Спосіб оцінки впливу ненавмисних електромагнітних випромінювань офісного обладнання на імовірність появи похибок у рішеннях, що приймає людина-оператор

Дипломная, 122 стр.

Просмотров: 703.

Спосіб оцінки впливу ненавмисних електромагнітних випромінювань офісного обладнання на імовірність появи похибок у рішеннях, що приймає людина-оператор

Зміст
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА СТАН ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ ОПЕРАТОРА 11
1.1. Загальна характеристика випромінювань електромагнітних полів (ЕМП) та фонового випромінювання, викликаного природними чинниками 11
1.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини 12
1.3. Біофізичні аспекти впливу електромагнітних полів на живі тканини 15
1.4.Медико-біологічні аспекти негативного впливу електромагнітних полів на живі організми 18
1.5.Соціально-економічний аспект негативного впливу електромагнітних полів штучного походження на життєву активність та працездатність людини 22
1.6. Вплив пондеромоторних сил на помилки в рішеннях, що приймаються людиною - оператором 24
РОЗДІЛ 2. ПОБУТОВА ТА ОФІСНА ТЕХНІКА-ДЖЕРЕЛА НЕНАВМИСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 29
2.1. Види джерел електромагнітних полів штучного походження 29
2.2. Побутові джерела електромагнітних полів 31
2.3. Електромагнітні випромінювання мікрохвильової печі 34
2.4. Електромагнітні випромінювання моніторів 35
2.5. Оцінка електромагнітних випромінювань персональних комп‘ютерів 36
2.5.1. Випромінюючі пристрої в дисплеях 44
2.5.2. Результати вимірів електромагнітного поля дисплеїв 45
2.5.3. «Безпека» Notebook 50
2.6.Копіювальна апаратура(КА)як джерело штучного ЕМВ 54
2.7. Особливості електромагнітної безпеки побутових приладів України і США 59
2.8.Висновки 60
РОЗДІЛ 3. САНІТАРНІ НОРМИ НА ПРИПУСТИМІ РІВНІ ЕЛЕКРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПОБУТОВИХ ТА ОФІСНИХ ПРИСТРОЇВ 61
3.1. Система стандартів в області електромагнітної безпеки 61
3.2. Нормування ЕМП для населення 66
3.3.Санітарно-гігієнічне нормування ЕМП побутових приладів 67
3.4.Санітарні норми й стандарти безпеки при використанні мікрохвильових печей 71
3.5.Санітарні норми й стандарти безпеки при використанні комп‘ютерів 73
3.6.Засоби захисту користувачів від ЕМП 74
3.7. Висновки 75
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНИХ ТЕСТІВ СТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА ДО ВПЛИВУ НА НЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 76
4.1.Тест як метод діагностики 76
4.2.Особливості проведення лабораторних тестів 77
4.3.Обладнання робочого місця 78
4.4.Процедури тестування 80
4.5.Змістова частина тестових завдань 83
4.5.1. Тест «Світлофор». 83
4.5.2. Тест «Математик». 84
4.5.3. Тест «Габарити». 86
4.5.4.Тест «Код». 87
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРАДО ВПЛИВУ НА НЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 91
5.1.Модель надійності людини - оператора 91
5.2.Специфічні характеристики людини - оператора 93
5.2.1. Моторні властивості людини - оператора 95
5.2.2. Час реакції людини -оператора. 95
5.3.Ймовірнісний підхід до кількісної оцінки працездатності людини-оператора. 96
5.4.Результати експериментів і їх кількісна оцінка 98
5.4. Проблеми оцінки впливу електромагнітних полів на показники надійності ергатичних систем 101
РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 108
6.1. Ступінь екологічної небезпеки при роботі за комп‘ютером людини-оператора. 108
6.2. Еколого - економічне обґрунтування 110
6.3. Заходи щодо зменшення впливу на навколишнє середовище 111
РОЗДІЛ 7. Охорона праці 113
7.1.Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів 113
7.1.1. Фізичні небезпечні та шкідливі фактори 114
7.1.2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі фактори 114
7.2. Технічні заходи щодо виключення дії на технічний персонал небезпечних та шкідливих факторів 115
7.2.1. Заходи щодо регулювання температури повітря робочої зони 115
7.2.2. Заходи щодо забезпечення необхідного природного освітлення 116
7.2.3. Заходи щодо забезпечення освітлення робочої зони 116
7.2.3. Захист від ураження електричним струмом 117
7.3. Забезпечення пожежної і вибухової безпеки під час випробувань 118
7.4. Інструкція з пожежної і вибухової техніки безпеки та безпеки 120
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 122

