Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
  Теневые работы 
  Бесплатные работы 
  Платные работы 
  Репетиторство 
  Заказать работу 
  Как оплатить 
  Обмен и покупка работ 
  Продажа работ 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Методика складання звіту про фінансові результати
Курсовая‚  40 стр.
Просмотров: 1138

Методика складання звіту про фінансові результати

ЗМІСТ
Вступ
1. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати підприємства, його сутність і значення в управлінні підприємством.
2. Методика складання форми №2 „Фінансові результати" згідно П(с)БО №3
2.1 Методика складання першого розділу Звіту про фінансові результати.
2.2 Методика складання другого розділу Звіту про фінансові результати.
2.3 Методика складання третього розділу Звіту про фінансові результати.
3. Шляхи удосконалення методики складання Звіту про фінансові результати
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються значні структурні зрушення , що призводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Безперечно ці зміни є прогресивними та позитивними, тому що роблять облік прозорішим та доступнішим широкому колу споживачів. Ця інформація господарської діяльності та її результати подається в достатньо узагальненій та зручній формі - у фінансовій звітності підприємства. Дана звітність складається з чотирьох дуже важливих документів.
• Баланс
• Звіт про фінансові результати підприємства
• Звіт про рух грошових коштів
• Примітки до фінансової звітності

Для дослідження в даній курсовій я вибрала „Звіт про фінансові результати підприємства" і ціллю даної роботи є дослідження теоретичних, нормативних та практичних вимог щодо складання „Звіту про фінансові результати"(форма №2).
Сутність даного „Звіту про фінансові результати" - це показати доходи та витрати підприємства за звітний період . Дається розгорнутий поетапний аналіз . Починаючи від отримання доходу у вигляді реалізованої продукції, далі вирахування податків, акцизів, собівартості. Також дуже важливий аспект розкривається як прибуток від окремого виду діяльності - від звичайної та надзвичайної.
Звіт про фінансові результати не надає і не повинний надавати будь-яку інформацію відносно майбутнього фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства; у той же час, він може бути використаний як основа для їхнього прогнозування. Це і є важлива причина складання Звіту.

Також подаються дані звітного періоду у порівнянні з базисним, що дозволяє побачити динаміку змін у прибутках та збитках.
В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб‘єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. На основі інформації з фінансової звітності суб‘єкта підприємницької діяльності можна об‘єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об‘єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності ,перспективи розвитку, а потім за результатами аналізу прийняти обґрунтовані рішення.
Головні вимоги, що ставляться до звітності - це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, співставленість звітних показників з минулими часами.

У господарській діяльності будь-якого підприємства важливу роль відіграють фінансові результати. Оскільки для кожного суб‘єкта господарювання в умовах ринкових відносин кінцевою метою будь-якої діяльності є одержання прибутку, то для його визначення порівнянням доходів з витратами, пріоритетне місце в обліковій системі підприємства повинна зайняти раціональна побудова їх обліку.
Отже, доходи, витрати і фінансові результати характеризують розвиток чи занепад господарської діяльності підприємства. Необхідність розробки науково обґрунтованих підходів до формування інформації про доходи та фінансові результати у бухгалтерському обліку і відображення їх у звітності в умовах її стандартизації з урахуванням напрацювань вітчизняної облікової школи та принципів господарського контролю визначили актуальність проведеного дослідження.

1. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати підприємства, його сутність і значення в управлінні підприємством.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб‘єктів господарської діяльності та суб‘єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
Нормативною базою для складання Звіту про фінансові результати є Положення(стандарт)Бухгалтерського Обліку №3. Але для більш глибшого розуміння суті нормативних джерел складання фінансової звітності, слід зазаначити що базою для всіх П(с)БО є Міжнародні Стандарти Бухгалтерського Обліку. Отже потрібно від штовхуватись саме від першоджерела - Міжнародних стандартів , оскільки в результаті глобалізації і розширення світових фінансових ринків зросла потреба в достовірній основі для визначення і порівняння фінансових результатів діяльності і фінансового стану підприємств, відображених у їхній фінансовій звітності.

Ефективність господарської діяльності підприємства оцінюється одержаними фінансовими результатами, зокрема прибутком, який обчислюється як різниця між доходами підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
Порядок формування прибутку підприємства відображають у Звіті про фінансові результати, який є складником квартальної та річної звітності. Відповідно до чинного в Україні законодавства передбачено дві форми Звіту про фінансові результати, а саме: форма №2 (код ДКУД1801003), що регламентується П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та форма №2-М (код ДКУД 1801007), регламентується П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва».

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Основними поняттями, якими оперує ця форма звітності, є доходи, витрати, прибуток і збиток. Відповідно до зазначених стандартів доходи трактуються як збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов‘язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).[16, c.91] Витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Виняток становлять операції, які приводять до зменшення капіталу за рахунок вилучення його або розподілу власниками, наприклад, викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, нарахування дивідендів власникам та виплата їх.[17, c. 91]
# в базе: 15287
Цена работы:  50 грн
Дата создания: 2012-05-06   Заказать данную работу  

  Данную работу можно получить бесплатно.  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика