Особливості емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями

Дипломная, 65 стр.

Просмотров: 212.

Особливості емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................4
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОЇ
РЕГУЛЯЦІЇМІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
1.1. Емоційна регуляція міжособистісних стосунків як категорія
психологічного аналізу у вітчизняній та зарубіжній психології................7
1.2. Психологічний аналіз поняття «людина з обмеженими фізичними
можливостями» у вітчизняній та зарубіжній психології.........................15
1.3. Вікові особливості емоційної регуляції міжособистісних
стосунків.....................................................................................21
1.4. Специфіка емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей
з обмеженими фізичними можливостями ...........................................23
Розділ ІІ. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ
РЕГУЛЯЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ЛЮДЕЙ З
ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
2.1. Аналіз близьких досліджень з проблеми емоційної регуляції......29
2.2. Характеристика методів, використаних у дослідженні емоційної
регуляції міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними
можливостями...............................................................................31
2.3. Методи, методика і процедура дослідження..........................36
Розділ ІІІ. КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ
РЕГУЛЯЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ЛЮДЕЙ З
ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
3.1. Аналіз особливостей емоційної регуляції міжособистісних
стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями у змішаній групі
та групі ДЦП..............................................................................................39
3.2. Аналіз особливостей емоційної регуляції міжособистісних
стосунків людей без обмежених фізичних можливостей у контрольній
групі...........................................................................................51
3.3. Порівняльний аналіз отриманих результатів дослідження
особливостей емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей з
обмеженими фізичними можливостями................................................58
ВИСНОВКИ.................................................................62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................65
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасний світ висуває до особистості
певні вимоги, які спрямовані на підвищення рівня адаптованості до
навколишніх умов; соціальне середовище весь час знаходиться в стані змін і
вимагає від людини активності, динамічності, конкурентоспроможності.
Об‘єднуючою ланкою між світом та людиною виступає емоційна регуляція
поведінки, яка бере активну участь у процесах спілкування, діяльності,
управління міжособистісними стосунками, активно впливає на формування
адекватного рівня домагань та життєвих прагнень в цілому.
Специфіка емоційних переживань має велике значення для розуміння
суб‘єктивного світу людини і, як наслідок, її поведінки та взаємодії з
оточуючими. В емоційних реакціях відображається безпосереднє ставлення
людини до себе та до інших людей. Досліджуючи особливості людей з
обмеженими фізичними можливостями, ми виходили з розуміння емоційної
регуляції міжособистісних стосунків як вміння справлятися зі своїми
емоціями соціально бажаними засобами. Емоційна регуляція має бути
спрямована на оптимізацію міжособистісних стосунків, взаємодію з іншими
людьми та налагодження дружньої атмосфери для отримання психологічного
комфорту.

Проблему емоційної регуляції міжособистісних стосунків
досліджували такі вітчизняні вчені як Вілюнас В.К., Виготський Л.С.,
Горбатков О.О., Заїка О.В., Карвасарський Д.Б., Кириленко Т.С.,
Коломінський Я.Л., Кон І.С., Лісіна М.І., Лєтова І., Леонтьєв О.М.,
ЛотоцькаМ.Ю., Максименко К.С., Поліс А.Ф., ШевченкоН.Ф.
У зарубіжній психології проблему емоційної регуляції міжособистісних
стосунків розглядали Адлер А., Айшервуд М.М., Бандура А., Бокум Д.,
Боулбі Дж., Вітт Н.В., Вольф Д., Ейнсворт М., Еріксон Е., Ізард К., Копп К.,
Крайг Г., Міллер А., Меш Є., Роджерс К., Фрейд А., Фрейд З., Хорні К.
Об‘єкт: емоційна регуляція міжособистісних стосунків.

Предмет: особливості емоційної регуляції людей з обмеженими
фізичними можливостями в сфері міжособистісних стосунків.
Мета: визначити особливості емоційної регуляції міжособистісних
стосунків у людей з обмеженими фізичними можливостями.
Гіпотеза: емоційна регуляція міжособистісних стосунків людей з
обмеженими фізичними можливостями має ряд особливостей:
Ø рівень тривоги збільшується в залежності від важкості фізичних
обмежень;
Ø переважаючим є тип реагування з порушенням соціальної
адаптації за інтерпсихічним варіантом;
Ø високий інтегральний показник емоційного інтелекту;
Ø стиль міжособистісних стосунків спрямований на
підпорядкованість;
Ø переживання носять комунікативний, гностичний і акізитивний
характер.
Завдання:
· провести ґрунтовний аналіз літератури з окресленої проблеми, з
метою визначення дослідницьких позицій;
· на основі теоретичного аналізу обрати найбільш доречні методи
дослідження окресленої проблеми;
· виокремити та описати особливості емоційної регуляції
міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями.

Методи дослідження:
· методика діагностики емоційного інтелекту - МЄІ;
· методика діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі;
· методика ЛОБІ, для діагностики типів психічного реагування на
соматичне захворювання;
· методика виміру рівня тривожності Дж. Тейлора (адаптація
Т.А.Немчинова);
· методика Б.І.Додонова «Яким переживанням я надаю перевагу»;
· спостереження.
Вибірка:
· досліджувана група №1(ОСК 31: Оператор комп‘ютерного
набору. Секретар-керівник): 10 юнаків та юнок, віком від 17 до 23 років
· досліджувана група №2 (ОСР 12: Оператор комп‘ютерного
набору. Соціальний працівник): 10 юнаків та юнок, віком від 17 до 23 років
· контрольна група: 10 юнаків та юнок, віком від 17 до 23 років
Наукова новизна: в ході дослідження була здійснена спроба
детального якісного та кількісного аналізу особливостей емоційної регуляції
міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями у
поєднанні обсерваційного (спостереження) та психодіагностичних методів.
Практичне значення: отримані результати можуть бути використанні
при розробці просвітницьких, консультативних та корекційних занять, для
розробки адаптаційних тренінгів для людей з обмеженими фізичними
можливостями.

Надійність та вірогідність: надійність та вірогідність дослідження
забезпечувалися репрезентативністю вибірки, а також застосуванням
методів, адекватних, меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного
та якісного аналізу.
Апробація роботи: результати роботи були опубліковані у збірнику
науковихпраць студентів соціально-психологічного факультету.
Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота,
об‘ємом у 69 сторінок, містить вступ, 3 розділи, висновки, список
використаної літератури у кількості 58 найменувань, а також 9 додатків та 6
рисунків.