово;

2)           часткове слово;

3)           вигук;

Дається характеристика цих загальних класів. Повні слова самостійно позначають предмети думки, а з погляду функції вони можуть бути або членами речення, або цілими реченнями. Часткові слова відрізняються від повних тим, що їх значення не існують окремо від значень повних слів. В реченнях вони звичайно виступають при повних словах, маркіруючи їх синтаксичні функції і т.п.

Вигуки відрізняються тим, що не пов'язані з виразом смислових завдань. Вони служать вираженню відчуттів, які відчуває розмовляючий. Вони з синтаксичної точки зору існують або поза реченнями, або можуть представляти цілі речення.

Усередині повних виділяється 2 основні граматичних класа:

а) слова з формальною словозміною;

в) слова без форм словозміни.

Слова з формами словозміни розділяються на 3 класи:

1)  ті, які мають відміну (іменники);

2)            ті, які мають відмінювання (дієслова);

3)            ті,    які    мають   тільки    узгодження    в    роді.    Це
прикметники
, узгоджені з іменниками.

У принципі в традиційних граматиках в дієслово потрапляють всі дієслівні форми (1) особисті форми; 2) дієприкметники; 3) дієприслівники; 4) інфінітиви). По теорії Фортунатова вони розташовуються інакше. Дієприслівники і інфінітиви утворюють особливий клас. Вони відносилися до форм без словозміни.

Вийшов повний переворот в граматиці. Це була новизна, яку не відразу стали приймати в лінгвістиці. Тільки в 20 столітті структуралісти витягнули теорію Фортунатова з архіву і маніпулювали нею на всі лади.

Казанська лінгвістична школа

Другою відомою школою російського мовознавства вважається казанська лінгвістична школа. Час її виникнення 70-80 рр. 19 століття. Майже паралельно з московською. З приводу казанської лінгвістичної школи існують 2 сторони питання:

1) Сам глава цієї школи Б. де Куртене не був безпосередньо тривалий час пов'язаний із Казанню. Його наукова біографія складалася таким чином, що він міняє багато які міста і університети. Великий період діяльності він працював в Петербурзі (майже 20 років). Довгий час він працював в Дерптськом університеті, потім у Варшавському університеті. Точну прив'язку до якогось міста було б важко дати. Але саме в Казані Б. де Куртене згуртував навкруги себе кружок дуже активних і здатних молодих людей, ідеї яких відрізнялися новизною і незвичністю. Тому в історії лінгвістики згадується саме казанська лінгвістична школа. В зарубіжному мовознавстві зустрічається назва «Російська школа польської лінгвістики». Б. де Куртене за походженням поляк. Після закінчення Варшавського університету він тривалий час перебуває в багато яких університетах за кордоном. Потім при Петербурзькому університеті він починає працювати над дисертацією і, успішно захистивши її, одержує право читати лекції з порівняльної граматики індоєвропейських мов, хоча дисертацію він захистив по древнепольській мові. Потім його інтереси перекинулися на фонетику і діалектологію. Він починає збирати матеріал по різних місцях, де жили слов'яни: на Балканах, в Італії. В петербурзькому університеті Б. де Куртене не міг отримати кафедру. Він не був благонадійний на свої політичні переконання, але йому запропонували кафедру в Казані.

З 1875 року він починає читати лекції в Казанському університеті. В Казані він дуже довго не затримується (близько 10 років). Його обтяжує провінціалізм. Він переїздить в Дерптській університет і стає дуже відомим. Потім його починають обирати членом різних наукових суспільств (член паризького лінгвістичного суспільства). Полягає в листуванні з найбільшими лінгвістами тих років. Після Дерптського університету, він якийсь час перебував в Краківському університеті. А на початку 20 століття з Кракова повертається до Петербургу і до Самої Жовтневої революції залишається професором Петербурзького університету. З числа його учнів особливо відомий академік Щерба.

Характерні риси казанської лінгвістичної школи: це була передова лінгвістична школа, і погляди її перекликаються з передовими ідеями мовознавства того часу. Сам Б. де Куртене вказував на деякі відмінні риси. По-перше, це прагнення до створення лінгвістичної теорії, без якої немислима жодна наука. (Це був період розквіту младограматизма, який відмовився від створення якої-небудь лінгвістичної теорії).

Як недоліки, Б. де Куртене називав тягу до руйнування старих теорій, старих поглядів. Відразу замінити всі старі постулати на нові неможливо. Виходило, що, відкинувши старе, лінгвісти позбавлялися фундаменту для створення нового. Другий недолік - створення великого числа термінів. Б. де Куртене прагнув стримувати це термінологічне новаторство, хоча він і сам створив велике число термінів.

Казанська лінгвістична школа прагнула підходити до трактування лінгвістичних явищ з погляду психологізму. Спочатку панувала індивідуалістична психологія. Потім цей психологізм був подоланий і набув забарвлення соціологічного психологізму. Поступово пануючим ставав погляд, що зміни в мові мають колективний, а не індивідуальний характер. (Зміни виникають в мовленнєвому процесі). Відбувається відхід від індивідуальної психології і поворот у бік соціальної психології. «Психічний світ не може розвиватися без світу соціального». Прагнення до систематизації призводить до того, що більш чітко розмежовується звук і буква з одного боку і звук і фонема з іншого. Загострюється інтерес на вивченні живих мов. Підкреслюється, що хоча історизм і необхідний, потрібно займатися і сучасним станом мови.

 

                

 

 

 

Лекція № 7

Лінгвістичні школи 20-го століття

Усі школи 20-го століття сформувались у критиці щодо молодограматизму в його класичній формі. Виникає цілий ряд шкіл під гаслом антимолодограматизму. Школа естетизму Карла Фосслера (1872 - 1949), неолінгвістика Джуліо Бертоні (1878 - 1942).

Школа "Слова та речі' вже своєю назвою говорить про зміст і напрям дослідної роботи. Основну проблему становить  питання співвідношення слів, мовних одиниць  і предметів, які слова позначають. У цілому ця проблема не нова. Ще  у філософії давніх греків це питання активно обговорювалося. "Суперечка про правильність слів-найменувань'. А потім протягом усього періоду розвитку мовознавства – це питання виникало в тій чи  іншій формі. Засновники цієї школи ("Слова та речі') – австрійці за походженням Рудольф Мерингер (1859 - 1931) і Гуго Шухардт (1842 - 1928). Мерингер виховувся на ідеях молодограматизму й сам був представником молодограматичної школи, але все ж таки на зламі століття дійшов висновку, що межі, визначені молодограматизмом, занадто вузькі. Прийшов час розширити проблематику лінгвістичних досліджень. Лінгвістика не може більше замикатися в порівняльній граматиці, вона має контактувати з іншими науками. До початку 20-го ст. Мерингер остаточно утвердився в цих своїх поглядах, і, щоб довести до лінгвістичної аудиторії це своє кредо, він опублікував велику статтю "Слова та речі'. Ця стаття була своєрідною заявкою на щось нове, що мало з'явитися в мовознавстві. Мейер Любке , заснувавши журнал з такою самою назвою, зробив заявку на становлення нової школи в мовознавстві.

Постулати нового напрямку такі: сам напрямок оцінювався як культурно-історічний. Мовознавство оголошувалося частиною науки про людську культуру, тобто історія мовознавства нерозривно пов'язана з історію культури в аспекті зв'язку слів з речами, які є частиною людської культури.

Надалі жодної науки про мову без науки про речі не повинно бути. Під речами треба розуміти не лише предмети як такі, а взагалі всі ідеї, які народжуються в суспільстві й виражаються словами. Зі зміною культури змінюють свої значення й слова – це теза школи. Кожне пояснення семантичних змін повинно ґрунтуватися на цьому факті.

Наступний постулат стверджує: мовознавству не варто встановлювати якість жорсткі просторові й часові межі. На думку школи "Слова та речі', лінгвістика повинна досліджувати контакти індоєвропейців з не-індоєвропейцями. Проте все це не значить, що має припинитися работа з реконструкції прамови. Вона залишається однією з найважливіших проблем. Але досі реконструкція забезпечувалась системою звукових відповідностей, а тепер вона забезпечується й аналізом історії значень у зв'язку з історією відповідних реалій.

Одним з положень проголошується постулат про широку співпрацю з іншими науками, тобто, передусім з історією, археологією, палеонтологією, географією, соціологією. Культурно-історичний метод має поєднуватися з методом семантичним і соціологічним. Ще один важливий постулат: як і молодограматики, школа "Слова та речі' закликає вийти на "польову роботу', тобто вивчати  живі мови. Треба спостерігати, чути, бачити.

На сторінках журналу "Слова та речі' друкуються не лише мовознавці, але й представники ін. наук . Усе , що там публікувалося, було не рівнозначне. Можна розділити всі праці на три групи досліджень.

