Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
  Теневые работы 
  Бесплатные работы 
  Платные работы 
  Репетиторство 
  Заказать работу 
  Как оплатить 
  Обмен и покупка работ 
  Продажа работ 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Формування комерційних зв’язків торговельного підприємства
Курсовая‚  39 стр.
Просмотров: 705

Формування  комерційних зв‘язків торговельного підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................
1. Сутність та класифікаця комерційних зв‘язків торгового підприємства..................................................................................
2. Принципи формування комерційних зв‘язків торгового підприємства..................................................................................
3. Фактори що впливають на економічну ефективніть зв‘язків торгового підприємства....................................................................
4. Аналіз комерційних зв‘язків підприємства та фактори їх формування....................................................................................
5. Вдосконалення практики формування комерційних зв‘язків в торговому підприємстві.....................................................................
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.......................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................
ДОДАТКИ..............................................................................

ВСТУП

Акуальність теми дослідження. Перехід України до ринкової економіки обумовив створення нового господарського механізму, орієнтованого на споживача. Розширилася й зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, підсилюючи роль торгівлі. Процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення й розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне й правове середовище функціонування торговельних підприємств, які одержали самостійність у керуванні й веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами й результатами праці.
У цей час благополуччя й комерційний успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, тому що підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої рішення й дії.
Організація господарських зв‘язків з постачальниками товарів та їх правове регулювання займає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торговельного підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції.

Все це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є аналіз формування комерційних зв‘язків торгівельного підприємства (за матеріалами ТОВ «Дитячий світ») і розробка пропозицій щодо формування комерційних зв‘язків підприємства.
Для досягнення мети роботи автор поставив перед собою комплекс наступних завдань:
- розглянути сутність та класифікацію комерційних зв‘язків торгового підприємства;
- визначити принципи формування комерційних зв‘язків торгового підприємства;
- охарактеризувати фактории, що впливають на економічну ефективніть зв‘язків торгового підприємства;
- провести аналіз комерційних зв‘язків підприємства та фактори їх формування;
- дослідити можливості вдосконалення практики формування комерційних зв‘язків в торговому підприємстві.
Об‘єктом дослідження виступають комерційні зв‘язки торгівельного підприємства.

Предметом дослідження є особливі економічні відносини, які виникають у торгівельного підприємства з постачальниками і посередниками при формуванні його комерційних зв‘язків.
Інформаційною базою дослідження виступають праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статистична інформація, дані фінансової звітності ВАТ «Дитячий світ». У роботі отримали подальший розвиток наукові розробки таких вчених як К. Ланкастер, Г. Марковіц, Е. Діхтль, Х. Хершген, В. Юр‘єв, М. Портер, Я. Рейльян, І. Фішер, В. Веллс, М. Губар, А. Пігу.
Методи дослідження. Для повного та всебічного вивчення предмету дослідження було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, серед яких історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, формально-логічний, статистичний методи.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення формування комерційних звязків у ВАТ «Дитячий світ». Пропозиції, розроблені у курсовій роботі, можуть використовуватись у практичній діяльності універмагу.

1. Сутність та класифікація комерційних зв‘язків торгового підприємства
Господарські зв‘язки між постачальниками і покупцями - важлива функція комерційної діяльності. Такі зв‘язки відображають не тільки суто комерційні, але й економічні, організаційні, адміністративно-правові, фінансові відносини, що складаються між учасниками торгових відносин.
Система господарських зв‘язків торгівлі з промисловістю - невід‘ємна частина господарського механізму України, що становить сукупність форм і важелів взаємодії підприємств, об‘єднань, фірм, галузей економіки із споживачами продукції. Раціональні господарські зв‘язки сприяють планомірному розвитку економіки, збалансованості попиту і пропозиції, своєчасному постачанню продукції виробничого призначення і товарів народного споживання покупцям. У систему господарських зв‘язків включається комплекс складових (рис. 1.1.)

Рис.1.1. Комплекс системи господарських зв‘язків
Комерційні зв‘язки торговельних підприємств формуються з метою найбільш повного задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги, одержання на цій основі максимально можливого чистого прибутку при найменших витратах часу, трудових, фінансових і матеріальних ресурсів [11, с.24].
Комерційні зв‘язки формуються і здійснюються шляхом укладання та виконання угод купівлі-продажу товарів, основними елементами яких є: товар, оптова ціна товару, цінові дисконти, товарні кредити та умови їх надання, обсяг закупівлі товару, обсяг та періодичність поставки товару, базисні умови поставки товару, форми розрахунків за товар, комерційний ризик та його страхування, відповідальність сторін та інше.
Отже, підприємства вступають у відповідні економічні відносини з приводу купівлі й продажу товарів, реалізації своїх економічних інтересів через задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги.

Отже, комерційні зв‘язки - це економічні відносини обміну з приводу найбільш повного задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги, отримання на цій основі максимально можливого чистого прибутку за найменший період з найменшими витратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
Важливе практичне значення для підприємств має класифікація комерційних зв‘язків за ознаками, що впливають на їх ефективність: формою власності суб‘єктів комерційних відносин, кількістю видів товарів, що купуються підприємством, географічним розташуванням підприємств, перспективністю та ефективність комерційних зв‘язків, умовами платежу (табл. 1.1).
# в базе: 16251
Цена работы:  50 грн
Дата создания: 2013-01-10   Заказать данную работу  

  Данную работу можно получить бесплатно.  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика