Дослідження індивідуальних особливостей уяви у дітей дошкільного віку

Курсовая, 38 стр.

Просмотров: 1772.

Дослідження індивідуальних особливостей уяви у дітей дошкільного віку

 План:

Вступ.............................................................................................3
1. Теоретичні основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці.................5
1.1. Поняття уяви, її особливості та види..........................................5
1.2. Особливості розвитку уяви в онтогенезі.....................................8
1.3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільників............12 2. Дослідження особливостей уяви дітей дошкільного віку.........................19
2.1. Методика та хід проведення емпіричного дослідження особливостей уяви..............................................................................................19
2.2. Аналіз результатів дослідження розвитку уяви дошкільників.........20
Висновки та рекомендації.....................................................................32
Resume..........................................................................................35
Література......................................................................................36
Додатки............................................................................................

Вступ

Центральним новоутворенням психічного розвитку дітей дошкільного віку є уява. Уява - один із важливих психічних процесів, що безпосередньо входить у будь-який творчий процес людини на різних етапах її життя та забезпечує засвоєння різних форм людської культури в онтогенезі. Уява формується разом із допитливістю дитини ще в ранньому віці, але свого інтенсивного розвитку і особливого значення набуває саме в дошкільному віці.
Завдяки уяві будь-яка дитяча діяльність набуває цілеспрямованого характеру. До того ж, із розвитком уяви та мови діти оволодівають довільними пізнавальними процесами: ставлять мету, наприклад, запам‘ятати, спрямовують свої зусилля на її досягнення. Уява бере безпосередню участь у виникненні передбачень, припущень, коли розв‘язується будь-яке завдання. Психологи підкреслюють важливу роль уяви в розвитку здатності у дитини розуміти те, що вона сприймає, оскільки, щоб схопити ціле, розкрити в ньому певні ознаки, риси, властивості, треба вийти за межі безпосереднього споглядання.
Уява виступає не лише передумовою ефективного засвоєння нового досвіду, але і являється умовою творчого перетворення наявних у дітей знань, сприяє саморозвитку особистості, а, отже, в значній мірі визначає ефективність навчально-виховної діяльності.

У властивостях уяви криються всі здібності дитини: пізнавальні, художні, музичні. Крім того, саме допитливість та уяву психологи вважають основою формування особистості дитини, її бажань, інтересів, сподівань. Тому так важливо вивчати особливості уяви, щоб розвивати її з раннього дитинства.
Останніми роками на сторінках психологічної і педагогічної літератури все частіше ставиться питання про індивідуальні особливості уяви у дітей. Дану проблему вивчали та розглядали безліч відомих науковців та видатних психологів: Л.С. Виготський, Н.Н. Палагіна, Е.І. Ігнатьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін, Н.В. Никифорова, О.М. Дьяченко та інші.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю врахування індивідуальних особливостей уяви для розвитку її у дітей.
Об‘єкт: розвиток уяви у дошкільному віці.
Предмет: індивідуальні особливості розвитку уяви дошкільників.
Мета: дослідити індивідуальні особливості уяви у дошкільників.

Методи дослідження: нами були використані метод аналізу літератури, методика домальовування контурних зображень частин предметів «Чарівний ліс». Отримані за допомогою дані були піддані кількісному аналізу за визначеними нами критеріями з подальшою їх якісною інтерпретацією та узагальненням.
Гіпотеза: рівень складності, оригінальності та розробленості уяви у дошкільників 6 років істотно вищий, ніж у дошкільників 5 років.
Завдання:
1) Проаналізувати літературу з проблем розвитку уяви у дошкільному віці.
2) Визначити індивідуальні особливості уяви у дошкільників.
3) Дослідити відмінності розвитку уяви у дошкільників 5 і 6 років.
4) Сформулювати рекомендації.
Ключові слова: уява, дошкільний вік, особистість, психічні процеси, розвиток.

1. Теоретичні основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці.
1.1. Поняття уяви, її особливості та види.
Творчу діяльність, засновану на комбінуючій здатності нашого мозку, психологія називає уявою. Зазвичай під уявою розуміється все те, що нереально, що не відповідає дійсності. Cправді ж, уява як основа всякої творчої діяльності однаково виявляється у всіх важливих сторонах культурного життя, роблячи можливою художню, наукову і технічну творчість. А. Рібо зазначає, що будь-який винахід, неважливо великий чи дрібний, перш ніж окріпнути, здійснившись фактично, був об‘єднаний тільки уявою [5].

Існують різні визначення уяви, але всіх їх об‘єднує думка про досвід як підґрунтя образів уяви. Так «Психологічна енциклопедія» визначає уяву, як психічний процес, який виявляється у створенні людиною на основі її попереднього досвіду образів об‘єктів, яких вона безпосередньо не сприймала і не сприймає у даний момент [16]. Схоже визначення знаходимо у «Філософській енциклопедії», згідно з якою уява - це психічна діяльність, що полягає в створенні уявлень і уявних ситуацій, що ніколи в цілому безпосередньо не сприймалися людиною насправді. Тому чим багатший досвід людини, тим більшим матеріалом володіє її уява [18].
Л.С. Виготський відзначає, що уява не повторює в тих же поєднаннях і в тих же формах окремих вражень, які накопичені раніше, а будує якісь нові ряди з раніше накопичених вражень. Інакше кажучи, принесення нового в самий перебіг наших вражень і зміну цих вражень так, що в результаті цієї діяльності виникає деякий новий, раніше неіснуючий образ, складає, як відомо, саму основу тієї діяльності, яку ми називаємо уявою [2]. С.Л. Рубінштейн пов‘язує уяву з нашою здатністю і необхідністю творити нове. За його словами уява - це відхід від минулого досвіду, перетворення його. До того ж уява - це перетворення даного, здійснюване в образній формі [17].