1а група – економічні дослідження. Це безпосередньо лінгвістичні дослідження. Етимологія, як така, отримала свою інтерпретацію. Наукову основу етимологія отримала лише в ХІХ ст. у зв'язку з діяльністю молодограматиків. Етимологічні відповідності позбавляються свавілля, бо вимагається дотримання фонетичних відповідностей. Але представники школи "Слова та речі' вносили в етимологію свій постулат (який, між іншим, не є новим). "Етимологія має спиратися однаковою мірою на два принципи: на принцип фонетичних відповідностей і на принцип семантичних відповідностей'. Причому семантичні принципи вони вважали головними. Виникає запекла полеміка навколо цього принципу. Семантичні відповідності – більш хитка основа, ніж фонетичні. Якщо фонетичних відповідностей немає, треба вилучати слово з даного гнізда. Молодограматики взагалі вважали, що залучення семантики – це спекулятивна операція.

2а група досліджень мала характер опису різних реалій, речей, які на перший погляд прямого відношення до лінгвістики не мають, але за настановою цієї школи такі дослідження були потрібні.

3а група досліджень -  це описи змішаного характеру. Вони містили описи і речей, і слів. Проте вони дуже пістряві й різнопланові. Особливо багато цей журнал публікував статей, присвячених опису інструментів, пристроїв у побуті, опису будівель, лазень, сараїв тощо. Сам Мерингер дуже ретельно досліджує будинок на Балканах, у Німеччині, у найрізноманітніших районах і порівнює ці дослідження між собою. Це була надзвичайно цікава й інколи дуже плідна спроба встановити, який зв'язок існує між словами та предметами в різних географічних ареалах. Така пильна увага до речей давала іноді гарні результати для етимологічних досліджень.

Спочатку Мерингер старанно вивчив всі способи побудови огорожі, потім стінок споруд і на такій підставі вивів цікаву етимологію слова die Wand, яке походить від дієслова winde – плести. Це цілком наукова обґрунтована дуже відома етимологія. Проте було багато й суперечливих етимологій, тому що вони не завжди були узгоджені з фонетичними відповідностями, тобто в цьому були свої плюси й мінуси.

Але якщо в цілому оцінювати факт появи цієї школи, до нього треба ставитися так: поява нових принципів свідчить про кризу, яка почалась в молодограматичному напрямку в ХХ ст..

Семантика не є тією галуззю, яку досліджували молодограматики, і  повстало питання про включення семантики в актив лінгвістичних досліджень. Те, що запропонувала ця школа, було одним із закономірних шляхів, але очевидні недоліки цієї школи. Фактично мовознавство розчинилося в матеріальній культурі суспільства. Мовознавство затуляли інші дисципліни. З іншого боку, за задумом засновників школи, мовознавство мало вирішувати питання інших наук. На думку Потебні, "є близькі значення слів, і є дальні. Так справа лінгвістики – вивчати близькі значення, інакше лінгвістика втратить свої межі і перетвориться на науку про все'.

 

 

 

Діалектологія та лінгвістична географія

 

Дослідження в галузі діалектології почались набагато раніше ХХ ст. Їх можна віднести до кінця ХVІІ ст. Але більшість праць з'явилась у ХІХ ст. особливо діалектологія стимулюється молодограматиками. І далі протягом усього ХХ ст. діалектологія не переривається. З приводу того, де зародилась діалектологія, існує багато думок. До цього питання не можна підходити спрощено. У книзі Жирмудського "Німецька діалектологія'  наголошується, що виникнення наукової діалектології пов'язане з Німеччиною і не випадково, бо там був підготовлений достатній науковий фундамент у галузі мовознавства. Підтвердження цього – книга Шмеллера "Діалекти Баварії в граматичному аспекті' (початок ХІХ ст.)Той опис діалектів який пропонує Шмеллер, значно відрізняється від фрагментарних описів, проведених до нього. Це був систематичний опис. Книга Шмеллера свідчить про перший крок у розвитку діалектології. Наступний крок був зроблений через 50 років у 1876 році. Книга Вінтелера була присвячена одній з говірок. Це його дослідження стало зразком діалектологічного дослідження з позицій молодограматизму. Книга несла на собі відбиток молодограматичних досліджень. Чітко видно позицію автора, аргументовані його заснови. Автор наголошує на фонетичному боці. Адже сам Вінтелер був фонетистом. Коли створювалась фонологія, Трубецькой віддає наляжне Вінтелеру. У його праці були зачатки фонології. Вінтелер, мабуть, був першим, хто визнавав беззастережно, що існує таке протиставлення звуків, які служать у даній мові для розрізнення значень слів, а з іншого боку вважав, що існують і такі, які не можна використати з цією метою. Книга Вінтелера привернула увагу й отримала визнання як перший досвід суто фонетичного опису діалектів. Але його думка про два типи протиставлень не була політична тоді, тобто вона просто не могла бути поміченою. Тому Вінтелер окрім того, що був гарним діалектологом, заклав підвалини фонології. Слідом за цим з'явилась низка інших описів інших говірок і діалектів, але з орієнтацією на працю Вінтелера. Діалектологія була визнана і стала одним з провідних напрямків мовознавства. Діалектологія отримала інтенсивний поштовх для розвитку. Яскравий приклад цього – робота Енгельса "Франкський діалект' 1881-82 рр. Ця праця була оцінена фахівцями як дуже кваліфіковане дослідження. Наприклад, Фрингсон (був всесвітньо визнаною головою німецьких діалектологів)

У романському мовознавстві також наявний інтенсивний розвиток діалектології. Один з основоположників романської діалектології – видатний італійський мовознавець Асколі (сер. ХІХ ст.). Його діалектологія характеризується тим, що її основою є історична й описова фонетика. І на цій основі романська діалектологія починає бурхливо розвиватися. Асколі був не просто діалектологом, він був найвизначнішим представником порівняльно-історичного напрямку в мовознавстві. Але часто важко розмежувати Асколі – індоєвропеїста й Асколі – діалектолога. У нього ці інтереси дуже перепліталися.

Інший відомий діалектолог, француз Луї Гоша спирався на матеріали, зібрані на місцях, дійшов висновку, що мовна дійсність набагато складніша, ніж це можна було уявити, оперуючи законами молодограматиків. Діолектологічний матеріал видає цілий ряд нерівностей, багато фонетичних правил і законів виявляються дуже вразливими. Гоша робить знаменний висновок: "Немає мовної єдності для всього колективу носіїв  мови, а тим більше немає непорушних фонетичних законів. Незважаючи на мою повагу до фонетичних законів, я завжди вів боротьбу за менш суворе їх застосування'.

Поряд з Гоша називають такі імена: Гастон Парі, Поль Мейє тощо.

Романські діалектологи вважають, що немає чітких меж між діалектами. Але всі дослідження так чи інакше приводять до виникнення лінгвістичної географії. Треба сказати, що в російському мовознавстві ці роки відзначаються інтересом до діалектології. Наприклад, словник Даля з'явився в ІІ половині ХІХ ст. Цю працю можна сміливо віднести до діалектології. "Нарись російської діалектології' Соболевського. Дуже цікавився діалектологією Шахматов. На початку ХІХ ст. була створена Московська діалектологічна комісія з ініціативи академіка Шахматова. 1915 року ця комісія під керівництвом опублікувала 5-й випуск робіт з діалектології, який засвідчив перший досвід у дусі лінгвістичної географії на грунті російських діалектів. Тут вперше додається діалектологічна карта російської мови. Автори цієї книги – Шахматов, Ушаков і Дурново. Успіхи діалектології поставили перед лінгвістами нове завдання – узагальнення діалектологічного матеріалу та його картографування. З діалектології виросла галузь науки, яку назвали лінгвістичною географією. 

Зародження лінгвістичної географії відбулось за цілим рядом ознак у Німеччині, тому що саме в Німеччині Георг Венкер (1852 - 1911) починає укладати атлас діалектів німецької мови.В 1897 р. Венкер розробив анкету-опитування, в якій було 40 речень-запитань, і цю анкету розіслали в 40 тисяч населених пунктів Німеччини. Анкета була адресована місцевому вчителю німецької мови,  мешканцю даної місцевості, носієві даного діалекту. Він повинен був всі ці 40 речень перекласти діалектом свого населеного пункту. Отримали неоднозначне вирішення завдання. Більше, ніж половина вчителів дійсно народилась у цій місцевості, решта – ні: вони залучили до вирішення поставленого завдання перекладу речень з анкети на місцевий діалект інших осіб. Окрім цього, сам переклад записувався в єдиній орфографії, а не транскрипції. Тому вийшла подвійна розбіжність. Берлінська академія наук зацікавилась цим задумом Венкера і йому на допомогу прислали освіченого фонетиста Фердинанда Вреде (1863 - 1934).