РЕФЕРАТ

Обсяг роботи. Робота містить вступ, п‘ять розділів, основні висновки і список літератури. Обсяг роботи без додатків, бібліографій, малюнків складає 106 сторінок; робота містить: 11 малюнків і 14 бібліографічних назв; загальний обсяг роботи 119 сторінок.
Ціль роботи.. Створити методику досліджень впливу ненавмисних електромагнітних випромінювань офісного обладнання на імовірність появи похибок у рішеннях, що приймає людина-оператор.
Структура роботи. У вступі сформульовані задача дослідження, обґрунтована її актуальність, визначена мета роботи, і коло розв‘язуваних задач, відзначені її практична спрямованість, наукова новизна, описана структура роботи і коротко викладений зміст її розділів.
У першому розділі викладено механізм впливу електромагнітних полів на стан людини-оператора.
У другому розділі розглянуті основні джерела ненавмисного електромагнітного випромінювання, а також побутова та офісна апаратура як джерело штучного ЕМВ.

У третьому розділі приведені санітарні норми на електромагнітні випромінювання офісної та побутової техніки.
У четвертому розділі наведено методи проведення лабораторних тестів стійкості людини-оператора до впливу на неї електромагнітного випромінювання.
У п‘ятому розділі проведено кількісну оцінку впливу електромагнітного випромінювання низької інтенсивності.
У шостому розділі викладені основні положення по охороні навколишнього середовища при роботі з ПЕОМ і розраховано енергозатрати при роботі на комп‘ютері.

 

У сьомому розділі викладені основні положення по охороні праці операторів ПК.
У висновку представлені основні результати та висновки по роботі.
Методика дослідження й апаратура. У роботі пропонується використовувати лабораторну установку, що складається з таких елементів: генератор енергії ЕМП типу Г4-151; логоперіодична антена, що працює в діапазоні частот від 100 МГц до 500МГц; селективний мілівольтметр SMV-85; персональний комп‘ютер.
Для дослідження впливу ЕМП на працездатність людини-оператора пропонується пропонується використовувати тести із випадковою зміною кольору геометричних фігур; співставлення габаритних розмірів різних геометричних фігур;фіксацію найпростішої інформації, що швидко змінюється та здійснення найпростіших обчислювальних процедур.

Практична цінність роботи. Вперше запропоновано наступні рекомендації для реалізації висунутої гіпотези:
- створення проекту електронного комплексу для відбору професійних операторів ергатичних систем надзвичайної відповідальності ( системи управління повітряним рухом, ядерним реактором, хімічним виробництвом і т.п.), кваліфікація яких є гарантом безпеки людини та навколишнього середовища, за критерієм їх несприятливості до негативного впливу електромагнітних полів, рівні яких не перевершують граничних санітарних норм;
- обґрунтування необхідності створення технічного комплексу для укріплення несприятливості професійних операторів ергатичних систем надзвичайної відповідальності до негативного впливу відносно слабких електромагнітних полів, яки прискорюють утомлюваність людини і сприяють збільшенню імовірності появи помилок першого або другого роду при прийнятті відповідних рішень.
Ключові слова: електромагнітне випромінювання,ергатична система,людина - оператор, пондеромоторна сила.

ВСТУП

Актуальність роботи. Технічний прогрес супроводжується неминучим збільшенням щільності НЕМП у місцях постійного або тимчасового перебування людини. Рівень техногенних НЕМП сьогодні значно перевершує природний електромагнітний фон. Тому НЕМП доцільно розцінювати як своєрідній небезпечний екологічний фактор. У зв‘язку з цим розроблюються, удосконалюються та впроваджуються санітарні норми на граничнодопустимі рівні (ГДР) НЕМП, що випромінюються радіоелектронними системами різного призначення [1, 2, 3]. Але у літературі відсутні свідомості про результати будь-яких досліджень впливу НЕМП відносно низької інтенсивності, безпечних для життєдіяльності людини, на достовірність рішень, що приймає людина-оператор ергатичної системи надзвичайної відповідальності, наприклад, системи управління повітряним судном або повітряним рухом, системами управління роботою ядерного реактора, хімічним виробництвом, тощо.

Дослідження вчених за останні 20 років показали, що електромагнітні поля, створені технічними системами, навіть у сотні разів слабші природного поля Землі, можуть бути небезпечними для здоров‘я людини. Якщо не змінити принципи побудови електронних та радіотехнічних систем, то тенденція їх розвитку і негативний вплив на біологічні системи на рівні дії полів можуть призвести до катастрофічного за своїми наслідками впливу на біосферу та людину.
Плоди науково-технічного прогресу, які повинні служити на благо людства, стають агресивними по відношенню навіть до своїх творців. Стрімко зростає енергонасиченість побуту людей. Електроніка підступає все ближче до людини. Комп‘ютер, телевізор, відео-системи, мікрохвильові печі, радіотелефони - ось далеко не повний перелік технічних засобів, з якими людина постійно взаємодіє. Павутиння проводів електропостачання в будинках та в службових приміщеннях оточують людину. Людина знаходиться тривалий час під дією штучних полів, створених електронними системами та системами електропостачання.