Розподіл ролей в сім’ї як фактор тривалого шлюбу

Дипломная, 86 стр.

Просмотров: 544.

Розподіл ролей в сім’ї як фактор тривалого шлюбу

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади соціального домінування та ролевої структури
1.1. Загальні відомості шлюбу.............................................7
1.2. Динаміка ролевої структури сім‘ї в історії........................15
1.3. Мотиви визнання чоловічого/жіночого верховенства......... 21
Розділ 2. Характеристика методик діагностики сімейних відносин
2.1. Методи вивчення особливостей спілкування, взаємин та індивідуальності подружжя..................................................27
2.2. Методи вивчення етично-психологічних та дитячо-батьківських стосунків........................................................................35
2.3. Методи терапії у вирішенні сімейних проблем...................47
Розділ 3. Психодіагностичне дослідження характеру верховенства та розподілу ролей в сім‘ї
3.1. Аналіз отриманих даних по методиці«ДМВ»Т.Лірі..........53
3.2. Аналіз отриманих даних по методиці «Розподіл ролей в сім‘ї»..............................................................................58
3.3. Обговорення результатів по методикам.........................62
3.4. Висновки та рекомендації..........................................64
Висновок..............................................................................66
Список використаної літератури.................................................69
Додатки

  ВСТУП

Актуальність. У психології традиційно значна частина досліджень присвячена вивченню сім‘ї і внутрішньо подружніх стосунків. Суміжні дисципліни (родинне право, соціологія і демографія) також виявляють цікавість до негативних явищ в розвитку інституту сім‘ї, тому їх досягнення і результати активно використовуються психологією для створення і вдосконалення моделей сучасної сім‘ї.
Також вочевидь, що більшість авторів, окрім значущості інших чинників, мають на увазі або відкрито визнають велику роль особових, соціально обумовлених характеристик подружжя в оцінці якості їх шлюбу і загального здоров‘я сім‘ї. Тому дослідження останніх років продовжують розкривати особливості ціннісних орієнтацій і уявлень про сім‘ю і шлюб у людей тих, що як створили свою сім‘ю, так і підготовлюваних до цього (Торохтій В.С., 1966; Ейдеміллер Е.Г., Юстіцкис Ст, 1999; Дружінін В.Н., 2000; Моськвічева н.л., 2000; Гурова Р.Г., 2000 і ін.).
Дослідження ж установок (аттитюдів) подружжя зафіксовані, переважно, в роботах психотерапевтів різних напрямів (В.Сатір, А. Елліс, М. Боуен, Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстіцкис і ін.). Проте, хоча аттитюд вивчався досить широко (В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, П.Н. Шихирев, І.Р. Сушков, В.А. Отрут, А.Г. Асмолов і ін.), до цього дня робляться спроби задати йому чіткіші кордони, виявити реальні умови і чинники, що визначають силу і можливості його впливу на реальну поведінку.

Все це, а також ряд розбіжностей відносно критеріїв успішності - неуспішності шлюбу, дозволяє нам зробити висновок про те, що сучасна картина процесів, що відбуваються в сім‘ї, і подружжя, що впливає на задоволеність, шлюбом, потребує пильнішого розгляду. Тому будь-яке дослідження (у тому числі, і наше), що стосується інституту сім‘ї і шлюбу, є актуальним, оскільки отримані знання можуть збагачувати як фундаментальні теоретичні представлення ученого, так і методологічний інструментарій практикуючого фахівця, що займається питаннями оптимізації стосунків в сім‘ї.
Особливий сплеск активності у вивченні сім‘ї і шлюбу доводиться на період до середини 90-х років XX століття. Характерний інтерес до проблеми схожості - відмінності подружжя в плані особових характеристик, а також рольових і ціннісних орієнтацій (А.Н. Волкова, А.К. Дмітренко, Т.В. Галкина, Д.В. Ольшанський, А.П. Ощепкова, Б.М. Півнів, К.Вітек, Д. Майерс і ін.), тобто вивчалися чинники подружньої сумісності і їх вплив на стабільність шлюбу. Великий блок робіт присвячений проблемі орієнтацій подружжя у сфері родинних ролей (Н.Н. Обозів, Н.Ф. Федотова, В.В. Матіна, Е.В. Антонюк і ін.). На необхідність обліку в дослідженнях змін, що відбуваються в сім‘ї на різних стадіях її життя, вказують Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Т.М. Мішина, Т.А. Гурко і ін.