Робота ця в цілому розтяглась на довгі роки. Перший випуск атласу з'явився 1926 року, після смерті Венкера. Отже, завдання, поставлене Венкером, не могло бути вирішене через низку лінгвістичних причин. Однією з головних є метод суцільного анкетування, а з цим пов'язані й інші обставини. При такому охопленні місцевостей страждала якість анкет. Через усі ці обставини виявилось, що творцями лінгвістичної географії були французи, а не  німці. Засновником школи лінгвістичної географії у Франції став Жюль Жильєрон (1854 - 1926). Жильєрон почав працювати над проблемою пізніше за Венкера (наприкінці ХІХ ст.). Принципи підходу до вирішення проблеми були іншими. Тут, щоправда, також були анкети, але орієнтація при укладанні анкет не мала суто фонетичного характеру. Опитування було побудоване так, щоб у відповідях була і морфологія, і синтаксис. Особлива увага приділяється лексиці. Анкета була змішаного характеру,щоб отримати, можливо, більше даних про діалект. Французи провели вибіркове анкетування. З  усіх населених пунктів у Франції вибрали близько 600 з таким урахуванням, щоб відобразити основні гілки діалектів. І ще одна суттєва відмінність. Німецькі анкети розіслали поштою. Французи так не зробили. У Жильєрона був чудовий помічник Едмон (1848 - 1926). Вони розробили фонетичну транскрипцію, і в усі населені пункту виїжджав Едмон (працювало одне й те саме фонетичне вухо). Едмон визначався надзвичайним фонетичним слухом. Експедиція Едмона тривала близько чотирьох з половиною років (1897 - 1901). На кожний населений пункт заводили окремий зошит. У кожному зошиті повторювалась анкета. Едмон приїжджав у населений пункт, добирав надійних інформаторів, заповнював з даного населеного пункту й відсилав її Жильєрону. Той одразу починав обробляти матеріал. Атлас було зроблено швидко й однозначно. Він вийшов у 1902 році. Атлас усіх вразив і сприяв поширенню ідей лінгвістичної географії у світі. Багато вчених побачили в ньому справжню революцію в галузі мовознавства. Лінгвістичний атлас Франції, укладений Жильєроном і Едмоном, містив майже 2000 карт. Кожний обстежний населений пункт на карті мав номер, і для кожного поняття була окрема карта. А у верхньому куті, де називалось поняття, якому присвячена ця карта, подавалась загальнофранцузська назва, а під кожною цифрою стояла назва на діалекті. Там, де спостерігалися однакові явища, вони поєднувались певними лініями (ізоглосами), а на зведених картах виникали пучки ізоглос. Метод лінгвістичної географії базується на цьому понятті (пучки ізоглосів).   

Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра

 

Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913) – один з видатних лінгвістів ХХ ст. Він народився в Женеві у родині вчених. 1875 року Соссюр почав навчання в Женевському університеті, а з 1876 року навчався в Лейпцизі, де слухав лекції Лескіна, Остгофа, Бругмана. У 1879 р. він надрукував відому книгу "Трактат про первісну систему голосних в індоєвропейських мовах'. У 1878-79 навчальному році Соссюр навчається в Берлінському університеті. Наприкінці 1879р. він повернувся до Лейпцига і в лютому 1880р. захистив докторську дисертацію "Родовий абсолютний у санскриті'. У наступні роки Соссюр читає лекції в Парижі, де в нього навчались Л.Майє (1866 – 19360,  М.Граммон (1866 - 1946). 1891 року він повертається до Женевського університету, де згодом став професором санскриту й порівняльної граматики індоєвропейських мов. У 1906 р. Соссюр отримав кафедру загального мовознавства. У 1906-1911р. тричі прочитав курс загального мовознавства, який слухали Ш.Баллі (1865 - 1947) та А.Сеше (1870 - 1946). Прочитані Соссюром курси із загального мовознавства були після його смерті видані за записами лекцій Ш.Баллі та А.Сеше в 1916р. під назвою "Курс загальної лінгвістики'. 1933 року в Москві було видано його російський переклад. Ця книга стала всесвітньовідомою своєю оригінальною концепцією і вплинула на становлення різних напрямків лінгвістики ХХ ст.

Проблеми, поставлені й розглянуті Соссюром у "Курсі загальної лінгвістики', - мова й мовлення, системність мови, її знаковий характер, синхронія й діахронія й внутрішня лінгвістика – вже багато в чому були сформульовані його попередниками й сучасниками: В. фон   Гумбольдтом, Бодуеном де Куртене, М. Крушевським, В. Уїтні та іншими мовознавцями. Проте заслуга Соссюра полягає в тому, що він , поєднавши ці проблеми, створив загальну теорію мови, хоча багато в чому суперечливу й позбавлену остаточного вирішення всіх питань. Головним методом побудови лінгвістичної теорії Соссюр обрав метод антимоній, який широко використовував В. фон Гумбольдт та інші лінгвісти ХІХ ст. (наприклад, французький лінгвіст В Анрі видав 1986 року книгу "Лінгвістичні антиномії').

1.                      Перша важлива антиномія концепції Соссюра – мова й мовлення. Проблема їх співвідношення вперше була поставлена Гумбольдтом, потім її розглядали Потебня й Бодуен де Куртене. Вирішуючи цю проблему, Соссюр відштовхується від загального поняття мовленнєвої діяльності, складниками якої є мова й мовлення. Мовленнєва діяльність дуже різноманітна, вона стосується й індивідуальної, і соціальної сфери, стикається з такими галузями як фізика, фізіологія, психологія, має зовнішній (звуковий) і внутрішній (психічний) бік. Мовленнєва діяльність – це властивість, притамання людині. Мова й мовлення – це лише частини більш загального феномена, яким є мовленнєва діяльність. Мова й мовлення "тісно пов'язані між собою і взаємно передбачують одне: мова необхідна, щоб мовлення було зрозуміле й виконувало всі свої функції; мовлення, у свою чергу, необхідне для того щоб встановилася мова: історично факт мовлення завжди передує мові' (103,42). Разом з тим мова й мовлення різняться між собою рядом ознак.

Перша відмінність між ними полягає в тому, що мова соціальна, а мовлення індивідуальне. Мова – соціальний елемент мовленнєвої діяльності, зовнішній відносно індивіда, той не може ані створювати мову, ані змінювати її. Мова як соціальний продукт засвоюється кожним індивідом уже в готовому вигляді. Визнаючи соціальний характер мови, Соссюр наголошує на її психологічній природі: мова – це сукупність асоціацій, наявних у мозку й скріплених колективною домовленістю. На відміну від мови мовлення завжди індивідуальне, воно є "індивідуальним актом воле вияву й розуміння'. У мовленні немає нічого колективного, його прояви – індивідуальні й миттєві. По-друге, мова протистоїть мовленню як потенція його реалізації. Мова потенційно існує в мозку індивіда у вигляді граматичної системи й словника; реалізація цих потенційних можливостей відбувається в мовленні, у використанні засобів мови з метою комунікації. По-третє,  на відміну від нестійкості й одноразовості мовлення, мова стійка й довговічна. І , нарешті, мова відрізняється від мовлення, як "істотне від другорядного і більш-менш випадкового'. Істотними є нормативні факти мови, закріплені мовною практикою, другорядні й випадкові – коливання й індивідуальні відхилення в мовленні. Враховуючи зазначені чинники, Соссюр вимагає окремо вивчати кожен бік мовленнєвої діяльності, пропонуючи розрізняти лінгвістику мови й лінгвістику мовлення, яка має другорядне значення.

2.Протиставлення мови й мовлення Соссюр образно називає першим перехрестям на шляху лінгвіста. Другим перехрестям він називає антиномію синхронії. Синхронія –  це стан мови у даний час, статистичний аспект, мова в її системі. Діахронія  - це еволюція мови, послідовність мовних фактів у часі, історичний або динамічний аспект. На думку Соссюра, "синхронічне все, що стосується статистичного аспекту' лінгвістики, "діахронічне все, що стосується еволюції'. Звідси походить вимога виділити нову пару незалежних дисциплін – синхронічної та діахронічної лінгвістики. Синхронічна лінгвістика має вивчати логічні й психологічні відношення між  існуючими елементами мови, які утворюють її систему, розглядаючи їх так, як вони сприймаються однією й тією самою колективною свідомістю. Діахронічна лінгвістика має вивчати відношення, які пов'язують  елементи мови в порядку послідовності; ці елементи "не сприймаються однією й тією самою колективною свідомістю', вони заміняються одні іншими, але не утворюють систему. Таким чином,  синхронічна лінгвістика вивчає мову як систему, тобто має  справу з мовою, а діахронічна досліджує мовлення, її об'єкт не утворює систему. Варто зазначити, що антиномію синхронії-діахронії розробляв уже Бодуен де Куртене як статику й динаміку мови.

