Особливості формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці

Курсовая, 34 стр.

Просмотров: 235.

Особливості формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти досліджуваної проблематики ....................6
1.1. Психологічні особливості підліткового віку............................................6
1.2. Проблеми гендерної ролі і тендерного стереотипу у сучасному
суспільстві.........................................................................................................8
1.3. Теоретичні засади і особливості формування гендерної ідентичності у
дівчат в юнацькому віці.................................................................................. 11
РОЗДІЛ 2. Практичне дослідження особливостей формування гендерної
ідентичності у дівчат в юнацькому віці........................................................13
2.1. Обґрунтування психологічного дослідження особливостей формування
гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці........................................13
2.2. Розробка та проведення діагностичного дослідження...........................17
2.3. Аналіз та інтерпретація результатівдослідження..................................19
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення умов формування гендерної ідентичності
у дівчат в юнацькому віці ...............................................................................25
3.1.Планування та проведення психологічної корекції................................25
3.2. Аналіз та інтерпретація контрольного експерименту............................26
ВИСНОВКИ......................................................................................................29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................31
ДОДАТКИ.........................................................................................................34
Додаток 1. Тренінг «Програма формування фемінного стилю поведінки в
дівчат юнацького віку»................................................................................... 34

ВСТУП
Актуальність теми. Ідеологічно до поняття андрогінії примикає
поняття гендер. І те й інше припускає "викорінення стереотипів
ієрархічності, дискримінації, асиметрії і позначає принципово новий,
сучасний підхід до інтерпретації суспільних і особистих проблем". У
довідкових виданнях по філософії поняття гендер визначається як термін,
уведений феміністами з метою виділення соціального аспекту розходження
статей.

Якими б не були людські суспільства, - примітивними чи розвинутими,
осілими чи кочовими, класовими чи докласовими, войовничими чи
миролюбними, багатими чи бідними, - усіх їх об‘єднує незаперечний факт
наявності в соціальній структурі двох найбільших категорій людей -
чоловіків і жінок, а також те, що в культурі суспільства є сукупність ідей,
ставлень, норм, моделей поведінки, традицій, які передаються від покоління
до покоління, ціннісних уявлень про те, якими повинні бути чоловіки та
жінки, які соціальні статуси посідати, які соціальні ролі відігравати.
Метою даної роботи є дослідження особливостей формування
гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці.
Об‘єктом даної роботи є підліток як учасник відносин.
Предметом даної роботи є особливостей формування гендерної
ідентичності.

Для отримання необхідних результатів на емпіричному та
теоретичному рівнях були застосовані такі методи дослідження, як
абстрагування, аналіз та синтез, гіпотеза та припущення, історично-
порівняльний метод.
Вивчення проблем підліткового віку, яким присвячені праці
М.А. Алемаскіна, Л.С. Виготського, Л.І. Казміренко, І.С. Кона, М.В. Кости-
цького, О.Є. Лічка, В.М. Оржеховської, К.О. Савонько, С.А. Тарарухіна, Д.І.
Фельдштейна та ін. свідчить, що підлітковий вік, насичений бурхливими
біологічними зрушеннями і, як наслідок, сповнений протиріччями,
невпевненістю та прагненням довести свою приналежність до світу
дорослих, зумовлює формування відчуття незахищеності, „відкритості"
перед негативними зовнішніми впливами.

Доцільність поглибленої, комплексної розробки зазначеної
проблеми обумовлюється, насамперед, особливою складністю самого об‘єкта
дослідження. Проблема також полягає, на наш погляд, в тому, що зусилля
педагогів та психологів лише незначною мірою впливають на статистику.
Практичне значення отриманих результатів роботи полягає у тому,
що в ній сформульований ряд конкретних пропозицій щодо вдосконалення
національного законодавства, які можуть бути використані в процесі впливу
на підлітків у процесі формування їх гендерної ідентичності.
Написання даної роботи передбачає виконання наступних завдань:
· дослідження теоретичних аспектів досліджуваної
проблематики;
· практичне дослідження особливостей формування гендерної
ідентичності у дівчат в юнацькому віці;
· пошук шляхів покращення умов формування гендерної
ідентичності у дівчат в юнацькому віці.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти досліджуваної проблематики
1.1. Психологічні особливості підлітковоговіку
У підлітковому віці відбувається перехід від дитинства до дорослості.
За теорією розвитку особистості Еріксона, у якій виокремлюється 8 стадій
психосоціального розвитку, підлітковому віку відповідає 5 стадія розвитку
особистості. Це вік, коли завершується дитинство, інтенсивно формується
ідентичність, базуючись на запереченні та бунті. Вчений називає цей вік
віком фізичної зрілості і соціальної незрілості. Дитина значно раніше стає
дорослою у фізичному плані, ніж здатною брати на себе соціальні ролі
дорослих. Для цього віку характерна емоційна неурівноваженість. Підліток,
який щойно переступив вік дитинства, ще немає надійної опори. У стресових
ситуаціях він часто повертається до надійної ролі дитини, яка залежна від
батьків. Та йому соромно цієї залежності. Намагаючись ствердити свою
незалежність, підліток стає непоступливим, різким і навіть грубим у
стосунках з батьками [3, с. 217].

У цей час на долю батьків та вчителів лягає велике психологічне
навантаження, вони мають навчитися розумно реагувати на зміни у
взаєминах з підлітком, щоб, з одного боку, надати йому незалежність, до якої
він прагне, а з іншого - не втратити реального контролю над його
поведінкою, втримуючи її у розумних межах.
Найважливішим новоутворенням підліткового віку є становлення
самосвідомості, формуванням самооцінки і появою прагнення до
самовиховання. Підліток починає відчувати себе дорослим, намагається бути
і вважати себе ним.