Психологічна готовність до шлюбу

Дипломная, 98 стр.

Просмотров: 1301.

Психологічна готовність до шлюбу

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні питання вивчення шлюбу 8
1.1 Розвиток сім‘ї та шлюбу в історичному вимірі 8
1.2 Підготовка до сімейного життя 26
1.3 Гендерні аспекти підготовки до шлюбу 35
Розділ 2. Методи психологічного вивчення готовності до шлюбу 44
2.1 Стандартизовані методики психологічного вивчення проблем сім‘ї 44
2.2 Методи дослідження готовності до шлюбу 48
2.3 Методики дослідження гендерної ідентичності 54
Розділ 3. Співвідношення готовності до шлюбу з гендерною ідентичністю 62
3.1 Психодіагностичне вивчення готовності до шлюбу 64
3.2 Визначення типів гендерної ідентичності 66
3.3 Взаємозв‘язок типів гендерної ідентичності з рівнем готовності до шлюбу 70
3.4 Особливості шлюбно-сімейних уявлень у молоді 75
3.5 Співвідношення рівня суб‘єктивного відчуття самотності у людей з їх готовністю до шлюбу 81
4 Висновки і рекомендації по результатам дослідження 83
5 Висновок 88
6 Список використаної літератури 90

 

Вступ

Актуальність теми. Юнацький вік - це період життєвого і професійного самовизначення особистості. Цей період життя людини характеризується активним становленням особистості, виникненням і розвитком значимих психологічних новотворів, задіяних у всіх проявах когнітивного й емоційного відношення до світу, - в оцінці реальної дійсності й оточуючих людей, у прогнозуванні своєї соціальної активності, у плануванні майбутнього і самореалізації, у формуванні власних уявлень про світ і про себе самого (Л.И. Божович, 1997; Л.С. Виготський, 1984; М.Р. Гінзбург, 1994; И.В. Дубровіна, В.Д Єрмоленко, 1984; И.С. Кон, 1989; Б.С. Круглов, 1983; X. Ремшмидт, 1994; В.В. Столін, 1983; А.С. Куль, 1986 і ін.).
Сім‘я - важливий соціальний інститут, у ньому розгортається процес соціалізації людини, і будь-які, навіть не яскраво виражені, зміни цього інституту свідчать про зміни в інших областях людського життя, держави, суспільства.

Підготовка до сімейного життя - це складний цілісний процес, показником результативності якого є готовність молодих людей правильно будувати свої взаємини у подружньому житті. У зв‘язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді.
Аналіз наукової літератури і життєва практика свідчать про те, що молодята часто зазнають труднощів, обумовлених їх психологічною непідготовленістю: низьким рівнем психологічних знань, не сформованістю якостей сім‘янина, невмінням вирішувати міжособистісні проблеми, нездатністю проявляти емпатію, взаємоповагу, турботу. Все це викликає у них незадоволення, розчарування, невпевненість у собі, небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини, зниження мотивації шлюбу.

Необхідність подібного дослідження зв‘язана з тим, що, з одного боку, у психолого-педагогічній науці накопичений визначений обсяг теоретико-емпіричних знань про сучасну сім‘ю (Ю.Е. Алешина, А.Я. Варга, С.И. Голод, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, В.А. Петровский, А.В. Черников, Э.М. Ейдеміллер, В.В. Юстицкис, М. Bowen, S. Mimuchin, V. Satir, С.A. Whitaker і ін.), а з іншого боку - відсутні зведення про те, як представлені наукові знання в повсякденній свідомості людей. Наскільки такі знання, наприклад, роблять молодь готовою до шлюбу [2;8;23;25;36; 40;57;77;84]
Певний вклад у її вивчення унесли М.І.Алексєєва, М.В.Вовчик-Блакитна, Т.В.Го¬ворун, І.В.Гребенніков, І.В. Дубровіна, С.В.Ковальов, А.М.Прихожан, І.А.Трухін, А.Т.Суворова, З.Г.Кисарчук та інші. Вони стимулювали інтерес до дослідження проблеми формування різних аспектів готовності до одруження. Одначе, недостатньо вивчени¬ми залишилися питання змісту, структури готовності до шлюбу, шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.

На основі аналізУ та узагальнення наукової літератури встановлено, що проблема підготовки молоді до шлюбного життя цікавила вчених ще в далекому минулому /Аристотель, Платон, Я.А. Каменський, Й. Песталоцці. Велику увагу приділяли їй видатні філософи-педагоги Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, К.Д. Ушинський. У значній мірі висвітлене питання і в українській народній педагогіці, що бере свої витоки з національних традицій, в яких закладений величезний духовний потенціал українського народу /М.Г.Стельмахович/. Помітний вклад у розробку проблеми знесли О.М. Бернштейн, П.П. Блонський, Н. Жарінцова, А.С.Макаренко, В.О. Сухомлинський.
Такі важливі аспекти готовності молоді до шлюбу, як мотивація, установки, уявлення, знання, якості особистості сім‘янина висвітлюються в дослідженнях М.І. Алексєєвоі, І.А. Арабова, Є.Ф. Ачільдієвої, В.І. Барського, Л.Ф. Бурлачука, Т.В.Говорун, І.В. Гребєннікова, С.В. Дворяк, І.В. Дубровіної, В.І. Зацепіна, С.В. Ковальова, С. Кротохвіла, Д.В. Луцика, А.М. Прихожан, С. Цельмер та інших.

