Шум

Контрольная работа, 25 стр.

Просмотров: 577.

Шум

ЗМІСТ
   
Вступ...................................................................................................................................3
Виробничій шум. Фізична характеристика ....................................................................4
Гігієнична характеристика виробничого шуму..............................................................9
Нормування виробничого шуму ...................................................................................11
Захист від шуму на виробництві....................................................................................12
Ультразвук, інфразвук як виробничі фактори. Ультразвук ........................................15
Інфразвук..........................................................................................................................21
Висновок..........................................................................................................................24
Використана література..................................................................................................25

ВСТУП

Поліпшення умов праці, зниження загальної та професійної захворюваності є обов‘язковими складовими соціально-економічного розвитку суспільства. Створення для працівників сприятливого у санітарно-гігієнічному відношенні виробничого середовища має бути неодмінною умовою підвищення працездатності і продуктивності праці людини, подовження її трудового довголіття.
Впровадження у промислове і сільськогосподарське виробництво нових технологічних процесів, обладнання, хімічних сполук обумовило виникнення нових факторів виробничого середовища, які несприятливо впливають на працівників. У деяких галузях зросло значення існуючих виробничих шкідливостей у зв‘язку з інтенсифікацією виробничих процесів.

Науково-технічний прогрес і процеси перебудови у сфері виробництва ставлять перед органами санітарно-епідеміологічної служби завдання поглибленого комплексного дослідження умов праці в окремих галузях промисловості і сільського господарства, оцінки фізіологічних реакцій за різних режимів роботи і впливу факторів виробничого середовища, гігієнічної оцінки технологічних процесів і обладнання, розробки і впровадження профілактичних заходів, організації раціонального режиму праці та відпочинку. Особливого значення при цьому надається встановленню залежності між станом здоров‘я працівників та характером виробничого середовища. Протягом останніх років видано велику кількість нормативно-технічних документів з гігієни праці, що значно впливають на організаційні та методичні аспекти здійснення запобіжного і поточного державного санітарного нагляду, комплексну санітарно-гігієнічну оцінку факторів виробничого середовища.

В даний час практично немає жодної галузі народного господарства, де шум не був би в числі ведучих шкідливих факторів виробничого середовища. Ливарне і металообробне виробництва, лісозаготівельні і будівельні роботи, видобуток корисних копалин, текстильна і деревообробна промисловість - далеко не повний перелік виробництва, де шум перевищує припустимі рівні.
Інтенсифікація виробництва, що супроводжується підвищенням робочих швидкостей машин і устаткування, щільності заповнення виробничих площ, приводить до подальшого підвищення рівня виробничого шуму, вимагає додаткових заходів щодо боротьбі з ним.

ВИРОБНИЧИЙ ШУМ.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Шум - це сукупність звуків різної інтенсивності і частоти, які безладно змінюються у часі, викликають неприємні відчуття у людини, заважаючи її роботі і відпочинку. У фізичному (акустичному) відношенні шум - це хвилеподібне поширювані механічні коливальні рухи часток пружного середовища (газу, рідини або твердого тіла) малої амплітуди, які носять безладний характер. Джерелом шуму є тіло, яке коливається і виведене із стану рівноваги зовнішньою силою. При цьому частки середовища залучаються до коливального процесу, зміщуються, набувають стану ритмічного згущення і розрідження. Коливання часток середовища умовно називають звуковими хвилями, які приводять у рух навколишнє повітря, де відбувається поширення хвилі. Звукові хвилі є носіями звукової енергії. Досягаючи вуха, вони приводять у коливання барабанну перетинку, і людина чує звук.

Звукові механічні коливання характеризуються амплітудою і частотою. Амплітуда - найбільша зміна звукового тиску при згущеннях і розрідженнях, частота (0 - число повних коливань за одиницю часу. За одиницю частоти коливань прийнято герц (Гц) - одне коливання за секунду. Чим більша частота коливань, тим вищий тон чутного звуку. Амплітуда коливань визначає величину тиску і сили (інтенсивності) звучання. Чим вона більша, тим більший звуковий тиск і гучніший звук. Звуковий тиск - це надлишковий перемінний тиск, який виникає додатково до атмосферного у середовищі, через яке проходять звукові хвилі. Він виражається у паскалях (Па).