Всі ці дослідження об‘єднані загальною метою: вивчити чинники, що впливають на подружню задоволеність шлюбом, значення якої і дозволяє судити про те, що краще для подружжя і на якій стадії розвитку сім‘ї - традиційність або егалітарність рольової структури, висока домінантність або низька і так далі
У роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників накопичений великий досвід вивчення сім‘ї і такі її особливості як рольова і поло рольова структура. Більшість авторів (Антонюк Е.В., Суслова Т.Р., Лекторськая Е.В., Алешина Ю.Е., Голод С.І., Най Р.І., Роллінгз Е.М., Хаас Л. і ін.) погоджуються на думці, що спостерігається активний процес егалітаризації родинних стосунків. Інші ж автори (Москвічева Н.Л., Белінськая Е.І., Кулікова Е.П. і ін.) свідчать про сьогоднішню популярність, хоча і ледве меншій, традиційній моделі сім‘ї.
Об‘єкт дослідження є верховенством в сім‘ї. Як буде показано пізніше, це поняття тісно пов‘язане з поняттями соціального домінування, лідерства рольової структури сім‘ї і рольової для поло диференціації.

Предметом дослідження є характер верховенства в сім‘ї в сучасних подружніх парах.
Протиріччя. Історія приписує чоловікові в сім‘ї роль глави. Соціальна психологія розуміє під цим, як правило, патріархальну традиційну модель (яка не є оптимальної для всіх етапів розвитку сім‘ї). Це дозволяє сформулювати проблему у вигляді питання: «А чи є патріархальний брак традиційним, де існує жорстка ролева поло диференціація і чи існує відмінність між матріархальними сім‘ями і патріархальними сім‘ями з питання чинників, що впливають на тривалість шлюбу?»
Мета дослідження: вивчити рольову структуру, виявити чинники, що впливають на неї, на характер верховенства в матріархальній і патріархальній сім‘ях.
Гіпотези дослідження: Якщо в шлюбах, які заключені в 50-80х р.р. домінувала чоловіча роль, то в сучасних сім‘ях 21століття присутнє верховенство жіночої ролі.
Незалежна перемінна: термін шлюбу.
Залежна перемінна: домінування жіночого або чоловічого верховенства в сімейних стосунках.

Основні задачі:
1. Провести аналіз літератури по темі рольової структури сім‘ї і соціального домінування.
2. Проаналізувати погляди на шлюб та сім‘ю.
3. Розкрити психологічні особливості верховенства в шлюбі.
4. Висунути і обґрунтувати гіпотези.
5. Розробити програму емпіричного дослідження відповідно до висунутих гіпотез.
6. Привести кількісний аналіз емпіричних даних.
7. Інтерпретувати дані відносно висунутих гіпотез.
8. Узагальнити результати теоретичного і емпіричного дослідження, сформулювати основні висновки і практичні рекомендації.
Теоретичне значення: ознайомитися з загальними відомостями шлюбу, подружньою сумісністю, видами сімей за способом розподілу ролей та інше.
Практичне значення: дослідити проблему верховенства жіночої/чоловічої ролі в сім‘ї.

Структура роботи:
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури, та 10 додатків. Зміст викладений на 76 сторінках друкованого тексту, включає 10 таблиць. Список використаних джерел нараховує 64 робіт вітчизняних та зарубіжних авторів.
Перший розділ включає теоретичні засади соціального домінування та ролевої структури. В другому розглядаються методики діагностики сімейних відносин. Третій розділ присвячений психодіагностичному дослідженню характеру верховенства та розподілу ролей в сім‘ї.
Для дослідження характеру верховенства чоловіка в сім‘ї використовувалися методики:
- Методика «Розподіл ролей в сім‘ї» (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Л.М.);
- «Методика діагностики міжособистісних відносин» Т. Лірі;
- анкетування.