3. Ще одне протиставлення лінгвістичної концепції Соссюра – антиномія зовнішньої й внутрішньої лінгвістики. Питання зовнішнього й внутрішнього в мові,роль зовнішніх чинників у її розвитку розглядав тією чи іншою мірою В.фон Гумбольд, Бодуен де Куртене та ін. Але заслуга Соссюра в тому, що він чітко розмежував сферу дії зовнішніх і внутрішніх чинників у мові. Він відокремлює саму мовну систему, розвиток якої визначається внутрішніми чинниками, від зовнішніх умов функціонування й розвитку мови. Серед позамовних чинників, які впливають на мову, Соссюр виділяє передусім зв'язок історії мови з історією суспільства, нації, цивілізації в цілому. Історія мови й історія суспільства переплітаються і впливають одна на одну: звичаї народу відбиваються в його мові, мова значною мірою формується народом, нацією.Завоювання, колонізація, торгівельні зв'язки, міграція племен і народів,стан культури, мовна політика держави впливають на межі  поширення мови, визначають її взаємодію з ін.мовами, співвідношення діалектів усередині мови, особливості формування літературної мови, нарешті, характеризують специфіку історії мови. До зовнішньої  лінгвістики Соссюр відносить також географічне поширення мов та їх діалектне дрібнення. На думку Соссюра, зовнішніми чинниками пояснюються деякі мовні явища, наприклад, запозичення. Проте екстралінгвістичні чинники не торкаються самої системи мови, її внутрішньої побудови: "неправильно думати, що оминаючи їх, не можна пізнати внутрішній механізм мови'. Для вивчення мови як системи "немає жодної потреби знати умови, в яких розвивається та чи інша мова', оскільки "мова – система, яка підкоряється власному порядку'.Саме в останньому розумінні мова виступає предметом внутрішньої лінгвістики, бо внутрішнім є все, що певною мірою видозмінює систему. Разом з тим мову та її розвиток треба вивчати у зв'язку із суспільством, яке створило мову й постійно її розвиває. Такий поділ сприяв формуванню й розвитку надалі двох впливових напрямків у мовознавстві  - соціологічному й структуралізму.

4.Однією з головних заслуг Ф.де Соссюра перед лінгвістикою вважають обгрунтування ним системного характеру мови. Трохи раніше, ніж Соссюр, Б.де Куртене, роботи якого Соссюр високо цінував, запропонував розуміння системи мови як сукупності, частини якої пов'язані між собою різними відношеннями. У Соссюра система мови базується на протиставленні її членів. Розглядаючи мову як систему математично точну,він користувався для позначення компонентів системи математичним терміном "член',вважаючи, що всі відношення в мові можуть бути виражені в математичних формулах. Мова як система характеризується двома особливостями: усі члени системи перебувають у рівновазі;система є замкнутою. Система мови формується на підставі встановлення тотожностей і розбіжностей між її членами, тобто елементами системи. Соссюр наголошує на статичності як найважливішій ознаці мовної системи, хоча її не розглядає як цілком нерухомий стан системи.

Визначальними в системі є два типи відношень між її  елементами – синтагматичні й асоціативні, заслуга у відкритті яких належить, на думку деяких дослідників, М. В.Крушевському. Синтагматичні відношення базуються на двох та більшій кількості членів відношення, " однаковою мірою наявних в актуальній послідовності'. Синтагматичні відношення підпорядковуються принципу лінійності. Через дію цього принципу мовні одиниці  "вишикуються' в лінію, де кожна одиниця утворює сполуку з сусідніми одиницями. Лінійні сполуки одиниць мови Соссюр називає синтагмами. Другий тип відношень він позначає як асоціативні, вони "поєднюють члени цього відношення у віртуальний мнемонічний ( гр. Mneme – пам'ять) ряд'. В асоціативні відношення Соссюр включає не лише морфологічні, але й смислові зв'язки між словами. На думку Соссюра, сукупність синтагматичних і асоціативних відношень "утворює мову й визначає її функціонування'. Мова представляє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, де кожний член системи пов'язаний з іншими членами як у просторі ( синтагматичні відношення), так і у свідомості  (асоціативні відношення).

5.Соссюр обгрунтував знаковий характер мови. Вчення про мову  як систему знаків, які виражають поняття, посідає важливе місце в лінгвістичному вченні Соссюра. Він вважає мову системою знаків, "в якій істотним є лише поєднання значення й акустичного образу, причому обидва ці компоненти знака однаковою мірою психічні'. Мовний знак, за Соссюром, - це протиставлена двобічна психічна сутність: означення ( акустичний образ) й означуване ( поняття). Мовні знаки – це реальності, які знаходяться в мозку людини. Центральним знаком у механізмі мови є слово. Соссюр пропонує створити нову науку про знаки взагалі  - семіологію. Лінгвістика "як наука про особливі знаки' буде частиною семіології, її найважливішим розділом, оскільки мова – це найскладніша й найпоширеніша семіологічна система'.Соссюр зазначає характерні ознаки мовного знака. Це передусім довільність знака, тобто довільність,умовність  зв'язку означення з означуваним. Проте, з іншого боку, цей знак є обов'язковим для мовного колективу, який ним користується, він соціально обумовлений. Довільність знака зовсім не виключає його мотивованості, оскільки більшість слів у загальній системі мови мотивована.Принцип довільності знака породжує антиномію мінливість-немінливість знака. Немінливість мовних знаків характеризується тим, що люди вживають їх так, як встановлено традицією. У процесі історичного розвитку відношення між означенням й означуваним у знакові можуть змінюватись, тобто може змінитися звуковий склад слова, його значення або те й інше разом, що тісно пов'язано з принципом безперервності мовного розвитку.

Важливим для системного й знакового розуміння мови було наголошування Соссюром на значимості відмінностей у знаку й мові. Через те, що мовний знак – психічне явище,  для нього важливі не матеріальні відмінності, а фінкціональні властивості. На його думку, у слові важливий не звук як такий, а ті звукові відмінності, які дозволяють відрізняти це слово від інших, "бо тільки ці звукові відмінності значимі'. У зв'язку з цим Соссюр розуміє фонему як сукупність розрізнювальних ознак, що потім було визнано Паризьким лінгвістичним гуртком.

Безпосередні учні Соссюра й ті мовознавці, на творчість яких він вплинув, не утворюють єдності, оскільки багато положень його концепції суперечливі й припускають неоднозначне тлумачення. Послідовники Соссюра представлені наче трьома потоками. Перший потік утворюють Ш.Баллі, А.Сеше, С.О.Карцевський ( так звана Женевська школа), які дотримувались концепції свого вчителя й розвивали його погляди. Більша група мовознавців, які утворюють другий потік ( А.Мейє, Ж.Вандрієс, Е.Бенвеніст, А.Соммерфельт тощо), сприйняла соціологічні ідеї Соссюра, поєднавши їх з принципами порівняльно-історичного мовознавства. Останній потік включає багато мовознавців різних відгалужень структуралізму.

 

   

 

Лекція № 8

Структурна лінгвістика

 

Передумови виникнення структуралізму

Багато методологічних принципів мовознавства за своїм походженням, а іноді  й за змістом, мають філософське забарвлення.Залежність від філософських течій далася взнаки й при виникненні структуральної лінгвістики як нового наукового напрямку. Переважно всі фундаментальні дослідження, які лежать в основі сучасного структуралізму, були зроблені наприкінці XIX- початку XX ст. Бурхливе зростання природознавчих наук (відкриття періодичної системи хімічних елементів Менделеєва, закон Менделя про розщеплення спадкоємних ознак батьків та їх нащадків, відкриття Ч.Дарвіна тощо) ввело в науку поняття дискретної структури матерії. Поняття фонеми й морфеми, введене в цей період, якраз і виражало стосовно мови те, що відображали атоми, молекули стосовно хімічних і фізичних явищ, неорганічної матерії.

У мовознавстві першим, хто на початку XX ст. Спробував встановити взаємні зв`язки між фактами мови, згрупувати їх і виявити внутрішні корелятивні відношення, синтезувати їх в єдине ціле, побудувати систему відповідних елементів і створити єдиний цілісний об`єкт дослідження, був відомий швейцарський мовознавець Фердинанд де Соссюр (1857-1913). Положення з його книги "Курс загальної лінгвістики' (1916), так вплинули на подальший розвиток структуралізму в мовознавстві, що, як сказав французький філолог Е.Бенвеніст, у наш час навряд чи знайдеться лінгвіст, який не був би чимось зобов`язаний Соссюру і навряд чи знайдеться теорія мови, в якій би не згадувалось його ім`я.

Головна заслуга Соссюра перед лінгвістикою ХХ ст. Полягає в тому, що він звернув увагу на необхідність вивчення мови як цілої, як такої, що складається із взаємозв`язаних і взаємозумовлених елементів.

Соссюр висунув важливе положення про системний характер мови, визначив мову як систему, яка підпорядковується своєму внутрішньому ладу, як сукупність взаємозалежних елементів, пов`язаних між собою відношеннями.

Одним з головних моментів у лінгвістичній теорії Соссюра є його вчення про цінність (значимість) лінгвістичного знака.

Важливим положенням теорії Соссюра є розмежування мови й мовлення. Мова й мовлення каже Соссюр, тісно пов`язані між собою й передбачають одне одне. Мова необхідна, щоб мовлення було зрозуміле, а мовлення, у свою чергу, необхідне, щоб встановилася мова. Таким чином, функціонування мови, на думку Соссюра, виявляється в мовленні, живе мовлення є формою існування й розвитку мови.

Заслуга Соссюра полягає в тому, що на початку ХХ ст. центральною проблемою мовознавства він зробив проблему цілісності мови, а суперечливі положення його широкої загальної теорії мови через 10 років стали теоретичною основою різних напрямків лінгвістичного структуралізму.

