Психолоогічні особливості ставлення жінок до власної вагітності в залежності від типу жзиттєвого сценарію

Курсовая, 43 стр.

Просмотров: 170.

Психолоогічні особливості ставлення жінок до власної  вагітності в залежності  від типу жзиттєвого сценарію

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретичний аналіз проблеми життєвого сценарію у
психології. Взаємозв‘язок життєвого сценарію та типу
ставлення до вагітності
1.1. Поняття про життєвий сценарій у психологічній літературі
1.1.1. Поняття про життєвий сценарій та його основні види
1.1.2. Сценарні ігри та види сценарних стосунків
1.1.3. Формування життєвого сценарію. Причини наслідування
дитиною батьківськоїмоделі життєвого сценарію
1.2. Особливості ставлення до вагітності у жінок з різними
життєвими сценаріями
1.2.1. Психологічні особливості вагітних жінок. Основні етапи
періоду вагітності
1.2.2. Поняття про базові пренатальні матриці С. Грофа
1.2.3. Психологічні особливості ставлення жінки до власної
вагітності в залежності від виду її життєвого сценарію
РОЗДІЛ ІІ. Методи та методика дослідження особливостей ставлення
до вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями
2.1. Методологічні засади дослідження особливостей ставлення жінки
до власної вагітності в залежності від типу життєвого сценарію
2.1.1. Методологічні засади дослідження життєвих сценаріїв у
руслі трансактного аналізу
2.1.2. Методологічні засади дослідження типу ставлення до
вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями в межах
діалогічного підходу
2.2. Процедура дослідження особливостей ставлення до вагітності у
жінок з різними життєвими сценаріями
2.2.1. Принципи сценарного аналізу. Структура дослідження
особливостей ставлення до вагітності у жінок з різними
життєвими сценаріями
2.2.2. Схема аналізу результатів дослідження особливостей
ставлення до вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями
РОЗДІЛ ІІІ. Ставлення до вагітності у жінок з різними життєвими
сценаріями
3.1. Аналіз результатів дослідження особливостей ставлення до
вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями
3.1.1. Кількісний аналіз результатів дослідження особливостей
ставлення до вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями
3.1.2. Якісний аналіз результатів дослідження особливостей
ставлення до вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями
3.2. Особливості ставлення до вагітності у жінок із активним життєвим
сценарієм (сценарієм переможця)
3.3. Особливості ставлення до вагітності у жінок із неактивними
життєвими сценаріями (сценарієм переможеного та не-переможця)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність дослідження. У психологічній літературі полеміка
навколо проблеми материнського інстинкту розгорілась у другій половині
ХХ століття. Одні дослідники (Г. Г. Філліпова, Н. П. Коваленко, Н. В.
Боровікова, К. Н. Белогай) насаджують примат соціальних факторів у
формуванні материнського відношення, інші (М. Мід, С. Гроф, Е. Бадинтер)
дотримуються думки про те, материнська турбота є вродженим механізмом,
спільним для людини і приматів.
Аналіз психологічних робіт дозволяє виділити два основні напрямки
досліджень. Перший напрямок присвячений обговоренню якостей, поведінки
матері, їх впливу на розвиток дитини (С. А. Мінюрова, Є. А. Тетерлєва).
Другий напрямок аналізу материнства акцентує увагу на ідеї суб‘єктності
матері і дитини. Найбільш яскраво ця ідея висвітлена у концепції
материнства Г. Г. Філліпової. У цій концепції материнство розглядається не
тільки як умова для розвитку дитини, але і як особлива потребово-
мотиваційна складова психології жінки, що формується на протязі усього
життя.

Необхідність дослідження психологічних особливостей ставлення
жінки до власної вагітності зумовлена існуванням явища девіантного
материнства (Д. Пайнс, К. Боне). На думку багатьох дослідників (Е. Берн, І.
Ю. Хамітова, В. С. Торохтій, І. Є. Ісєніна, Т. І.Барановська, К. Штайнер),
існує зв‘язок між типом ставлення до вагітності і видом життєвого сценарію:
жінки, запрограмовані на досягнення успіху, впродовж тривалого часу
відмовляються від народження дитини. Вагітність викликає у них негативні
емоційні переживання, що у свою чергу не може не позначитись на
психічному та фізичному здоров‘ї майбутньої дитини.

Актуальність проблеми і відсутність методів її вивчення зумовили
вибір теми дослідження «Психологічні особливості ставлення жінки до
власної вагітності в залежності від типу життєвого сценарію».
Об‘єкт дослідження: специфіка сценарної поведінки особистості.
Предмет дослідження - ставлення до вагітності у жінок з різними
життєвими сценаріями.
Мета дослідження полягає у вивченні особливостей ставлення до
вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями.

Гіпотеза дослідження. Тип життєвого сценарію обумовлює ставлення
жінки до власної вагітності:
1. Жінки з неактивними життєвими сценаріями (сценарій
переможеного та сценарій не-переможця) мають переважно оптимальний тип
ставлення до вагітності (відповідально відносяться до своєї вагітності, ведуть
активний образ життя, своєчасно стають на облік до жіночої консультації,
виконують рекомендації лікарів, слідкують за своїм здоров‘ям, із
задоволенням займаються на курсах допологової підготовки).
2. Жінки з активними життєвими сценаріями (сценарій переможця)
мають певні проблеми у ставленні до власної вагітності (ведуть нездоровий
спосіб життя, перебільшують труднощі та можливі небезпеки, вимагають до
себе надмірної уваги).

У відповідності з метою дослідження та висунутою гіпотезою,
поставлено такі завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми життєвого сценарію у
психології.
2. Встановити зв‘язок між життєвим сценарієм та типом ставлення
до вагітності.
3. Розробити процедуру дослідження особливостей ставлення до
вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями.
4. Провести дослідження, спрямоване на виявлення особливостей
ставлення до вагітності у жінок з різними життєвими сценаріями.
5. Зробити висновок про особливості ставлення жінки до власної
вагітності в залежності від типу життєвого сценарію.

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення теорії
трансактного аналізу Е. Берна та вчення І. А. Аршавського про гестаціонна
домінанти.
Методи та організація дослідження. З метою дослідження та аналізу
проблеми ставлення до власної вагітності у жінок з різними життєвими
сценаріями нами було розроблено та використано процедуру
структурованого опитування з включенням модифікації методики
«Незакінчені речення» та технік трансактного аналізу. Для встановлення
впливу життєвого сценарію на тип ставлення до вагітності, а також з метою
оцінки взаємодії між цими двома факторами було використано метод
кутового перетворення Фішера.

Дослідницькою базою стала жіноча консультація Центральної
поліклініки №1 міста Житомира. Участь у дослідженні взяли 22 жінки. Вік
вагітних, термін вагітності та особливості її протікання враховані не були,
оскільки вони не мають суттєвого впливу на результати дослідження.
Наукова новизна дослідження. Вперше було використано техніки та
процедури трансактного аналізу з метою визначення особливостей зв‘язку
між життєвим сценарієм та типом ставлення до вагітності.
Практичне значення роботи. Результати проведеного дослідження
можуть бути використані психологами жіночих консультацій з метою
оптимізації ставлення до вагітності у депресивних жінок.