Гендерні відмінності в психології моди

Дипломная, 66 стр.

Просмотров: 610.

Гендерні відмінності в психології моди

ЗМІСТ

Вступ ............................................................................... с.3
Розділ 1. Мода, як психологічне явище
1.1. Психологія моди в історичному аспекті .................................... с.6
1.2. Гендерні особливості і моди ................................................ с.16
Розділ 2. Психологічні методи роботи з гендерними відмінностями в психології моди С.46
2.1. Специфіка дослідження в психології моди ............................... с.46
2.2. Основний психодіагностичний метод дослідження ................... с.52
Розділ 3. Практичне вивчення гендерних відмінностей в психології моди
3.1. Вивчення гендерних відмінностей в концепції самопрезентації ....................................................... с.54
3.2. Процедура проведення досліду гендерних відмінностей ...... с.55
Висновки ............................................................................... с.56
Список використаних джерел ...................................................... с.58
Додатки ................................................................................. с.61

 ВСТУП

Актуальність. В наш час проблема моди дуже актуальна. Ще раніше, майбутнє моди відомий французький модельєр П‘єр Карден зв‘язує з дослідженнями в області математики, економіки, соціології, психології й навіть філософії. Психологічні дослідження претендують стати пріоритетними. Підтвердження тому численні визначення моди, що розкривають у тому або іншому ступені, насамперед психологічний зміст цього унікального соціального явища. Особливо у гендерних відмінностях. Мода, по Кардену, - це відображення індивідуальних якостей окремої особистості в соціальному й моральному аспектах.
Мода відображує риси особистості. «Краще вмерти, чим бути немодним» - думка, що відображує настрій більшості. Психологія моди вивчає мотивацію й типи поводження наступних за модою людей, їхні особистісні особливості, включаючи використовувані ними механізми психологічного захисту й соціальної адаптації.

Психологія моди на сьогоднішній день одна з наймолодших психологічних дисциплін. Уточнюючи область своїх досліджень, вона виходить із сучасних подань про моду, ураховує новітні досягнення наукової думки в соціальній психології, психології особистості й психології творчості. Серед відомих фахівців, які мають свій внесок у розвиток психології моди: Р. Бартон, Ю. М. Лотман, М. І. Кілошенко, К. А. Абульханова - Славська, Г. Зіммель, І. Богардус, Г. Діарборн, Д. Ольшанський.
Цілі дослідження: 1)Теоретичне вивчення моди та гендеру, як психічних явищ.
2)Методичні можливості вивчення гендерних відмінностей в психології моди.
3)Практичне вивчення гендерних відмінностей в психології моди.
Завдання дослідження: 1) Дослідження психології моди в історичному аспекті різними авторами. 2) Дослідження гендерних особливостей та моди. 3) Методологічні основи вивчення гендерних відмінностей. 4) Виявити, чи є відмінності в гендерних особливостях в відношенні до моди. 5) Порівняти отримані результати з теоретичним припущенням.
Об‘єкт дослідження є: мода як психологічний феномен.
Предмет дослідження: гендерні відмінності в відношенні до моди.

Гіпотеза: гендерні особливості, які проявляються в відношенні до моди не мають відмінностей в самоконструюючий стратегії особистості.
Незалежна перемінна: гендерні відмінності.
Залежна перемінна: самоконструююча стратегія особистості.
Теоретичне значення роботи. У зв‘язку з тим, що проблема психології моди , на мою думку, недостатньо вивчена, та в літературі міститься недостатньо інформації ми вирішили присвятити дану роботу саме цій темі. А саме вивчення гендерних відмінностей в психології моди. Ця тема дуже цікава і хотілось би присвятити подальшу свою діяльність саме вирішенню цієї проблеми.
Практичне значення. Розробки цієї роботи можна використовувати в педагогічній, дизайнерській, психотерапевтичній, психологічній діяльностях. З метою ознайомитись з гендерними відмінностями в психології моди, навчитися відрізняти їх індивідуальні закономірності, для більшого розуміння психічного життя пов‘язаного з модою, для більш професійної роботи с психічним здоров‘ям особистості.

Структура роботи. Дипломна робота складається з наступних розділів: вступу, трьох частин: теоретична , практична та методологічна, висновку, перелік літератури, та додатка.
Перший розділ, який має теоретичну основу складається з двох підрозділів. В першому йде мова про психологію моди в історичному аспекті. В другому про гендерні особливості і моду. Описується різні погляди авторів на те , як за допомогою моди простежуються гендерні відмінності.
В другому розділі описуються методи та методика за допомогою яких можливо вивчати гендерні відмінності в психології моди. Він також складається з двох підрозділів.
Третій розділ - практичний, присвячений експериментальному дослідженню гендерних відмінностей в психології моди. Виявити чи існують гендерні відмінності, по відношенню до моди, у студентів другого, третього четвертого курсів.
Робота написана на 60 сторінках й включає в себе 2 таблиці, 1 графік, 2 діаграми.

 РОЗДІЛ 1.МОДА ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ
1.1. Психологія моди в історичному аспекті
Психологія моди у своїх дослідженнях виходить із аналізу уявлень людей про те, що є мода. Звертання до історії костюма дозволяє простежити зміни в змісті цих уявлень. Про моду люди говорять майже сім століть. У кожен історичний період той або інший аспект моди - естетичний, моральний, економічний або соціальний - виступає на перший план [26,133].
У древніх цивілізаціях і державах раннього середньовіччя костюм був вираженням узагальненого соціального характеру, соціальних установок і стереотипів народів. Наприклад, у єгипетських костюмах Древнього царства (2780-2280 р. до н.е.) підкреслювалася полова ідентичність. Костюми Нового царства (950 р. до н.е.) відповідно до естетичних ідеалів часу надавали зовнішньому вигляду людини риси зніженості й добірності. Соціальна роль жінки відбита в костюмах народів Середньої Азії (III-I тис. до н.е.) і крито-микеньському костюмі (2600-1250 р. до н.е.). Героїзм як соціально-типова риса підкреслять у костюмі Древньої Греції (V в. до н.е.). Костюми Древнього Рима (V в. до н.е.-V в. н.е.) акцентують величчя в чоловічому костюмі, кокетство й красу - у жіночому. Емоційний характер народу читається в этруському костюмі (VII-III ст. до н.е.).