Термін "структуралізм' уперше було використано в 1939 році в статті голандського лінгвіста Х.Поса, хоча історичне коріння цього напрямку знаходимо в індійській мовознавчій традиції, у перших спробах суворого опису мови давньоіндійським ученим Паніні. У Середньовіччя цей напрямок виражається в загальній раціональній граматиці, пізніше – у роботах Р.Декарта та В.Лейбніца. На виникнення й формування структуралізму дуже вплинули ідеї Бодуена де Куртене, Ф.Ф.Фортунатова, Л.Блумфилда, М.Троцького, Л.Єльмслєва, Е.Сепіра, Ф. Де Соссюра тощо. У 20-40 рр. ХХ ст. виникають школи структуралізму, які відіграли значну роль у розробці його концепцій і методів: Празька лінгвістична школа, датський структуралізм (або глоссематика), дескриптивна лінгвістика в США. Помітний вплив на становлення структуралізму російської формальної школи в літературознавстві (Є.Поліванов, Л.Якубинський, Ю.Тинянов тощо).

Структуралізм виник передусім як заперечення молодограматизму з його увагою до історії та психології мови, з його емпіризмом. Виникнення структуралізму було зумовлене також розвитком науки, в яку широко проникає ідея елементів і структури. Поняття структури стає ще в середині ХХ ст. одним з найбільш популярних, при різному розумінні її в термінології різних наук. Зазвичай під структурою розуміють спосіб зв`язку між елементами відповідного явища. Поняття структури входить і в мовознавство, хоча й у різному трактуванні в різних напрямках структуралізму. В історії цього лінгвістичного напрямку виокремлюють кілька етапів. Перший етап розвитку структуралізму в мовознавстві (до 50-х рр. ХХ ст.) характеризувався підвищеною увагою до структури плану вираження в мові, який є більш доступним для безпосереднього спостереження та суворого опису. Це призводило до перебільшення ролі відношень між формальними елементами мовної системи, до ігнорування в ряді випадків самих елементів як мовної сущності, до абстрагування від змістового боку мови. У цей період надавалась перевага вивченню статики мовної системи, майже не досліджуються психологічні й соціальні чинники функціонування й варіативності мови, Другий етап (з 50-х рр.) структуралізму характеризується пильною увагою до вивчення плану змісту мови, до динаміки мовної системи. З 70-х рр. Починається третій етап у розвитку структуралізму. Структуралізм, розробивши до цього часу апарат суворого опису системи мови, припиняє існувати як відокремлений напрямок у мовознавстві. Методи й способи структуралізму починають використовувати в соціолінгвістиці, психолінгвістиці, порівняльно-історичному мовознавстві, що перестає протиставляти його як новим напрямкам, так і традиційному мовознавству.

Хоча школи структуралізму мають різні погляди на деякі досить суттєві питання щодо дослідження мови, їх єднає спільна концептуальна платформа, сутність якої можна виразити такими тезами: 1) мова – це системно-структурне утворення, в якому всі його одиниці пов`язані між собою різними відношеннями; 2) мова – це система знаків, співвідносних з іншими символічними системами в межах спільної для них дисципліни – семіотики; 3) при вивченні будь-якої природної мови варто розрізняти мову й мовлення; 4) в основі мовної системи універсальні відношення – синтагматичні й парагматичні зв`язки між одиницями мови на всіх їх рівнях; 5) мова може досліджуватися з двох поглядів – синхронічного й діахронічного, пріоритет при структурному вивченні мови належить синхронії; 6) статика й динаміка є такими станами мови, які співіснують; за рахунок статики балансується мова як система, динаміка забезпечує можливість змін у мові; 7) мова – самостійне явище з власними внутрішніми законами, вивчати її треба передусім з урахуванням внутрішньомовних чинників; 8) у дослідженні мови необхідно використовувати суворі, точні методи, які зближують лінгвістику з природознавчими науками. Один з напрямків структуралізму представлений Празьким лінгвістичним гуртком, або Празькою лінгвістичною школою.

 

Празький лінгвістичний гурток

(Празька школа функціональної лінгвістики)

Один із напрямків структуралізму, який виник у 1926 році й існував до 1952 року. Серед представників цього гуртка треба назвати В.Матезіуса, Б.Трнка, Б.Гавранка, Я.Мукаржовський, В.Скаличку, Й.Вахека тощо. Характерна особливість – тісний зв`язок із західноєвропейськими та російсікими вченими: Якобсоном, Трубецьким, Карцевським, Бюлером (Австрія), Блумфільдом (США), Мартіне (Франція) тощо.Теоретичні положення представників Празького гуртка були відображені в "Тезах Празького лінгвістичного гуртка' (1929). 1935 року гурток почав видавати журнал "Slovo o slovesnost', який і досі існує. Головні положення соссюрівської концепції мови в роботах празьких мовознавців були істотно переусвідомлені й у ряді випадків отримали подальший розвиток.

Так празькі лінгвісти заперечили соссюрівське протиставлення синхронії й діахронії. Разом з тим празьки мовознавці підкреслювали перевагу синхронічного аналізу, оскільки вивчення сучасного стану мов здається єдиним критерієм, який дає вичерпний матеріал і дозволяє скласти про мову безпосереднє уявлення.

Визнання тісного зв`язку синхронії та діахронії привело празьких мовознавців до цілої низки важливих положень. Засновник празького лінгвістичного гуртка В.Матезіус запропонував метод "аналітичного порівняння' мов, згідно з яким у синхронічному плані порівнюють лінгвістичні системи споріднених і неспоріднених мов з виявленням тенденції їх розвитку. Ці ідеї пізніше стали основою типологічного вивчення мов.

Празьки структуралісти прийняли і творчо опрацювали також соссюрівську концепцію мови й мовлення. Матезіус вважав мовлення безпосередньо даним, а мова, на його думку, має ідеальне буття й пізнається лише вдруге. Скаличка вважав, що мова – це об`єкт структурної граматики, а описова граматика фіксує факти мовлення. На фонологічному рівні сосююрівське розмежування мови й мовлення дуже детально розробив М.Трубецькой у книзі "Основи фонології'.

Одним з найважливіших положень у концепції Празького лінгвістичного гуртка є поняття мовної функції. Поняття мовної функції у празбких лінгвістів базується на вченні німецького мовознавця К.Бюлера про мовні функції,яке міститься в книзі "Теорія мови. Структурна модель мови' (1934). На думку Бюлера, психічні здібності людини – думати, відчувати й висловлювати волю – спричинили 3 функції мови – комунікативну (функцію повідомлення), функцію вираження й функцію звертання. Цим функціям відповідають 3 типи висловлень – розповідний, окличний, спонукальний.

Функціональний підхід результативно використовували для дослідження проблем літературної мови й культури мовлення.

Учасники Празького гуртка визнали й розвинули далі в цілісну наукову концепцію ряд положень Ф. Де Соссюра й росийської лінгвістичної традиції, представлену в роботах І.Бодуена де Куртене, Ф.Фортунатова, О.Шахматова. багато положень лінгвістичної концепції Ф. Де Соссюра в діяльності Празького гуртка були трактовані інакше, переоцінені й переусвідомлені й у ряді випадків були далі розвинуті. Найповніше вираження загальнотеоретичної настанови ПЛГ знайшли в "Тезах', представлених І з`їзду cлов`янистів у 1929 р. Загальні положення в "Тезах' значною мірою пов`язані з конкретною проблематикою вивчення слов янських мов.

Уявлення про мову як функціональну систему знаходимо вже в перших рядках "Тез'. З функціонального погляду "мова – це система засобів вираження, яка служить певній меті'. Тут же підкреслюється і системний характер мови: 'Жодне явище в мові не можна зрозуміти без урахування системи, до якої ця мова належить' (39, 123, ч. ІІ). Якщо у Соссюра "мова, яка розглядається в собі й для себе', є  "єдиним і справжнім об`єктом лінгвістики', то представники ПЛГ наголошують на зв`язку мови з позамовною дійсністю, "без якої вона не має ані сенсу, ані права на існування'. Празьки структуралісти визнають соціальну природу мови, зазначаючи, що "структура мови тісно пов`язана зі структурами навколо себе'. У зв`язку з цим празьки мовознавці більше уваги приділяють вивченню структури літературної мови, яка, складаючись з кількох окремих систем, має яскраво виражений соціальний і функціоеальний характер. Багато уваги приділяють вони і відношенням мови до літератури, мистецтва, культури. Таке співвідносне вивчення структури мови походить з необхідності розглядати мовний знак у його реалізації, у відношенні до навколишньої дійсності. Найважливішою ознакою мовних систем празьки структуралісти вважали їх функціональне призначення, практичне використання, при цьому важливі не тільки відношення всередині мовної системи, але також і відношення мовної системи до позамовної дійсності.

