Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

Дипломная, 91 стр.

Просмотров: 532.

Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

 ЗМІСТ

Вступ...................................................................................... 3
Розділ 1 Теоретичні питання вивчення мотивації професійної діяльності.............................................................................. 6
1.1. Поняття мотивації, структура та фактори формування... 6
1.2. Професійна діяльність та професійна мотивація.............. 14
1.3. Зміст та основні напрямки розвитку мотивації професійного самовдосконалення..................................... 22
Розділ 2. Методичні аспекти дослідження та формування мотивації професійного самовдосконалення у співробітників органів внутрішніх справ......................... 35
2.1. Загальні положення вивчення та формування мотивації сфери працівника органів внутрішніх справ.................... 35
2.2. Характеристика методів та методик дослідження професійної мотивації співробітників органів внутрішніх справ.................................................................. 39
2.3. Мотиваційна тренінгова програма як засіб формування розвитку мотивації професійного самовдосконалення.... 52
Розділ 3. Експериментальна частина.................................................. 62
3.1. Розробка експериментального дослідження...................... 62
3.2. Обробка даних та аналіз результатів.................................. 70
3.3. Інтерпретація отриманих результатів. Висновки та пропозиції.............................................................................. 83
Висновок................................................................................ 86
Список літератури................................................................ 87

Вступ

Мотивація займає провідне місце у структурі особистості і є одним з основних понять, яке використовується для пояснення рушійних сил поведінки та діяльності. Мотивація задає направленість, характер, здібності особистості, роблячи на них вирішальний вплив.
Проблемам мотивації присвячені дослідження багатьох авторів (А.Маслоу, Ф.Герцберг, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьев, Д.Н.Узнадзе, В.I.Ковальов та ін.).
Мотивація є своєрідним барометром суспільних відносин та змін, які в них відбуваються. Зміни в мотивації - важливий показник ефективності не тільки виховання, але й праці.
Дослідження трудової мотивації дозволяють визначити шляхи підвищення ефективності трудової діяльності. Тому проблема мотивації набуває особливого значення у рамках психології праці та психології управління.

У роботі розглядається проблема діагностики та формування мотивації професійного самовдосконалення в роботі психолога в системі органів внутрішніх справ.
Актуальність даної теми полягає в тому, що в рамках інноваційних ринкових відносин, які тільки розвиваються в нашій країні, коли ще не склалися певні стереотипи та шаблони роботи і успіх справи багато в чому визначається здібністю персоналу до ініціативної, творчої, розшукової діяльності, особливе значення має рівень розвитку такого виду мотивації, як мотивація професійного самовдосконалення спеціалістів. Але практика підтверджує очевидну демотивованість значної кількості спеціалістів і як наслідок зниження стандартів та базових показників у їх професійному зростанні.

Специфіка роботи працівника органів внутрішніх справ полягає в тому, що тільки за умов постійного морального, інтелектуального та фізичного самовдосконалення можливо досягти високих показників ефективності професійної діяльності.
Об‘єкт дослідження - мотивація професійного самовдосконалення співробітників органів внутрішніх справ.
Предмет дослідження - діагностика мотивації, професійного самовдосконалення та процес її формування за допомогою мотиваційної тренінгової програми, як фактора актуалізації мотивації професійного самовдосконалення.
Гіпотезою у даній роботі є припущення про те, що мотивацію професійного самовдосконалення можна формувати та розвивати, якщо поставити співробітників у спеціально створені умови психологічного впливу, використовуючи чинник "мотиваційна тренінгова програма".

Дана робота переслідує три взаємопідлеглі цілі:
1.Психодіагностика мотивації професійного самовдосконалення;
2. Визначення впливу чинника "мотиваційна тренінгові програма" на процес формування мотивації професійного самовдосконалення.
3. Виявлення взаємозв‘язку процесу мотивації професійного самовдосконалення та ефективності професійної діяльності.
В процесі роботи будуть вирішуватися наступні задачі:
1. Розгляд теоретичних питань щодо вивчення мотивації професійної діяльності.
2. Ознайомлення з методичними аспектами дослідження та формування мотивації професійного самовдосконалення.
3. Експериментальне дослідження процесу формування мотивації професійного самовдосконалення під впливом чинника "мотиваційна тренінгова програма".
Цілі дослідження: аналіз та узагальнення наукових літературних джерел з метою визначення специфіки досліджуваного явища; спостереження, анкетування, тестування, якісний і кількісний аналіз отриманих результатів за допомогою методів математичної статистики, використання комп‘ютерних програм - пакета EXCEL, SPSS та "Statistica".

Дослідження реалізується за такими етапами:
*Теоретичний, що полягає у вивчені та аналізі літератури з проблем питань вивчення мотивації професійної діяльності;
*Планування і розробка процедури дослідження, уточнення методик збору фактичного матеріалу про специфіку мотивації, професійної мотивації співробітників внутрішніх справ, мотивації професійного самовдосконалення;
*Формуючий експеримент дослідження впливу „мотиваційної тренінгової програми" на мотивацію професійного самовдосконалення;
*Аналіз результатів психологічного дослідження, їх узагальнення та висновки.

Теоретичне значення дослідження полягає в розширенні знань про діяльність психолога по діагностиці та формуванню у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення.
Практична цінність роботи полягає в розробці та застосуванні батареї тестів для вивчення специфіки дослідження мотивації професійного самовдосконалення у співробітників органів внутрішніх справ.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, рекомендацій, висновків, списку літератури та додатків.
Список літератури складається з 55 джерел.
Загальний обсяг роботи 91 сторінки.