Вивчення особливостей образу сім’ї у осіб з різним

Курсовая, 40 стр.

Просмотров: 323.

Вивчення особливостей образу сім’ї у осіб з різним

ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................ 3
РОЗДІЛ І. СПЕЦИФІКА СІМ‘Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ФЕНОМЕНУ....................................................................................................... 6
1.1. Психологічні особливості етапів життєдіяльності сім‘ї.......................... 6
1.2. Життєві цикли сім‘ї................................................................................. 12
РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕДОСЛІДЖЕННЯ ВИВЧЕННЯОБРАЗУ
СІМ‘Ї У ОСІБ З РІЗНИМИ СІМЕЙНИМ СТАЖЕМ....................................... 15
2.1. Методичні основи дослідження образу сім‘ї ......................................... 15
2.2. Методика та процедура дослідження образу сучасної сім‘ї ................. 26
РОЗДІЛ III. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ............................................................................................... 29
3.1. Обробка результатів............................................................................... 29
3.2. Аналіз отриманих результатівта їх інтерпретація................................. 31
ВИСНОВКИ...................................................................................................... 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ.................................................... 38
ДОДАТКИ......................................................................................................... 40

ВСТУП
Актуальність дослідження образу сім‘ї, який молоді конструює у
своїй свідомості насамперед, зумовлено тією важливою роллю, якою відіграє
сім‘я у впровадженні та подальшому розвитку політичних та економічних
реформ в Україні, оптимізації процесів відтворення населення, виховання
здорового покоління майбутніх громадян. Важливо, щоб сучасна українська
сім‘я, була стабільною, задовольняла потреби подружжя, могла певним
чином протистояти труднощам перехідного періоду.
Разом з цим, як свідчать офіційні статистичні дані демографічного
характеру та дані численних соціологічних досліджень, в Україні фіксуються
серйозні негативні зрушення, пов‘язані з шлюбно-сімейним станом
населення: погіршення умов «омолоджування» шлюбно-сімейного складу
населення, відкладання браку до «кращих часів»; розширення нестійких
офіційно не оформлених шлюбно-сімейних відносин; зменшення кількості
тих, хто знаходяться в шлюбі; зростання кількості розлучених і овдовілих;
зменшення можливостей для компенсаторної ролі повторної шлюбності;
збільшення територіальної і вікової диференціації показників шлюбного
стану населення, поява нових шлюбних форм тощо.

Тенденції погіршення шлюбного стану населення несприятливо
позначаються на засадах шлюбно-сімейного життя і на сімейній структурі
населення як демографічно-економічній основи його відтворення. Загалом же
Україна характеризується високими показниками рівня розлученості,
останнім часом вона посідає лідируючі позиції в Європі за кількістю
розлучень. Збільшення народжуваності протягом 2002-2008 рр. не вирішило
проблем демографічної кризи. Рівень народжуваності залишається майже вдвічі
нижчим за загальну смертність. Такий стан справ загрожує національній
безпеці України і зумовлює актуальність розроблення даної проблематики на
різних рівнях.

На думку фахівців, причини, які викликають дисфункцію сімейних відносин,
дуже різноманітні. Серед них можна виділити: економічні (високий рівень
бідності, особливо серед сімей з дітьми та сімей, у складі яких є дорослі-
інваліди або діти-інваліди, відсутність або погані житлові умови); асоціальні
(алкоголізм, наркоманія, проституція тощо); етико-психічні (жорстокість,
агресивність, конфліктність, подружня невірність); медичні (хронічні
інфекційні та венеричні захворювання; психічні та сексуальні розлади тощо).
Слід зазначити, що на вивченні саме цих проблем спрямовані зусилля
багатьох українських і закордонних соціологів.

Разом з цим, останнім часом з‘явилися дослідження, в яких крім
об‘єктивних умов життєдіяльності сучасних українських родин
досліджуються й інші, серед яких проблеми зради, ревнощів, розуміння
розподілу домашніх справ, ставлення до виконання подружніх обов‘язків,
підходи до виховання дітей тощо. Все частіше дослідження шлюбних і
сімейних відносин торкаються вивченню розподілу сімейних ролей, мотивів
вибору шлюбного партнера, мотивів розлучень, сімейних конфліктів,
проблем стосовно планування сім‘ї тощо.
На наш погляд, ці дослідження дуже важливі, оскільки поряд з
об‘єктивними причинами, що безсумнівно впливають на становище та
стабільність сучасної української родини, чітко виражені й суб‘єктивні, які в
першу чергу пов‘язані з тими ідеальними уявленнями, які майбутні подружжя
формують по відношенню родини і потім реалізують у своєму
повсякденному сімейному житті. Тому ми вважаємо, що значний науковий
інтерес представляють уявлення щодо сім‘ї, сімейного життя, які сформовані
у свідомості молодих людей - майбутніх подружжів на фоні
трансформаційних перетворень, які відбуваються в українському суспільстві.
Адже саме ці уявлення, що народжуються у молодих людей стосовно
майбутніх шлюбно-сімейних стосунків, здатні прояснити багато важливих
моментів, які, так би мовити, "не лежать" на поверхні, але керують
поведінкою молодих людей у сфері сімейного життя.

Метою дослідження є вивчення особливостей образу сім‘ї у осіб з
різними сімейним стажем.
Об‘єкт дослідження: сім‘ї із різним сімейним стажем.
Предмет дослідження: психологічні особливості взаємовідносин в
сім‘ях із різним сімейним стажем.
Відповідно до мети роботи було визначено такі завдання:
- Дослідити специфіку сім‘ї як соціально-психологічного феномену;
- Здійснити експериментальне дослідження вивчення образу сім‘ї у
осіб з різними сімейним стажем;
- Обробити результати експериментального дослідження і зробити
відповідні висновки.

РОЗДІЛ І. СПЕЦИФІКА СІМ‘Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ФЕНОМЕНУ
1.1. Психологічні особливості етапів життєдіяльності сім‘ї
Із соціально-психологічного погляду сім‘я є малою соціальною групою
людей, що заснована на шлюбі та(чи) кровній спорідненості і функціонує на
основі спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги.
Як мала соціальна група сім‘я розглядається в межах явищ, про які
нагромаджено великий за обсягом матеріал у соціальній психології (процеси
комунікації, інтеграції, соціальної перцепції, механізми і концепції групової
динаміки тощо).