Антиномія Соссюра про синхронію й діахронію в ПЛГ була трактована інакше. Вчені пропонують тезу про рівноправність синхронічного й діахронічного підходу до мови, вважаючи, що системний, структурний аналіз потрібний і в галузі діахронії. У цьому випадку треба робити не лише історичний або діахронічний опис змін мови, а й з`ясовувати системні причини цих змін. На думку празьких учених, діахронічні закони відрізняються в структурному мовознавстві від синхронічних лише тим, що вони обмежені в часі відносною хронологією й наводяться в історичній послідовності. Синхронія й діахронія в празькому структуралізмі не є незалежними галузями й аспектами вивчення мови, але взаємопроникають одна в одну.

Однією з головних заслуг Празького гуртка перед світовим мовознавством є створення фонології як наукової дисципліни. Найбільщ повно погляди на сутність фонологічних проблем висловлені в роботі М.Трубецького "Основи фонології' (1939). У цій книзі Трубецькой вперше показує системність мови, досліджуючи фонологічні системи понад 100 мов. Тут же він вперше протиставив фонетику й фонологію та визначив їх завдання. В "Основах фонології' автор аналізує всі основні поняття нової науки: фонеми та її ознак, опозиції фонем, нейтралізації фонем, сполучення фонем та їх місце в системі мови. З появою книги Трубецького фонологія стає провідною дисципліною в Празькій функціональній школі, так само, як історична фонетика була головним полем діяльності і гордістю дослідження молодограматиків.

Принципи структурного й функціонального підходів празьки вчені намагались поширити й на вивчення проблем морфології й синтаксису. Морфологію вони розуміли як розділ теорії лінгвістичної номінації, тісно пов`язаної з функціонуванням слова, із системою форм слів та їх груп. Синтаксис розглядали як теорію синтагматичних способів, де вивчаються сполуки слів, які виникають у результаті синтагматичної діяльності. Протиставлення мови й мовлення в синтаксисі веде до розмежування речення й висловлювання. Один з напрямків функціонального синтаксису був представлений роботами Матезіуса, де він пропонує ідею актуального членування речення, яке співвідносить речення з контекстом ситуації і протиставлення його формальному граматичному членуванню. Інший напрямок функціональної граматики був розроблений Якобсоном. Він побудував систему граматичних опозицій мови, спираючись на поняття фонологічної опозиції й розрізнювальні ознаки фонеми Трубецького, оскільки визнавав принцип структурного ізоморфізму (подібності) між фонологічною й граматичною системами. Свою систему Якобсон використав при аналізуванні відмінкової системи російської мови, представляючи її як сукупність трьох розрізнювальних ознак, які утворюють загальне значення відмінка: 1) спрямованість – неспрямованість дії (спрямованість дії на предмет – знахідний, давальний і місцевий відмінки;відсутність спрямованості – називний, родовий та орудний відмінки); 2) об`ємність - необ`ємність дії (межа участі в дії та відсутність такої межі -  родовий і місцевий відмінки); 3) переферійність – непереферійність дії (вказівка на другорядну роль у змісті висловлювання – давальний, орудний, місцевий відмінки; вказівка на головну роль – називний і знахідний відмінки). У центрі граматичної теорії Скалички – пошуки мінімальної одиниці, яка є основою граматичної системи. Він пропонує виділяти в слові не морфологічний (морфему), а граматичний елемент, вважаючи таким не морфему, а сему, яка одночасно є і функціональним, і формальним елементом.

З діяльністю Празького гуртка пов`язане підвищення інтересу до типологічного вивчення мов. На думку цих учених, розробка фонологічних і граматичних проблем, пов`язана з виділенням фонологічних і граматичних типів у мові, дає можливість для виявлення загальних закономірностей розвитку мов. Празьки лінгвісти у своїх дослідженнях показали, що іноді групи сусідніх мов мають спільні риси навіть у тому випадку, коли вони належать до генетично різних мовних сімей. На їх думку, такі географічно суміжні неспоріднені мови, які мають істотні спільні риси в синтаксичній, морфологічній або фонологічній структурах.ю утворюють мовний союз. Типовим прикладом мовного союзу є балканський мовний союз, до якого входять грецька, албанська, болгарська й румунська мови.

Празька школа структуралізму зробила значний внесок у розвиток мовознавства. Вироблені нею основні поняття фонології та принципи фонологічного опису мов, положення функціональної граматики, вчення про літературну мову й функціональні стилі, культуру мовлення, мовних союзах збагатили мовознавство новими підходами до вивчення мови.

Беззаперечною заслугою Празького гуртка перед світовим мовознавством є створення фонології як наукової дисципліни. В.Матезіус писав, що "плідність і гнучкість нового погляду перевіряється, передусім, на звуковому боці мови, і фонологія стає провідною дисципліною в галузі функціональної, а також структурної лінгвістики, так само, як історична фонетика стала головним полем діяльності й гордістю дослідження молодограматиків'.

Принцип структурного й функціонального підходу представники ПЛГ намагались поширити й на вивчення проблем морфології та синтаксису. Морфологію вони розуміли як розділ теорії лінгвістичної номінації, яка протиставлялась синтаксису як теорії синтагматичних способів, що вивчають сполуки слів, які виникають у результаті синтагматичної діяльності. У синтаксисі протиставлення мови й мовлення веде до розмежування речення й висловлювання.

У цілому празькі мовознавці дуже дбали про лінгвістичну спадщину минулого. Матезіус писав, що функціональне мовознавство Празького лінгвістичного гуртка є повноправним спадкоємцем школи молодограматиків, порівняльний метод яких вони доповнили порівнянням неспоріднених мов.

Дослідження празьких мовознавців зробили вагомий внесок у сучасне мовознавство. Вироблені ними основні поняття фонології та фонетичного опису, розробка положень функціональної граматики, вивчення функціональних мов і стилів збагатили мовознавство новими підходами до вивчення мови.

Класичний період розвитку Празької лінгвістичної школи закінчився на початку Другої світової аійни. Проте лінгвістична теорія Празької школи ще й досі впливає на чеських лінгвістів, які розробляють методи структурної лінгвістики на матеріалі чеської й словацької мови.

 

 

 

         Лекція № 9

Структурна лінгвістика.

Копенгагенська школа структуралізму ( глоссемантика)

Даючи таку досить незвичну назву глоссемантика ( грецьк. "мова') іншому напрямку структуралізму, засновник цього  лінгвістичного напрямку, професор Копенгагенського університету Луї Єльмелєв ( 1889-1968) хотів наголосити на незалежності своєї теорії від традиційного мовознавства. Основні вади  традиційної лінгвістики Єльмелєв вбачав у тому, що її головний зміст – вивчення історії мов і родинних відношень між ними – в цілому був спрямований не стільки на вивчення природи мови, скільки на психологічні, фізіологічні, соціологічні й історичні прояви.

Назва датського структуралізму  - "глоссемантика' ( спочатку напрямок  називався фонематикою)  з'явилась 1936 року і походить  від грецького glossa  ( мова) + sema (знак). Ця назва мала наголосити на принципово новому підході до мови. Традиційне мовознавство, на думку датських структуралістів, занадто суб'єктивне і не може претендувати на науковість. Започаткував глоссемантику  Копенгагенський лінгвістичний гурток, який оформився після Празького, 1031 року. Найвидатнішими представниками датського структуралізму є Віго Брьондаль ( 1887-1942), Ханс Ульдалль ( 1907-1957) і головний теоретик цього напрямку Луї Єльмелєв ( 1899-1965), якому як фундатору глоссемантики, належить і найбільше робіт. Праці, в яких викладено основні положення глоссемантики: стаття В.Брьондаля "Структуральна лінгвістика' (1939), книга Х.Ульдалля "Основи глоссемантики' (1957) і праці Л.Єльмелєва "Пролегалини до теорії мови' ( 1943), "Принципи загальної граматики' ( 1928) та деякі інші.

Теорія глоссемантики виникла на грунті лінгвістичної концепції

Ф. Де Соссюра, її вимогах вивчати мову   " в собі і для себе'. На думку Єльмелєва, лінгвістика має спробувати охопити мову не як конгломерат позамовних явищ – фізичних, фізіологічних, психологічних, логічних, соціологічних, але як самодостатнє ціле, структуру. У структурі мови треба виділити  постійні, незалежні від " позамовної дійсності' елементи, властиві кожній мові. Основна вада традиційної лінгвістики, на думку Єльмелєва, полягає в тому, що її  головний зміст був спрямований не стільки на вивчення системи мови, скільки  на психологічні, фізіологічні, соціологічні й психологічні  прояви мовленнєвої діяльності. Справді ж наукове мовознавство  має бути іманентним, тобто воно має вивчати конструктивні елементи мови, властиві мові людини взагалі, а не даній конкретній мові. Тим самим Єльмелєв ставить перед собою завдання створити універсальну лінгвістичну теорію. Традиційна лінгвістика, на думку Єльмелєва, чіплялась за випадкові й минущі явища, які знаходяться поза межами мови; у цьому плані вона була наукою трансцендентною. Справді ж наукове мовознавство, на думку Єльмелєва, має бути іманентним, тобто воно має вивчати внутрішні, постійні, конструктивні елементи мови, властиві мові людини взагалі, а не даній конкретній мові. Лінгвістика, вважає Єльмелєв, має спробувати охопити мову не як конгломерат поза мовними відношеннями, а як самодостатнє ціле, структуру. Філософські основи своєї теорії Єльмелєв формулює так:  "Структурний метод    у мовознавстві має тісний зв'язок ... з логічною теорією мови, яка походить з математичних міркувань і особливо була розроблена Уайтхедом і Расселом, а також віденською логічною школою, спеціально Карнапом..., останні праці якого з синтаксису й семантики мають  безперечне значення для лінгвістичного вивчення мови'.Таким чином філософською основою лінгвістичної теорії Єльмелєва є логічний позитивізм, який заперечує реальне існування предметів реального світу, оголошуючи ці предмети пучками перехрещень їх відношень. До того ж, позитивізм заперечує критерій практики.Глоссемантична теорія сама по собі незалежна від досвіду, сама по собі нічого не каже ані про можливість її використання, ані про відношення до експериментальних даних. З іншого боку,Єльмелєв стверджує, що ціле складається не з речей, а з відношень, і тільки внутрішні й зовнішні відношення мають право на існування.