Проблема впливу соціально-психологічних факторів /сім‘я, школа, соціальне оточення, засоби масової інформації/ на роз¬виток і формування готовності до одруження була об‘єктом уваги Л.П. Буєвоі, К. Вітека, О.І. Іванової, С.П. Іщенко, Т.С. Кириленко, 0.0. Кочеряна, А.О. Красовського, та інших.
На значення дитячих років для формування особистості сім‘янина вказували у своїх працях А. Адлер, Е. Берн, З. Фрейд, X. Саллівен, К. Хорні, Е. Фромм та інші. Вони підкреслювали, що сім‘я виступає основним елементом соціального мікро середовища, яке значно впливає на формування найважливіших якостей сім‘янина.
Сучасні підходи до проблемі готовності людини до різних видів діяльності подані у роботах Ю.С. Альфорова, Р. Аткінсона, Г. Брауера, І.Д. Беха, М.І. Дьяченко, Л.С. Кондибовіча, О.В. Киричука, О.Г. Ковальова, С. Крачфілда, В.А. Крутецького, А.І. Пуні, Ю.С.Самаріна.

Готовність до сімейного життя, як важливого виду діяльно¬сті, висвітлена в працях М.І. Алексєєвоі. Т.В. Говорун, І.В.Гребеннікова, З.Г. Кісарчук, С.В. Ковальова, В.А. Сисенка, М.Г. Стельмаховича, І.А. Трухіна, О.М. Шарган та інших.
Актуальність даної проблеми обумовлюється також тими особливостями, що характерні для становлення і розвитку сучасної сім‘ї : омолодження шлюбу, збільшення числа розводів, зв‘язаних переважно з невмінням чоловіка і жінки будувати свої взаємини, з невірними уявленнями молодих людей про ролі чоловіка і жінки в родині, розвиток альтернативних форм брачно-сімейних відносин і інших явищ.
На думку А.Г. Асмолова, підготовка молоді до сімейного життя, поряд з формуванням морального світу особистості, припускає і «формування особливої системи уявлень про себе як про людину визначеної статі, що включають специфічні потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, відношення до представників іншої статі і відповідно цих утворень форм поведінки» [1].

Дослідження обумовлене необхідністю вирішення існуючих протиріч між соціальною потребою суспільства в готовності молоді до шлюбу, досягненнями психолого-педагогічної науки і практичним вирішенням цієї проблеми.
Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження: „Психологічна готовність до шлюбу"
Об‘єкт дослідження: психологічна готовність молоді до шлюбу і сімейного життя.
Предмет дослідження: встановлення зв‘язку між психологічною готовністю молоді до шлюбу з її гендерною ідентичністю.
Гіпотеза:
Психологічна готовність молоді до шлюбу залежить від типу її гендерної ідентичності.
Незалежна перемінна - тип гендерної ідентичності.
Залежна перемінна - рівень психологічної готовності до шлюбу.

Цілі дослідження:
1. Визначення рівня розвитку в психологічній науці проблеми готовності молоді до шлюбу і сімейного життя.
2. Дослідження гендерних характеристик особистості та закономірності формування статеворольових особливостей чоловіків і жінок.
3. Виявлення взаємозв‘язку психологічної готовності молоді до шлюбу з гендерною ідентичністю - маскуліністю, фемініністю та андрогінією.
Відповідно до поставлених цілей та робочої гіпотези нами були визначенні наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз досліджень психологічної готовності молоді до шлюбу.
2. Вивчити стан розуміння гендерних аспектів сучасного шлюбу в психології.
2. Зробити огляд методичних можливостей діагностики готовності до шлюбу та гендерної ідентичності.
3. Підібрати адекватні методики для дослідження психологічної готовності до шлюбу та рівня маскуліності-фемініності-андрогенії.
4. Засобами анкетування вивчити особливості шлюбно-сімейних уявлень молоді та їх розуміння життя в умовах шлюбу.
5. Зробити коротке дослідження такого психологічного феномену: як рівень суб‘єктивного відчуття самотності у людей впливає на їх готовність до шлюбу.

Теоретичне значення роботи полягає в розширенні знань про наявність серед факторів готовності до шлюбу у молоді такого мало вивченого явища як гендерна ідентичність, під якою ми розуміємо особливий вид соціальної ідентичності.
Практичне значення роботи полягає в адекватному розумінні зв‘язку між готовністю до шлюбу і особливостями гендерної ідентичності у молоді; використанні практичними психологами цих знань в роботі в службах сім‘ї та молоді; в консультуванні сімейних проблем; психокорекції фемінінно-маскулінних уявлень у людей; підборі методик для вивчення психологічної готовності до шлюбу, а також гендерних особливостей особистості; суб‘єктивного рівня самотності та критеріїв які впливають на готовність до шлюбу. Практична значимість дослідження полягає також в тім, що конкретизація зв‘язку між гендерною ідентичністю й образом сім‘ї в молоді дозволяє виявити ті характеристики системи уявлень про себе, сімейне життя, про шлюбного партнера, який можна скорегувати в подальшій роботі психолога при проведенні тренінгів, індивідуальних консультацій, семінарів.

Отримані дані можуть бути використані при вивчені курсів „Психологія сім‘ї" та „Гендерна психологія" у студентів-психологів.
Надійність і вірогідність одержаних результатів забезпечувалися: теоретичним аналізом проблеми, відповідністю методів цілям та завданням дослідження; використанням стандартизованих методик, валідність і надійність яких доведена; поєднанням кількісного та якісного аналізу результатів дослідження; математико-статистичною обробкою експериментальних даних.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, рекомендацій, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст дипломної роботи викладено на 90 сторінках комп‘ютерного набору тексту. Список використаних наукових та літературних джерел включає 125 найменувань. Робота містить таблиці, графіки, гістограми та діаграми.