            Ці неправильні методологічні засновки зумовили й помилки лінгвістичної концепції глоссемантики. Єльмелєв вважає за необхідне переглянути недосконале на його думку соссюрівське протиставлення "мова – мовлення' й пропонує чотиричленний поділ мови: схема – норма – узус (використання) – акт.   Під схемою Єльмелєв розуміє мову як чисту форму, яка визначається незалежно від її соціальної реалізації й матеріального оформлення.Норма визначається як матеріальна форма, пов'язана із соціальною реалізацією, але не залежна від деталей прояву. Третій член – узус – це сукупність навичок, визнаних у даному суспільстві   й обумовлених певними проявами. Ці три поняття, як стверджував Єльмелєв, утворюють мову в розумінні Соссюра. Окрім цих понять, Єльмелєв вводить поняття акту мовлення, відповідне "мовленню' у Соссюра, яке розуміється як індивідуальний мовленнєвий вчинок. З проведеного Соссюром розмежування мови й мовлення Єльмелєв робить висновки, зосередивши свою увагу на розробці положень Соссюра про мову  як сукупність відношень між елементами мови.

            Визнаючи, що ціле ( мова) складається не з речей ( елементів), а з відношень і що не субстанція, а їх внутрішні й зовнішні відношення мають наукове існування і повинні вивчатися лінгвістикою, Єльмелєв використовує термін "функція' для вираження цих відношень. Як зазначає Єльмелєв, термін "функція' використовується в глоссемантичній теорії в значенні, яке знаходиться між логіко-математичним й етимологічним. У формальному відношенні воно ближче до першого, але не тотожнє йому, і позначає залежність,відповідну умовам аналізу.

            Єльмелєв визначає три загальних типи глоссемантичних функцій, під які підводяться відношення між будь-якими одиницями плану вираження й плану змісту: двобічну залежність ( інтердепенденцію), однобічну

( детермінацію) і  вільну залежність ( констеляцію).

            Виділення фігур і функцій допомагає Єльмелєву зробити висновок, що "структура мови – це мережа залежностей, або, кажучи більш чіткою, точною мовою, мережа функцій'.Тому глоссемантики називають іноді свою теорію іманентною алгеброю мови, тобто наукою, що використовує поняття математичної залежності для вивчення внутрішніх, характерних мові властивостей, якими є відношення.

            Створенням лінгвістичної алгебри глоссемантики спробували встановити такі поняття, за допомогою яких можна було б теоретично встановити всі лінгвістично можливі зв'язки й відношення в мові між будь-якими мовними одиницями. Така спроба граничної формалізації мови започаткувала так звану математичну лінгвістику.

            Єльмелєв розглядає мову як окремий випадок інформаційних систем, який входить у велику систему комунікативних засобів, досліджуваних семіотикою. Аналіз деяких семіотичних систем привів Єльмелєва до виділення п'яти характерних ознак мови. Мова складається з :

1)      змісту й вираження;

2)      зв'язку між змістом і вираженням;

3)      текста і системи;

4)      співвідношення між текстом і системою;

5)      розкладу мовних знаків на менші компоненти.

Розмежовуючи план змісту й план вираження в мові, Єльмелєв до плану вираження відносить зовнішній бік мови ( тобто звукову або іншу оболонку думки), до плану змісту – думку, яка висловлюється в мові. У план вираження виділяється субстанція та форма. Субстанція – це звуки, позамовний матеріал, який знаходиться за межами мови, форма – спосіб використання матеріалу в даній мові, сама мова, яка складається з пучків відношень. Форма виступає як щось постійне, як абстрактна автономна сутність, яка може реалізовуватись у різних субстанціях.Відповідність між змістом і вираженням не є прямою відповідністю між певними елементами одного й іншого плану, мовні знаки можуть розпадатися на дрібніші компоненти. У плані вираження такими компонентами знаків виступають фонеми, які Єльмелєв називає таксемами вираження, у плані змісту – фігури, неподільні далі одиниці змісту. Фігури в його розумінні виступають як певні елементарні значення, комбінація яких дає значення знакові.Так, у парі хлопчик-дівчинка виділяється фігура /стать/ ( чоловіча-жіноча), дівчинка-жінка фігура /вік/ (юний-зрілий) тощо.У кожній мові кількість фігур вираження не більше ніж 70-80, а кількість фігур змісту не набагато більше. "Отже, - відзначає Єльмелєв, - мова організована так, що за допомогою кількох фігур і завдяки їх усе новим і новим розміщенням може бути побудований легіон знаків. Якби мова не була такою, вона була б знаряддям, непридатним для виконання свого призначення' (35,305).

            На думку Єльмелєва, ціле (мова) складається не з речей (елементів), а з відношень, тому наукове існування має не субстанція, а її внутрішні й зовнішні відношення. Для вираження цих відношень Єльмелєв використовує термін "функція'.Функція встановлює залежність між виділеними частинами тексту, з якого в результаті аналізу отримується система. І в тексті, і в системі встановлюються три загальних типи глоссемантичних функцій, під які підводяться відношення між будь-якими одиницями плану вираження й плану змісту.

  1. Двобічна залежність (інтердепенденція) – функція між двома елементами, які не існують один без одного: між іменником і дієсловом, підметом і присудком.
  2. Однобічна залежність (детермінація), коли один елемент передбачає інший: прийменник біля передбачає родовий відмінок, але зворотньої залежності немає.
  3. Вільна залежність (констеляція), при якій одни елемент може існувати без іншого : категорії особи й роду в російському дієслові.

 

Виокремлення функцій, а також фігур дає підставу Єльмелєву зробити висновок, що структура мови – це мережа залежностей, мережа функцій. Використання математичної залежності для вивчення відношень у мові спонукало глоссемантиків назвати свою теорію іманентною алгеброю мови. І хоча теорія глоссемантиків виявилась непридатною для вивчення матеріалу конкретних мов та їх зв'язків з позамовною дійсністю, спроба теоретично встановити всі можливі зв'язки й відношення в мові між будь-якими мовними одиницями виявилась плідною. Гранична формалізація мови започаткувала  математичну лінгвістику й позитивно вплинула на подальшу розробку загальної теорії мови.

 

Дескриптивна лінгвістика в США або американський структуралізм

Дескриптивна ( або описова) лінгвістика виникла в США в 20-30х  роках ХХст, у її витоків стояли видатні лінгвісти Франц Боас (1858-1942), Едуард Сепір (1884-1939) і Леонард Блумфілд ( 1887-1949). Оскільки своїми методологічними принципами й дослідними способами вона опирається на структурні принципи, то її розглядають як один з напрямків структуралізму. Американський структуралізм заснувався на кількох ідейних платформах, тому говорити про єдину школу можна лише умовно, виходячи з географічних і національних чинників.

            Специфічною особливістю американського структуралізму, зумовленого принципами внутрішнього порядку й національними традиціями, є прагматична спрямованість лінгвістичних досліджень, пов'язана передусім з необхідністю вивчення мови американських індіанців. Ці мови важко було дослідити звичними методами аналізу, виробленими для європейських, оскільки індіанські мови мають особливі мовні категорії, вони не мають писемних пам'ятників, характеризуються особливою структурою речень.Тому головним завданням дескриптивної лінгвістики був опис. Така настанова лігнвістичного дослідження має все ж таки позитивний характер.

            Теоретичні принципи американської структурної лінгвістики містяться в книгах Сепіра "Мова' (1921) і Блумфільда "Мова' (1933). Хоча американські мовознавці і кажуть про незалежний розвиток американського мовознавства, все ж таки така думка помилкова.Книга Блумфільда "Мова', яка в американському мовознавстві посідає таке саме місце як книга Соссюра "Курс загальної лінгвістики' в європейському, робить підсумок основних досягнень європейського мовознавства того періоду, і в поглядах американських мовознавців відчувається вплив європейських ідей.

            Основоположники американського структуралізму на перший план висували фонологію, а фонологічний рівень, Блумфілд наприклад, вважав найважливішим. З ім'ям  Блумфілда в американському мовознавстві пов'язана розробка рівней мови. Він вважав, що опис мови повинен починатися з найпростішого рівня – фонологічного, при якому визначаються всі фонеми й констатується, які сполуки фонем можливі. Наступним рівнем за зростанням складності є семантичний. Семантику він поділяє на граматику й лексику.

            Праці Блумфілда стимулювали дослідження американських мовознавців у галузі структури лінгвістичних знань про мову. Так, один з послідовників Блумфілда Хоккет виділяє три центральні системи – морфологію, фонологію й морфонологію та дві периферійні – семантику й фонетику. Така структура приводить до того, що в американській практиці дескриптивізму залишаються тільки фонологічні й морфологічні дослідження. Зазначена концепція Хоккета зовсім не поділяється всіма американськими мовознавцями, бо американський структуралізм не становить єдиного цілого.

            Ще один представник американського структуралізму, Боас народився й закінчив університет у Німеччині, збирався стати фахівцем у галузі фізіології, проте участь в арктичних експедиціях спонукала його розпочати вивчення ескімоських і індіанських мов. Загальнолінгвістичні погляди Боаса представлені у великій колективній праці "Посібник з мов американських індіанців' (1911-1922). У вступі до неї Боас показує непридатність методів аналізу, вироблених на матеріалі індоєвропейських мов, для вивчення й опису індіанських мов. В індіанських мовах представлені особливі мовні категорії, відмінні від звичних граматичних категорій, таких,наприклад, як слово й речення. Розмежувати слова й речення в цих мовах дуже важко. На думку Боаса, при дослідженні індіанських мов треба враховувати три фактори:

1)      фонетичні елементи, які утворюють мову;

2)      групи понять, виражених фонетичними групами;

3)      способи утворення й модифікації фонетичних груп.

Мови американських індіанців не зафіксовані письмово, не зрозумілі їх родинні відношення, тому вони, на думку Боаса, не підлягають історичній та порівняльній інтерпретації, через це необхідно розробити такі методи їх вивчення, які б спиралися на опис формальних ознак мови.

            Традиції Боаса продовжував Е.Сепір – один з відомих фахівців з індіанських мов Америки. Але на відміну від Боаса, Е.Сепір вбачає сутність мови не стільки в її зовнішніх особливостях і формальних критеріях, скільки у зв'язках з культурою,суспільством, історією, які й визначають внутрішню природу мови та її специфіку у кожного етносу.У своїй книзі "Мова' (1921) він розрізняє в мові фізичну й ідеальну систему ( модель), причому останню він вважає важливішою. Кожна мова, вважає Сепір, зроблена за особливою моделлю, тому по-своєму членує навколишню дійсність і нав'язує цей спосіб усім своїм мовцям.Люди, які розмовляють різними мовами, бачать світ по-різному, сприйняття навколишнього світу значною мірою несвідомо будується на мовних категоріях. Ці ідеї далі були розроблені в працях Б.Уорфа й отримали назву гіпотези Сепіра-Уорфа, або гіпотези лінгвістичної відносності.

            Сепір визначає мову як соціальне явище і ставить проблему співвідношення мови з іншими формами поведінки людей, зокрема з культурою. Якщо культуру можна визначити як те, що дане суспільство робить і думає, то мова є те, як думають, вважає Сепір.При цьому він гадає, що немає прямої відповідності між будовою мови й культурою народу; з культурою пов'язаний лише словниковий склад мови.

            Теоретичні погляди Л.Блумфілда стали тією основою, на якій виникла й розвивалася американська дескриптивна лінгвістика. Фактично Л.Блумфілд виступає як фундатор системи дескриптивної лінгвістики, філософською базою якої є позитивізм. Головним завданням лінгвістики проголошується опис фактів мови, але не їх пояснення, що й зафіксовано в назві цього напрямку – дескриптивний ( від англ. "описувати').

            На початку своєї діяльності Блумфілд зі співчуттям ставився до ідеї молодограматиків, але вже в 1926 р в статті "Ряд постулатів для науки про мову' він пропонує нову лінгвістичну теорію й методику. Нова теорія представлена була у формі математичних постулатів, тобто гіпотез й аксіом, які виключають протиріччя. Проблема створення мовних постулатів представлена Блумфілдом як основне завдання теоретичного мовознавства в книзі "Мова' (1933). В історії американського мовознавства ХХст ця книга посідає місце, аналогічне "Курсу загальної лінгвістики' Ф.де Соссюра в історії європейського мовознавства. Висловлені в книзі "Мова' завдання, принципи й методи лінгвістичних досліджень стали основою розвитку дескриптивної лінгвістики, яка майже чверть століття панувала в американському мовознавстві.

Психологічною основою лінгвістичної теорії Л.Блумфілда є біхевіоризм ( від англ.'поведінка') – течія в американській психології на межі ХІХ-ХХст., основна база якої стверджує, що про психологічну діяльність  людини можна робити  висновок лише зважаючи на її поведінку, на зовнішньо виражені реакції. Дотримуючись цього вчення, Блумфілд розглядає мову як особливу форму поведінки людини, мовні процеси – як явища, тотожні з біологічними процесами, зводить мовленнєве спілкування до ланцюжка стимулів і реакцій на них. Свою загальну теорію мови Блумфілд називає механізмом і протиставляє її менталістським будовам.

Ще однією фундаментальною проблемою, поставленою Блумфілдом, є проблема мовного значення. Блумфілд вважає значення мовної форми ситуативним, воно проявляється в ситуації "Мовець – мовлення – реакція слухача'. Оскільки  ситуацій може бути безліч, то визначення мовного значення, вважає Блумфілд є найслабкішою ланкою в науці про мову.

З роботами Блумфілда пов'язане також створення теорії рівней мови. Він вважав, що опис мови треба починати з найпростішого рівня – фонологічного, визначивши всі фонеми та їх можливі комбінації. Після опису фонологічного рівня треба переходити на складніший рівень, який він називає семантичним; семантику він поділяє на граматику й лексику.

Наступні покоління американських лінгвістів розробляли теоретичні положення Блумфілда в різних напрямках. Одна група його учнів і послідовників (Дж.Трейгер, З.Харріс, Б.Блок), відомих як Єльська школа, розвивала формальні методи аналізу мови, розробивши вдосконалену техніку лінгвістичного аналізу – дистрибутивну лінгвістику. Мовознавці цієї школи вимагали повністю виключити чинник значення з лінгвістичного дослідження.

Інший напрямок  дескриптивізму – Енн-Арборська група лінгвістів (К.Пайк, Ю.Найда, Ч.Фріз), відмовившись від теоретичних положень Блумфілда, також вдосконалила техніку його досліджень. Лінгвісти цієї школи активно залучають до лінгвістичного аналізу екстралінгвістичні чинники – соціальні, етнічні тощо, що зближує їх з вченням Сепіра.

Третій різновид американського структуралізму представлений школою трансформаційного аналізу – Н.Камський, Р.Ліз та ін.

Усі три зазначені напрямки американської дескриптивної лінгвістики основну увагу приділяли методиці лінгвістичного аналізу, способам опису, створенню чіткої формальної процедури опису, тобто технікам опису мови.

Отже, поява структуралізму зумовлена загальними закономірностями розвитку наукової думки середини і кінця ХХст. У різних напрямках структуралізму проявились національно-специфічні риси, зумовлені як теоретичними настановами того чи іншого напрямку, так і прикладними завданнями. Кожен з розглянутих напрямків зробив свій внесок у розвиток сучасної лінгвістики. Структуралізм затвердив найважливіший принцип мовознавства ХХст – розгляд мови як системи, частини якої існують лише в їх взаємозалежності й взаємозв'язку.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.      Геруцький Л. "Общее языкознание'. Мінск, 2001р.

2.      Реформатський А.А. "Введение в языкознание'. – М., 2000р.

3.      Березін К.С., Головін А.К. "Общее языкознание'. – М., 2000р.

4.      Головін А.К. "Введение в языкознание'. – М., 1975р.

5.      Кодухов К.В. "Введение в языкознание'. – М., 1976р.

6.      Зубкова Л.Г. "Язык как форма. Теория и история языкознания'. – М., 1999р.

7.      Гумбольдт фон В. "Избранные труды по языкознанию'. – М.: Прогрес, 1984р.

8.      Єьмслев Л. "Полегомены к теории языка// Новое в лингвистике'. Вип.I , М.: Видавництво ін. літ., 1960р.

9.      Жирмунський В.М. "Общее и германское языкознание'. – Л.: Наука, 1976р.

10.  Сепір Е. "Избранные труды по языкознанию и культурологии'. – М.: Прогрес, 1993р.

11.  Солнцев В.М. "Язык как системно-структурное образование'. – М.: Наука, 1971р.

12.  Сосюр Ф. "Труды по языкознанию'. М.: Прогрес, 1977р.Дата создания: 2013-01-01   Получить данную работу даром  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика